Till innehåll på sidan

Juridik för räddningsledare i kommunal räddningstjänst

Kursen syftar till att ge deltagare från kommunens organisation för räddningstjänst kunskaper, färdigheter och kompetens för att verka i rollen som räddningsledare utifrån gällande lagstiftning.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

För att antas till kursen ställs det krav på den sökandes behörighet.

1. Anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett kommunalförbund, samt
2. den sökande ska ha antagits till kursen Ledningskurs: Styrkeledare eller,
3. antagits till kursen Ledningskurs: Larm- och ledningsbefäl

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Bakgrund

Att verka i rollen som räddningsledare i kommunal räddningstjänst kräver särskild kunskap och kompetens bl.a. avseende juridik. Detta regleras utifrån särskilda behörighetskrav. En del av besluten som fattas vid en räddningsinsats utgår från juridiska mandat som ger genomgripande befogenheter för den som verkar i rollen som räddningsledare. Utöver detta behöver även den som delegeras avgränsade räddningsledarbefogenheter enligt lagstiftning vara behörig räddningsledare. Ovanpå den juridiska aspekten, så är det av stor vikt att räddningsledaren även verkar utifrån ett breddat samhällsperspektiv, där beslut som fattas kan komma att påverka samhället på olika sätt.

Räddningsledare beskrivs av Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) som en enhetlig roll med ansvar för att leda genomförandet av räddningsinsatser. En räddningsledare leder en räddningsinsats utifrån avsikter och ramar från räddningschefen eller den roll som har räddningschefens beslutsbefogenhet i detta avseende. Räddningsledaren ansvarar för att skapa inriktning och samordning av den pågående räddningsinsatsen över tid för att tillgodose det specifika hjälp­behovet.

Om kursen

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:
Kursen behandlar aktuell lagstiftning med tonvikt på Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, där bl.a. räddningschefens samt räddningsledarens skyldigheter och befogenheter lyfts fram. Innehållet behandlar på en orienterande nivå även annan, närliggande lagstiftning exempelvis del av trafikförordningen, miljöbalken, förvaltningslagen etc., som kan påverka räddningsledares skyldigheter. Kursen lyfter även fram området offentlighet och sekretess ur ett juridiskt perspektiv samt hur detta kan komma att påverka arbetet och personalen vid en räddningsinsats. Slutligen behandlas även områden som ansvarsförhållande, skadestånd och ansvar.

Kursplan Juridik för räddningsledare i kommunal räddningstjänst

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar/case, samt interaktivt via lärplattform.

Kursen omfattar totalt 2 heldagar, utifrån upplägg - fördelat på studier på distans samt närträff på MSB:s skolor. Kursen integreras som delkurs inom ramen för kurserna Ledningskurs: Styrkeledare samt Ledningskurs: Larm- och ledningsbefäl.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 11 augusti 2021

Till toppen av sidan