Till innehåll på sidan

Nätverkstrafikmonitoreringskurs

MSB har utvecklat denna utbildning mot bakgrund av återupptagna totalförsvarsplaneringen. I takt med att digitaliseringen i samhället ökar så behöver informations- och cybersäkerheten stärkas för att trygga ett robust och motståndskraftigt samhälle.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till ICS/SCADA-operatörer/integratörer/konsulter inom samhällsviktig verksamhet.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren ha genomfört Webbutbildning i totalförsvar innan kursstart.

Webbutbildning Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Deltagaren ska också ha läst Internetstiftelsens vägledning för grunderna inom TCP/IP, Introduktion till IP - Internet Protocol, sidan 11-91:

Vägledning Introduktion till IP - Internet Protocol

Varje deltagare ska ta med egen dator. Läs i kursplanen vilka resurser och förberedelser som  gäller för datorn.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Bakgrund

MSB har utvecklat denna utbildning mot bakgrund av återupptagna totalförsvarsplaneringen. I takt med att digitaliseringen i samhället ökar så behöver informations- och cybersäkerheten stärkas för att trygga ett robust och motståndskraftigt samhälle.

I regeringens nationella säkerhetsstrategi från 2017 står att:
”Vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och situationer under höjd beredskap ska vara stark. Det vardagliga ansvaret för olika typer av samhällsviktig verksamhet ligger i dag hos många olika aktörer. Det innebär att alla dessa behöver ta aktivt ansvar för en god beredskap.”

Föreliggande kursplan beskriver den pilotkurs som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i mars 2020.

Kursen syftar till att utveckla deltagarens kunskap, färdighet och kompetens inom nätverkstrafikmonitorering för ICS/SCADA-operatörer/integratörer/konsulter och därigenom bidra till ett robust och motståndskraftigt samhälle. Kursen syftar också till att deltagarna i sin tur ska kunna utbilda andra, främst inom sin egen organisation, för att ytterligare bidra till kunskapsutveckling. 

Kursplan Nätverkstrafikmonitorering

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt mot bakgrund av ett köns- och mångfaldsperspektiv.

Vid fler anmälda än tillgängligt antal platser kommer i första hand deltagare från de olika samhällsviktiga sektorerna Energiförsörjning, Transport, Hälso- och sjukvård samt omsorg, Livsmedelsförsörjning/Dricksvatten samt Information och kommunikation att prioriteras.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 28 november 2019

Till toppen av sidan