Till innehåll på sidan

För kommunal räddningstjänst

MSB samlar information till kommunal räddningstjänst när det gäller det nya coronaviruset på en webbsida som ständigt uppdateras.

Information om MSB:s utbildningar med anledning av covid-19

Utbildningarna som MSB bedriver för samhällets aktörer inom kommunal räddningstjänst vid samtliga utbildningsorter är samhällsviktiga och av betydelse för räddningstjänsternas beredskap och det är därför viktigt att dessa utbildningar kan fortgå trots covid-pandemin i landet.

MSBs utbildningsverksamhet har tagit fram och använder ett antal hygienrutiner för att säkerställa att undervisningen på samtliga undervisningsorter innebär så liten smittspridning som möjligt, med anledning av covid-19-situationen.

Hygienrutinerna innebär bland annat att distansupplägg ska väljas i första hand, men att de moment som inte går att genomföra på distans får ske på plats. Hygienrutinerna gör det också möjligt för studerande, kursdeltagare och MSB-anställda som möts i platsundervisning att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer och utbildningarna fortsätter därför i nuläget som planerat.

De skärpta allmänna råden som nu finns för ett antal regioner i landet har analyserats och bedömts och berörda utbildningsorter har efter detta infört ytterligare förstärkta hygienrutiner.

Utbildningar inom krisberedskap och civilt försvar

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.

Här hittar ni områdesspecifik information om hur MSB hanterar utbildningar med anledning av covid -19.

Alla studerande och kursdeltagare har fått eller kommer att få mer detaljerad information via epost i samband med antagningsbesked. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Grundutbildningar

 • Skorstensfejarutbildning

  Utbildningen genomförs på distans med närträffar på plats i Rosersberg. För närträffar finns särskilt framtagna hygienrutiner framtagna som gör det möjligt för studerande och MSB-anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Skydd mot olyckor (SMO) platsbunden

  Till terminsstarten våren 2021 kommer följande alternativ att kunna sökas:

  • Revinge platsbunden
  • Revinge distans
  • Sandö distans

  Sandös platsbundna alternativ utgår våren 2021.

  Revinge

  SMO VT 21 distans: Undervisning kommer genomföras enligt planerat upplägg, dvs med distansundervisning och närträffar på skolan.

  SMO VT 21 platsbunden: Under rådande omständigheter (Covid-19) kommer den platsbundna utbildningen till stor del genomföra teoriundervisning via distansverktyg (ZOOM). Dock kommer praktiska moment löpande genomföras på skolan under hela terminen. Om omständigheterna så tillåter planeras återupptagande av all undervisning på plats i Revinge.

  Sandö

  Sandös platsbundna alternativ utgår våren 2021. Alla klasser som startar utbildningen vårterminen 2021 genomför hela utbildningen på distans vilket innebär distansundervisning med närträffar på skolan.

 • Skydd mot olyckor (SMO) distans

  Till terminsstarten våren 2021 kommer följande alternativ att kunna sökas:

  • Revinge platsbunden
  • Revinge distans
  • Sandö distans

  Sandös platsbundna alternativ utgår våren 2021.

  Revinge

  SMO VT 21 distans: Undervisning kommer genomföras enligt planerat upplägg, dvs med distansundervisning och närträffar på skolan.

  SMO VT 21 platsbunden: Under rådande omständigheter (Covid-19) kommer den platsbundna utbildningen till stor del genomföra teoriundervisning via distansverktyg (ZOOM). Dock kommer praktiska moment löpande genomföras på skolan under hela terminen. Om omständigheterna så tillåter planeras återupptagande av all undervisning på plats i Revinge.

  Sandö

  Sandös platsbundna alternativ utgår våren 2021. Alla klasser som startar utbildningen vårterminen 2021 genomför hela utbildningen på distans vilket innebär distansundervisning med närträffar på skolan.

 • Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) - kurs 1

  För år 2021 gäller följande:

  MSB har vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-situationen. Det innebär att distansupplägg kommer att väljas i första hand. För de moment som inte går att genomföra på distans kommer utbildningsmomenten ske på plats (distans 7 dagar + närträff 3 dagar). För dessa situationer finns särskilt framtagna hygienrutiner som gör det möjligt för studerande, kursdeltagare och MSB-anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Information om kursupplägg skickas ut till studerande via e-post. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

  MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

  Från och med år 2022 gäller följande:

  Från och med VT2022 återgår Grib kurs 1 till platsförlagd utbildning. Det distanskoncept som utvecklats och genomförts under pandemin upphör i sin giltighet i och med att smittspridningen bedöms minskat väsentligt, och att tillfälliga lösningar då inte längre är motiverade. Erfarenheterna från genomförandet av distanskoncept kommer beaktas inför kommande och framtida upplägg av Grib.

  Information om kursupplägg skickas ut till studerande via e-post. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

  MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Vidareutbildningar

 • Skorstensfejartekniker

  Vårterminen 2021:

  Utbildningen genomförs på distans vecka 3 (tis-fre), vecka 4-11 (studier jämn vecka), vecka 12 (tors-fre) och vecka 20 (mån-ons). Närträffar (med reservation för ändringar) är vecka 3 (mån), vecka 12 (mån-ons) och vecka 20 (tors). För närträffen finns särskilt framtagna hygienrutiner framtagna som gör det möjligt för studerande och MSB-anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  LIA 2 vecka 13-19 (LIA:n består av tre veckor som fördelas under dessa veckor).

 • Räddningsledare A

  På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

  Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

 • Räddningsledning B

  På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

  Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

 • Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A

  På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

  Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

 • Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B

  På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

  Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

Övriga kurser

 • Övriga kurser

  Inför höstens och vårens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-pandemin och de skärpta allmänna råden i flera regioner. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

  Bland annat ska distansalternativ väljas i första hand. För de kurser som inte kan genomföras på distans ska platsundervisning bedrivas med stöd av särskilt framtagna hygienrutiner eller kursen kan komma att ställas in

  Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

  MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

  Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

  Här kan du söka bland MSB:s alla utbildningar

Kontakt vid utbildningsfrågor:

utbildning@msb.se

Vanliga frågor och svar

Generella frågor och svar med anledning av Covid-19

 • Vart kan jag vända mig för att ställa frågor?

  Har du frågor om MSB:s utbildningar och kurser med anledning av Covid-19 mejlar du utbildning@msb.se

 • Varför genomförs närundervisning?

  MSB bedriver samhällsviktig verksamhet genom den utbildning som tillhandahålls för kommunal räddningstjänst. Den samhällsviktiga verksamheten måste upprätthållas, även under de påfrestande förhållanden som råder.

  MSB har sedan i våras haft som inriktning att all utbildning som kan genomföras på distans ska göra det. Det kan samtidigt konstateras att det finns moment, både lärande och examinerande, som måste genomföras på plats på MSB:s skolor och de övriga utbildningsplatser som utbildningen bedrivs på.

  När undervisningen måste genomföras på plats, har särskilda hygienrutiner utarbetats efter dialog med Folkhälsomyndigheten. Genom detta har steg vidtagits för att kunna genomföra nödvändig närundervisning på ett så säkert och smittoriskreducerande sätt som möjligt. Resor till och från utbildningen är att betrakta som nödvändiga, eftersom de utgör förutsättning för att kunna fullgöra utbildningen som är samhällsviktig.

 • Vad innebär de förstärka hygienrutinerna?

  MSB:s närundervisning ska vara så riskbegränsande som möjligt och myndigheten arbetar nu med att anpassa och planera om kompletterande närträffar utifrån nya och förstärkta hygienrutiner. Närundervisningen kommer så långt möjligt genomföras utomhus för att ytterligare begränsa smittspridningsrisken. Den utbildning som MSB bedriver för kommunal räddningstjänst är samhällsviktig och av betydelse för både beredskap och folkhälsan.

  Det är viktigt att de riktlinjer och smittoriskreducerande åtgärder som presenteras på utbildningsplatsen följs. Det gäller utbildningslokaler men också tillhörande träningslokaler, boende och restaurangmiljö etc.

 • Vad gäller vid närvaro på utbildningsplatsen?

  Studerande (och personal) ska vara uppmärksamma på symtom så som feber, hosta, svårighet att andas men också halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Studerande (och personal) stanna hemma vid symtom och närvara på utbildningsplatsen först när vederbörande varit symtomfri i två dagar.

  MSB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Vad händer om någon uppvisar symptom när man är på skolan/utbildningsorten?

