Till innehåll på sidan

Totalförsvarsövning 2020

TFÖ 2020 var den första nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. TFÖ 2020 leddes gemensamt av MSB och Försvarsmakten och omfattade flera hundra övande organisationer över hela landet, både civila och militära, offentliga och privata.

Tillsammans med övningens deltagande organisationer har gemensamt viktiga steg tagits mot ett starkare totalförsvar, som också bidragit till en mer effektiv hantering av pandemin. Merparten av arbetet med TFÖ 2020 avslutades i juni 2021, men två senarelagda regionala övningsdelar genomförs under det fjärde kvartalet 2021. Övningen avslutas vid årsskiftet 2021/2022.

Stora delar genomförda trots pandemin

Övningen inleddes redan i november 2019 och stora delar av övningen hann därför genomföras innan coronapandemin bröt ut. Bland annat övade fler än 5000 nyckelpersoner i kommunala och regionala ledningar över hela landet bland annat roller och ansvar, samverkan med andra aktörer, att prioritera resurser samt personalförsörjning. Likaså övade ett antal myndighetschefer och landshövdingar att tillsammans bedöma och hantera ett komplicerat gråzonsläge.

De delar av övningen som inte kunde genomföras under pandemin har senarelagts eller omarbetats till nya, pandemianpassade upplägg. Bland annat övade drygt 60 myndigheter att utbyta säkerhetskänslig information via säkra kommunikationsmedel under december 2020.
Några delar av övningen har fått ställas in helt, bland annat de fältmoment som planerades i samband med Försvarsmaktsövning 2020. Ett antal av de planerade fältmomenten kom i stället att realiseras på riktigt i samband med hanteringen av pandemin, till exempel gränsbevakning, användande av fältsjukhus och lägesrapportering.

Återstående övningsdelar

Under de fjärde kvartalet 2021 genomförs de två kvarvarande regionala övningsdelarna i region mitt och väst. Övningsmomentet innebär att regionala aktörer övar samverkan i en situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp.

Totalförsvaret är vårt gemensamma ansvar

De erfarenheter och lärdomar vi dragit av TFÖ 2020 och den pågående hanteringen av pandemin tar vi med oss in i den fortsatta totalförsvarsutvecklingen.

De aktörer som deltagit i övningen har lärt sig mycket om varandra och fått ökad kunskap om eget och andra aktörers ansvar inom totalförsvaret. Det har blivit tydligt att totalförsvaret är vårt gemensamma ansvar.

TFÖ 2020 var planerad att pågå under hela 2020. Från och med mars 2020 fick övningen omplaneras pga pandemin, men både övningsplaneringen och de övningsdelar som har genomförts, bedöms ha bidragit till att stärka den nationella totalförsvarsförmågan och också till en mer effektiv hantering av pandemin.

Öva för att stärka motståndskraften

TFÖ 2020 bestod av flera olika delar med olika målgrupper, upplägg och tidpunkter för genomförande. Genom övningen har vi utvecklat och stärkt samverkan mellan civila och militära organisationer på lokal, regional och central nivå. Det militära och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av Sverige. Genom att stärka totalförsvaret stärker vi också vårt lands förmåga att kunna motstå andra svåra påfrestningar i fredstid.

Övningar är en viktig del av totalförsvarsutvecklingen

I december fattade riksdagen ett nytt totalförsvarsbeslut för 2021-2025. Det övergripande målet är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet. MSB och Försvarsmakten har ett gemensamt uppdrag att fortsätta främja totalförsvarsutvecklingen. Övningar är en viktig del av denna utveckling.

MSB och Försvarsmakten ansvarar för att utvärdera övningen ur ett systemperspektiv. Utvärderingsresultatet utgör ett av flera ingångsvärden i den inriktning som nu utarbetas för den fortsatta utvecklingen av Sveriges totalförsvar. Alla organisationer som deltagit i TFÖ 2020 har också gjort egna utvärderingar av sin egen organisations förmåga.

Bakgrund

Regeringen beslutade 2015 att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Uppdraget innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig utvecklas och stärks. Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans. I arbetet har alla i samhället en roll.

Totalförsvaret ska vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap, uthållighet och planering att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja vårt land. TFÖ 2020 genomfördes som ett led i att stärka Sveriges totalförsvar.

Senast granskad: 18 oktober 2021

Till toppen av sidan