Till innehåll på sidan

Övningskurs – att planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar med formatet simuleringsövning med motspel

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att utveckla grundläggande kompetens för att kunna bidra i arbetet med att planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar med formatet simuleringsövning med motspel.
Ett ytterligare syfte är skapa förutsättningar för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom samhällets aktörer för beredskap för kris och krig som har en planerande roll i en övningsorganisation från:

 • Centrala myndigheter
 • Länsstyrelser
 • Kommuner och regioner

Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat sektor med vilka myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka med för att hantera en samhällsstörning i hela hotskalan.

Antingen hos en aktör som har ägarskapet att planera, genomföra och utvärdera en simuleringsövning med motspel, eller hos en aktör som ska delta i alla eller någon av delarna före, under eller efter en simuleringsövning med motspel.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kunskap om samhällets beredskap för kris och krig samt god kännedom om egen krisberedskapsorganisation. Tidigare erfarenheter av övningsverksamhet rekommenderas.

Inför kursen behöver deltagaren göra en förberedande uppgift genom att genomföra webbkurs Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet.Till webbkurs Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet

Kostnad

Kursavgiften är 15 500 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika. 

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Bakgrund

Före, under och efter en samhällsstörning måste offentliga och privata aktörer på olika nivåer i samhällets beredskap för kris och krig på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna leda, samverka och kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är övningar – både interna övningar inom den egna organisationen och samverkansövningar tillsammans med andra aktörer – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift.

Kursen har fokus på samverkansövningar utifrån ett aktörsgemensamt systemperspektiv och behandlar specifikt övningsformatet simuleringsövning med motspel.

Föreliggande kurs ersätter MSB:s kurs Övningsplaneringskurs 2 och har utvecklats och uppdaterats för att följa samhällsutvecklingen och tillgodose aktörernas behov av kunskapsutveckling inom området.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar tre (3) dagars utbildning där 2-3 timmar avser individuell förberedelse via lärplattform och övrig tid genomförs platsbundet.

Deltagaren rekommenderas att avsätta tid även efter avslutad kurs, för att ta tillvara på kursens innehåll i förhållande till det egna arbetet och den egna organisationen.

Kursen varvar även teori och praktik och genomförs med fokus på lärande i samarbete med andra genom bl.a. föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursplan Övningkurs – att planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar med formatet simuleringsövning med motspel

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 4 november 2021

Till toppen av sidan