Till innehåll på sidan

Övningsutvärderare

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna relevanta verktyg för att kunna analysera utvärderingsbehov, planera och genomföra övningsutvärderingar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom samhällets krisberedskap som ska agera i rollen som övningsutvärderare i egen organisation inom:

 • Centrala myndigheter
 • Länsstyrelser
 • Kommuner och regioner

Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat sektor med vilka myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka med för att hantera en kris.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kunskap om egen krisberedskapsorganisation. Deltagaren ska dessutom ha god kunskap om egen organisations övningsledning. Det är meriterande om deltagaren har erfarenhet från både analysarbete och övningsverksamhet.

Inför kursen behöver deltagaren göra en förberedande uppgift genom att genomföra webbkurs Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet.Till webbkurs Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet

Kostnad

Kursavgiften är 11 000 SEK exklusive moms och inkluderar lunch första kursdagen.

Deltagarna bokar och bekostar resor själva.

Bakgrund

Före, under och efter en samhällsstörning måste offentliga och privata aktörer på olika nivåer i samhällets krisberedskap på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna leda, samverka och kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är övningar – både interna och tillsammans med andra aktörer – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift.

Utvärderaren är en nyckelperson i en övning. Det är utvärderaren som ska analysera övningens genomförande samt leverera övningens resultat. Resultatet från en övning blir en del i den erfarenhetshantering som ska leda till förmågeutveckling i både den enskilda övande organisationen såväl som i samhällets krisberedskap i stort.

Om kursen

Kursen är framtagen i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolan (FHS) utifrån en gemensam behovsbild. Kursen har fokus på samverkansövningar utifrån ett aktörsgemensamt systemperspektiv och behandlar olika typer av övningsutvärderingsmodellers för- och nackdelar, möjliga felkällor samt vetenskapliga begrepp kopplade till utvärderingar såsom validitet och reliabilitet. Kursen utgår från ett perspektiv på utvärdering grundat i den statsvetenskapliga disciplinen och fokuserar på utvärdering i offentlig förvaltning.

Kursen skapar förutsättningar för deltagarna att utveckla kunskap att agera i rollen som utvärderare i olika övningssammanhang och därmed bidra till systematik och utveckling av den samlade förmågan att hantera samhällsstörningar. Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Kursplan kurs för övningsutvärderare

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 20 december 2022

Till toppen av sidan