Till innehåll på sidan

Innehåll och upplägg Skydd mot olyckor

Utbildning i Skydd mot olyckor består av 57 studiepoäng skolbunden tid, 17 studiepoäng arbetsplatsförlagd tid - LIA (lärande i arbete) samt sex studiepoäng fördjupningsarbete. Varje termin på 20 studiepoäng är indelad i kurser där teoretiska studier och praktiska moment varvas.

Termin 1

Under termin ett läser den studerande kursen Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och räddningsarbete och kursen Olyckans skeden. Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och räddningsarbete berör vad det är att verka inom yrkesområdet som normer och värderingar. Kursen varvar såväl teori, praktik som Lärande i arbete (LIA).

Olyckans skeden berör ett brett perspektiv på olycksbegreppet såväl teoretiskt som praktiskt genom kursens 4 delkurser; Grundläggande risk- och olycksteori, Den lilla olyckan, Grundläggande brandkunskapoch Mindre fördjupningsarbete.

Termin 2

Under termin två läser den studerande kurserna Risker med farliga ämnen, Säkerhetsrbete på ett systematiskt säkert sätt samt Kommunalt säkerhetsarbete.

Risker med farliga ämnen berör egenskaper av, skyddsåtgärder vid samt skadebegränsande åtgärder mot farliga ämnen. Kursen berör också säkerhetsarbete och grovanalys.

Säkerhetsarbete på ett systematiskt och säkert sätt ska att ge den studerande förutsättningar att utveckla sina kunskaper och färdigheter om hur man säkert och med god arbetsmiljö och professionalitet kan arbeta brett inom områdena säkerhet, krishantering samt förebyggande och operativt arbete.

Kommunalt säkerhetsarbete belyser det kommunala säkerhetsperspektivet där risker behandlas i en kommunal kontext. Kursen berör också metoder för losstagning och prehospitalt akut omhändertagande.

Termin 3

Under termin tre läser den studerande kursen Skadeplatsen samt kursen Lärande i arbete (LIA), vilken är platsförlagd till, för utbildningen, relevant yrkesverksamhet. Skadeplatsen behandlar organisation och samverkan vid skadeplats och berör också person- och djurlivräddning.

Lärande i arbete (LIA) sker på kommunal räddningstjänst och någon ytterligare plats i nära samverkan med handledare från verksamhetsstället, utifrån yrkesroll, kommunens säkerhetsarbete och systematiskt säkerhetsarbete.

Termin 4

Under termin fyra läser den studerande kurserna Den stora olyckan, Det robusta samhället samt Fördjupningsarbete. Den stora olyckan behandlar metoder och tekniker vid större olyckor genom bla losstagning, prehospitalt akut omhändertagande, principer för ledning av räddningstjänst och metoder för räddningsinsatser.

Det robusta samhället behandlar naturolyckor, oljeutsläpp, extrema väderförhållanden och större kriser ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv.

Under Fördjupningsarbete ska den studerande på ett självständigt sätt utveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter, inom ett för yrkesrollen relevant område utifrån en strukturerad metod.

 • Examination och betygssättning

  Examination sker inom ramen för varje kurs genom att pröva om den studerande har uppnått kursplanens lärandemål. Formerna för bedömning kan genomföras på flera olika sätt - skriftligt, muntligt eller genom praktisk tillämpning, enskilt eller i grupp.

  Examination

  Examination sker inom ramen för varje kurs. Formerna för bedömning kan ske på flera olika sätt. Bedömningen kan genomföras skriftligt, muntligt eller genom praktisk tillämpning – enskilt eller i grupp.

  Kursansvarig lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer som gäller och när dessa äger rum.

  Betygsättning

  På samtliga kurser ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. Skulle du missa en examination ges två möjligheter till omtentamen. Därefter får du vänta till nästa ordinarie kurstillfälle.

Senast granskad: 23 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan