Till innehåll på sidan

Mer information om Grib

På den här sidan finns mer information om examinationer, examinator, kontaktperson och bevarande av dokumentation.

Vad är en examination och varför görs den?

Examinationer är ett tillfälle där den studerandes kunskaper testas mot de uppsatta målen för en specifik utbildning. Det vill säga; kan den studerande det som det är tänkt att hen ska kunna efter att de genomfört utbildningen? De godkända examinationerna kommer fungera som ett säkerställande att studerande som sedan börjar sin Grib kurs 2 har tillräckliga kunskaper för att klara av kursen.

Examinator

För att bedöma om kunskaperna är tillräckliga behöver den som ska göra bedömningen ha utbildning i hur det går till. En organisation som ansöker om att nyttja de tidsbegränsade övergångsbestämmelserna för Grib kurs 1, ska ha minst en person som har genomgått och blivit godkänd på MSB:s kurs för examinator. Examinatorn ansvarar för bedömning av samtliga examinationer. Examinatorskursen erbjuds som en distanskurs.

Här går det att anmäla sig till utbildningen

Examinator vid redan genomförd utbildning

MSB sätter ingen tidsgräns för hur gammal redan genomförd utbildning får vara men samtliga anställda som genomgått en äldre intern utbildning behöver examineras gentemot samma examinationer som redogörs för i examinationsbeskrivningen vid ansökan. Dessa examinationer ska bedömas av en godkänd examinator. Själva utbildningen behöver inte upprepas om inte den som ska examineras har det behovet. Det vill säga att all utbildning som bedrivits eller kommer bedrivas inom ramen för de särskilda övergångsbestämmelserna ska examineras enligt de examinationsbeskrivningar som lämnas av sökande organisation för Grib kurs 1A. För Grib kurs 1b tillhandahålls examinationerna av MSB. För att den studerande ska kunna nyttja tvåårsregeln och avsluta sin grundutbildning tillämpas tvåårsregeln på särskilt vis under 2021. Tillämpningen innebär att studerande kan söka kursen Räddningsinsatsen i två år efter det att den lokala eller regionala utbildningen avslutats istället för påbörjats. Utbildning har formellt avslutats det senaste datum en examination daterats i examinationssammanställningen. Efter 2021 återgår tvåårsregeln till att gälla som tidigare avsetts.

Kontaktperson

Den person som anges vara kontaktperson i ansökan är den person som MSB i första hand kommer ta kontakt med om vi behöver ställa några frågor under bedömningstiden. Kontaktpersonen behöver därför ha god kännedom om den lokala och regionala utbildningen, hela ansökan och samtliga ansökningshandlingar. Kontaktpersonen ansvarar också för att agera sammankallande om det finns behov av diskussion med flera personer från organisationen, som till exempel instruktörer eller examinator. Kontaktpersonen är den som administrerar och ser till att bevarandet av dokumentation under två år efterlevs. När utbildningen avslutats ska kontaktpersonen skicka in påskriven examinationssammanställning till MSB. Det är endast den person som i ansökan angivits som kontaktperson som kan skicka in examinationssammanställningen. Observera att även den studerande ska underteckna examinationssammanställningen och att kontaktpersonen ska tillse att hen får möjlighet att göra det. 

Kompetenskrav på instruktörer

MSB anser att en lägstanivå för att utbilda andra inom intern utbildning motsvarande Grib Kurs 1 är att instruktören har en godkänd grundutbildning såsom SMO, Grib, Räddningsinsats eller annan motsvarande utbildning. Det är även önskvärt med erfarenhet av vuxenutbildning sedan tidigare. Inom ämnet akut omhändertagande ser MSB att instruktören behöver ha sjuksköterskeexamen för att ha kompetens att bedöma de olika momenten inom ämnet.

Bevarande av dokumentation

Sökande räddningstjänst ansvarar för att bevara dokumentation om anställdas lärande. Det kan handla om prov, redovisningar eller inlämningar med mer under två år från det att utbildningen avslutats. Bevarandet är viktigt för att det ska finnas en spårbarhet i utbildningssystemet under den tid som studerande har möjlighet att slutföra sin grundutbildning.

Kontakt vid utbildningsfrågor

Senast granskad: 15 november 2021

Till toppen av sidan