Till innehåll på sidan

Om Barents Rescue på nationella minoritetsspråk

Meänkieli

Harjotus Barents Rescue pyrkii rajanylittävhään yhteistyöhön luonnonkatastroofissa, onnettomuuksissa ja muissa hätätilantheissa Barentsinalueelha.

Vuonna2019 Ruotti on Barents Rescuen väärti. Usheita aktiviteettia tulhaan tekemhään 23-27 syyskuuta Kierunassa.

Harjotus pyrkii kokkeilemhaan mm. :

 • hällyyttämistä ja pyyntöä tukemisesta
 • kokhoonpantu tuki muista kansoista ja rajanylitys
 • yhteistyö tapaturmapaikala.

Viikko tullee sisältämhään seminaareja, harjotuksia ja koulutusta.
Norr- ja Västerbottenin lääninhallitukset, polliisi, pelastuspalvelu ja Norr regiooni sekä Västerbottenissa ja monet muut on yhteistyökumppanit. Barentsinaluheela yhteistyö koskettaa lähinnä Ruottin osalistujia.
Ruottin, Norjan, Suomen ja Venäjän hallitukset tekivat 2008 Barentssopimuksen. Sopimus käsittää rajanylittävän yhteistyön hätätilantheissa Barentsinaluheela. Sopimuksessa kuvathaan mm. yhtheisiä harjotuksia. Barents Rescue on siviili kansainvälinen kriisinhallintaharjotus mikä tehthiin ensimäisen kerran 2001 Ruottissa.

Finska - Suomeksi

Barents Rescue -harjoituksen tavoitteena on valtioiden rajat ylittävä yhteistyö Barentsin alueella tapahtuvien luonnonkatastrofien, onnettomuuksien ja muiden hätätilanteiden varalta.
Ruotsi isännöi Barents Rescue -harjoitusta vuonna 2019. Osa sen toiminnoista sijoittuu Kiirunaan 23.–27.9.

Harjoiteltavia toimintoja:

 • Hälyttäminen ja tuen pyytäminen
 • Tuki muilta valtioilta ja rajojen ylittäminen
 • Yhteistyö tapahtumapaikalla

Viikon aikana järjestetään seminaareja, harjoituksia ja koulutusta.
Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Norrbottenin ja Länsipohjan lääninhallitus, poliisi, pelastuspalvelu sekä Norrbottenin ja Länsipohjan alue. Yhteistyö Barentsin alueella koskee lähinnä ruotsalaisia toimijoita.
Ruotsi, Norja, Suomi ja Venäjä allekirjoittivat Barentsin sopimuksenvuonna 2008. Sopimus koskee valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä hätätilanteissa Barentsin alueella. Sopimuksessa kuvataan esimerkiksi yhteiset harjoitukset. Barents Rescue on kansainvälinen siviilikriisinhallintaharjoitus, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Ruotsissa vuonna 2001.

Sydsamiska - Åarjelsaemien

Haarjanimmien Barents Rescue aajkoe raastehrastanimmien ektiebarkoe jis eatnemegoerpine, ovlæhkojne jïh jeatjah nïeretsiehkine Barents-regijovnesne.
Jaepien 2019 Sveerje lea Barents Rescuen böörije. Gellie darjomh skïereden 23.b. raejeste 27.b. raajan Girunisnie tjïrrehtieh.

Haarjanimmien aajkoe gaskem jeatjebh pryövedh:

 • alarmeradidh jïh dåarjoen bïjre gihtjedh
 • ektiedåarjoeh mubpieh nasjovnijste jïh raasth rastanidh
 • ektiebarkoem mïrhtoe-sijjesne.

Aaj seminaarh, haarjanimmieh jïh ööhpehtimmieh edtjieh våhkosne årrodh.

Leeneståvroeh Noerhte- jïh Västerbotteninie, polïjse, beerkemedïenesje jïh regijovne Noerhte- jïh Västerbotten jïh mubpieh leah ektiebarkoeguejmieh. Dah leah dah sveerjen aktöörh mah leah lïhkemes ektiebarkosne Barents-regijovnesne.

Barents-latjkoem jaepien 2008 reerenassh Sveerjesne, Nöörjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne latjkoejin. Latjkosne raastehrastanimmien ektiebarkoem mïrhtoetsiehkine Barents-regijovnesne. Latjkosne buerkeste gaskem jeatjebh ektie haarjanimmieh. Barents Rescue lea sivijle internasjonaale krijsegïetedimmie-haarjanimmie mij voestes aejkien Sveerjesne jaepien 2001 tjïrrehti.

Nordsamiska - Davvi sámegiella

Hárjehallan Barents Rescue viggá rájiidbadjel ovttasbargui luondduroasuin, lihkohisvuođain ja eará heahtediliin Barentsaguovllus.
Jagi 2019 Ruoŧŧa lea Barents Rescue verdde . Máŋggat doaimmat čađahuvvojit čakčamánu 23-27 beaivve Gironis.

Hárjehallan viggá geahččalit earet eará:

 • jumaheami ja doarjaga bivdima
 • čohkkejuvvon doarjaga eará nasuvnnain ja rádjemanahaga,
 • ovttasbarggu bártibáikkis.

Vahkku boahtá siskkildit semináraid, hárjehallamiid ja skuvlejumi.
Norr- ja Västerbottena lleanastivrrat, poliisa, gádjunbálvalus ja Davvi guovlu- sihke Västerbotten ja máŋggat earát leat ovttasbargoguoimmit.
Ruoŧa, Norgga, Suoma ja Ruošša ráđđehusat čálle Barentsasoahpamuša 2008. Soahpamuš siskkilda ovttasbarggu badjelrájiid heahtediliin Barentsaguovllus. Soahpamušas govviduvvo earet eará oktasaš hárjehallamiid. Barents Rescue lea siviila riikkaidgaskasaš kriisahálddasanhárjehallan mii čađahuvvui vuosttas geardde Ruoŧas 2001.

Senast granskad: 10 september 2019

Till toppen av sidan