Till innehåll på sidan

Totalförsvarskurs för Frivilliga försvarsorganisationer (FFO)

Kursen är specifikt riktad mot frivilliga försvarsorganisationers (FFO:ers) behov av att orientera sig mot utvecklingen av det nya totalförsvarets behov och de aktörer som kan ha särskilt behov av stöd från frivilliga försvarsorganisationer (FFO:er) vid totalförsvarsplanering och höjd beredskap/krig.

Kursen erbjuder fördjupningar som är särskilt relevanta för frivilliga försvarsorganisationer i arbetet med att söka vägar in till olika intressenter och aktörer för att kunna krigsplaceras och skriva tjänstgöringsavtal.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställd kanslipersonal samt förtroendevalda hos de Frivilliga försvarsorganisationerna.

 

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar. Deltagaren ska också ha genomfört Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben vilken tillgängliggörs för aktörer inom totalförsvaret genom ansvarig säkerhetsskyddschef inom respektive organisation.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. 

 

 

Bakgrund

Totalförsvarsplaneringen i Sverige har återupptagits och genomförs nu utifrån de anvisningar regeringen har beslutat.

Totalförsvarsplanering bland civila aktörer har två perspektiv: dels att med krisberedskapen som grund arbeta för att samhället är förberett att motstå ett väpnat angrepp, dels att säkerställa att det militära försvaret kan få stöd av det övriga samhället för att säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap och ytterst vid krig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjöd kursen Förberedande totalförsvarskurs med Försvarshögskolan som genomförare mellan åren 2016-2017. Kursen ersattes från 2018 med Totalförsvarsutbildning.

Föreliggande kurs baseras på den existerande Totalförsvarsutbildning som tidigare nämnts. Kursen är dock specifikt riktad mot FFO:ers behov av att orientera sig mot utvecklingen av det nya totalförsvarets behov och de aktörer som kan ha särskilt behov av stöd från FFO:er vid totalförsvarsplanering och höjd beredskap/krig. Kursen erbjuder fördjupningar som är särskilt relevanta för FFO:er i arbetet med att söka vägar in till olika intressenter och aktörer för att kunna krigsplaceras och skriva tjänstgöringsavtal.

Utvecklingsarbetet av kursen har också tagit hänsyn till regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering. 

Upplägg och omfattning

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges omvärld och det politiska uppdraget att återupprätta totalförsvaret. Vidare syftar kursen till att uppmärksamma hur olika behov inom totalförsvaret kan tillgodoses genom FFO:s tillgängliga resurser.

Vidare är kursens syfte att deltagarna ska få möjlighet att lära av varandras erfarenheter, utveckla viktiga kontaktnät och bidra till samverkan. 

Kursplan Totalförsvarskurs för Frivilliga försvarsorganisationer

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samverkan med Försvarshögskolan göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 3 augusti 2021

Till toppen av sidan