  Studerande och personal ska vara uppmärksamma på symptom som sjukdomskänsla, feber, hosta, halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk samt svårigheter att andas. Studerande och personal som känner av symptom ska stanna hemma och närvara på utbildningsplatsen först när vederbörande varit symptomfri två dagar.

  Om någon insjuknar under närvaron på utbildningsplatsen ska personen meddela lärare och snarast avlägsna sig från lektion/ övning, isolera sig, vid behov kontakta 1177 och följa dess råd. Studerande uppmanas att resa hem så snart som möjligt. Om så inte är möjligt arrangeras boende och måltider av respektive verksamhet.

 • Erbjuder skolorna tester för covid-19?

  MSB:s skolor erbjuder inte tester för covid-19. Hur man bokar tid för covidtest skiljer sig åt beroende på vilken region man tillhör. Läs mer om provtagning på 1177.se.

 • Jag har lånat böcker av MSB:s skolbibliotek, hur återlämnar jag dessa?

  På grund av förstärkta råd från Region Skåne den 27 oktober håller MSB Revinges bibliotek stängt tills vidare. Kontakta biblioteket på e-postadress: biblioteket.revinge@msb.se

  Sandös skolbibliotek är öppet klockan 16-22 och då kan man låna och lämna böcker. Vid frågor maila Kristina.martinsson@msb.se mellan klockan 8-16.

  Kontaktuppgifter till Revinge och Sandö

 • Vad händer med mitt studiemedel när utbildningen bedrivs på distans?

  Studerar du med studiemedel och har funderingar kring detta med koppling till Covid-19?

  Besök CSN:s webbplats

Frågor och svar om SMO och Skorstensfejare med anledning av COVID-19

 • Var kan jag göra rullbandstester?

  Covid-19 kan påverka möjligheten att genomföra rullbandstest. Nedan finner du vilka alternativ som finns för dig som behöver genomföra ett rullbandstest. 

  Hos räddningstjänsterna

  Många räddningstjänster har öppnat upp möjligheten att genomföra rullbandstest. Ring räddningstjänsterna i din närhet för att höra var du skulle kunna genomföra ett rullbandstest.

  Ta med giltig legitimation.

  På MSB:s skolor i Revinge och Sandö

  Du har också möjlighet att boka in dig för rullbandstest på våra skolor Revinge och Sandö:

  Revinge: kundtjanst.revinge@msb.se
  Sandö: kundtjanst.sando@msb.se

  Inbokning sker vardagar under kontorstid.

  Ta med giltig legitimation.

   

 • Hur hanterar MSB LIA-studerande när myndigheten övergått till distansundervisning?

  LIA fortsätter som vanligt. Däremot är det varje räddningstjänst som själva bestämmer hur de tar emot externa personer.

  Om du är studerande och den räddningstjänst där du gör/ska göra din LIA inte tar emot dig på grund av Corona-situationen ska du kontakta oss på utbildning@msb.se.

  Är du räddningstjänst och tar emot en LIA-studerande, men har svårt att göra det under Corona-situationen ska du kontakta utbildning@msb.se.

 • Hur ska jag transportera mig till min praktikplats/LIA plats?

  MSB ansvarar inte för hur studeranden transporterar sig till sina respektive praktikplatser. I linje med Folkhälsomyndigheten rekommenderar MSB att i kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas. Du kan även tänka på att hålla ett avstånd till andra resenärer.

  Läs webbsidorna från de företag som sköter tåg, buss och taxi om de har särskilda rutiner. MSB utgår från Folkhälsomyndighetens bedömning att det för närvarande fortfarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att friska studenter kan åka till sin praktikplats.

  Mer information om Corona-viruset hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida 

 • Ska jag avstå från att gå till min praktikplats för att inte riskera att bli smittad av COVID-19?

  Du ska gå till din praktikplats som vanligt om inte arbetsplatsen där du gör din praktik har meddelat dig något annat. Arbetsplatsen där praktik genomförs innefattas av samhällsviktig verksamhet. Detta innebär att den geografiska förflyttning studeranden gör inom landet till praktikplatsen ska betraktas som nödvändig.

  Så länge du inte har symtom ska du kunna gå till din praktikplats som vanligt, men ta ändå kontakt med arbetsplatsen och informera. Beroende på den bedömning som görs kan det bli aktuellt att du inte får vara på din praktikplats. Det beslutet fattas av ansvarig på arbetsplatsen.

  Mer information om Corona-viruset hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida 

 • Ska jag komma till min praktikplats om jag har vistats i område med känd COID-19-smitta?

  Ja, du kan komma till din praktikplats som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring då telefonnummer 1177. Om du får symtom, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.

  Mer information om Corona-viruset hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 • Varför genomförs närundervisning?

  MSB bedriver samhällsviktig verksamhet genom den utbildning som tillhandahålls för kommunal räddningstjänst. Den samhällsviktiga verksamheten måste upprätthållas, även under de påfrestande förhållanden som råder.

  MSB har sedan i våras haft som inriktning att all utbildning som kan genomföras på distans ska göra det. Det kan samtidigt konstateras att det finns moment, både lärande och examinerande, som måste genomföras på plats på MSB:s skolor och de övriga utbildningsplatser som utbildningen bedrivs på.

  När undervisningen måste genomföras på plats, har särskilda hygienrutiner utarbetats efter dialog med Folkhälsomyndigheten. Genom detta har steg vidtagits för att kunna genomföra nödvändig närundervisning på ett så säkert och smittoriskreducerande sätt som möjligt. Resor till och från utbildningen är att betrakta som nödvändiga, eftersom de utgör förutsättning för att kunna fullgöra utbildningen som är samhällsviktig.

Frågor och svar om Grib med anledning av COVID-19

 • Min Grib-kurs 2 har ställts in, kommer jag att bli erbjuden en ny kurs?

  Du kommer inte att bli erbjuden en helt ny kurs. Möjligheten att erbjuda ytterligare kurstillfällen under hösten är beroende av tillgänglig budget. Du kommer att bli kontaktad om ytterligare kurser kommer att erbjudas.  

  Det finns också möjlighet att anmäla sig till ett annat kurstillfälle via MSB:s hemsida eller ställa sig i kö till ett kurstillfälle, i så fall kontaktar du utbildning@msb.se

 • Jag måste avboka Grib-kurs 2, vad händer nu?

  Om du har varit tvungen att avboka kurs 2 för Grib med anledning av Covid-19 och börja närma dig 2-årsgränsen ska du ta kontakt med utbildning@msb.se.

 • Varför genomförs närundervisning?

  MSB bedriver samhällsviktig verksamhet genom den utbildning som tillhandahålls för kommunal räddningstjänst. Den samhällsviktiga verksamheten måste upprätthållas, även under de påfrestande förhållanden som råder.

  MSB har sedan i våras haft som inriktning att all utbildning som kan genomföras på distans ska göra det. Det kan samtidigt konstateras att det finns moment, både lärande och examinerande, som måste genomföras på plats på MSB:s skolor och de övriga utbildningsplatser som utbildningen bedrivs på.

  När undervisningen måste genomföras på plats, har särskilda hygienrutiner utarbetats efter dialog med Folkhälsomyndigheten. Genom detta har steg vidtagits för att kunna genomföra nödvändig närundervisning på ett så säkert och smittoriskreducerande sätt som möjligt. Resor till och från utbildningen är att betrakta som nödvändiga, eftersom de utgör förutsättning för att kunna fullgöra utbildningen som är samhällsviktig.

  Från och med VT2022 återgår Grib kurs 1 till platsförlagd utbildning. Det distanskoncept som utvecklats och genomförts under pandemin upphör i sin giltighet i och med att smittspridningen bedöms minskat väsentligt, och att tillfälliga lösningar då inte längre är motiverade. Erfarenheterna från genomförandet av distanskoncept kommer beaktas inför kommande och framtida upplägg av Grib.

 • Vad händer om jag inte kan delta i närundervisningen?

  Kan personer av olika skäl inte delta vid närundervisningen, kan inte heller den planerade utbildningen fullgöras och godkänt resultat kan inte då uppnås. MSB har begränsade förutsättningar att organisera kompletterande eller ersättande moment för de planerade, men gör samtidigt sitt yttersta för att räddningstjänst ska ha fortsatt tillgång till utbildad personal.

Kontakt vid utbildningsfrågor

 

Senast granskad: 23 november 2020

Till toppen av sidan