Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 22 oktober 2020
Ort: Rosersberg
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 19 januari 2021
Ort: Rosersberg
Antal platser:
Längd: 3 dagar

Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

Kursen ger dig kompetens till att planera, leda och utvärdera din egen organisations deltagande i en samverkansövning.

Detaljer

Målgrupp

För dig som fått i uppdrag eller kan komma att få ett uppdrag att vara lokal övningsledare (LÖL) i din egen organisation inom: 

 • Centrala myndigheter
 • Länsstyrelser
 • Kommuner
 • Regioner
 • Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat sektor med vilka myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka med för att hantera en kris. 

Förkunskaper

Kursdeltagaren ska ha kunskap om egen organisations krisberedskapsorganisation och övningsledning. Det är meriterande om kursdeltagaren har deltagit i en samverkansövning. 

Kostnad

Kursavgiften är 9 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Inför höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-situationen. 

För dessa situationer finns särskilt framtagna hygienrutiner som gör det möjligt för studerande, kursdeltagare och MSB-anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer som på olika nivåer i samhället ingår i krisberedskapssystemet. Före, under och efter en samhällsstörning måste dessa aktörer på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna leda, samverka och kommunicera med varandra.

Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är övningar – både interna och tillsammans med andra aktörer – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift.

Oavsett övningsformat och komplexitet i en övning bör det alltid finnas en lokal övningsledare (LÖL) och en lokal utvärderare (LU) hos varje övad aktör. Det är LÖL som är övningsledningens väg in till aktören och är den som tar tillvara den egna aktörens intressen i övningen så att alla inblandade får ett så bra genomförande som möjligt. LÖL tillsammans med LU har en roll och ett ansvar före, under och efter övningen.

Kursen syftar till att:

 • skapa förståelse för lokal övningsledares roll i övningsorganisationen samt betydelsen av interaktion mellan övningsledning, lokala övningsledare, lokala utvärderare och övade organisationer,
 • utifrån övningsvägledningen skapa förutsättningar för deltagarna att kunna planera, leda och utvärdera egen organisations deltagande i en samverkansövning, samt
 • bidra till nätverksskapande mellan deltagande organisationer.

Kursen har inslag av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 28 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan