Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 15 augusti 2021
Ort: Sandö
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar

Ledning av krisstöd

Kursen ger dig kunskaper för att kunna planera, leda och samordna krisstödet för drabbade i kommunen.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som ingår eller kommer att ingå en kommuns eller stadsdels ledningsgrupp för krisstöd.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men deltagaren bör ingå i en kommuns- eller stadsdels krisstödsorganisation.

Kostnad

Kursavgiften är 9 200 SEK exklusive moms. 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Inför vårens och höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-pandemin och de skärpta allmänna råden i flera regioner. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. Bland annat ska distansalternativ väljas i första hand. För de kurser som inte kan genomföras på distans ska platsundervisning bedrivas med stöd av särskilt framtagna hygienrutiner eller kursen kan komma att ställas in.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

Som en del av beredskapen i en kommun finns det ofta en särskild funktion för krisstöd. Krisstödet ska i det akuta skedet bemöta och stötta personer som har drabbats av en allvarlig händelse men som inte omhändertas av sjukvårdens krisberedskap. Funktionen för krisstöd benämns i vissa kommuner som POSOM, vilket står för psykosocialt omhändertagande.

En krisstödsorganisation kan se olika ut men består oftast av en ledningsgrupp och stödpersoner med representation från många olika verksamheter som till exempel socialtjänsten, räddningstjänsten och skolan samt resurspersoner från trossamfund, frivilligorganisationer, polis m.fl. Ledningsgruppens uppgift är att leda och samordna krisstödet vid allvarlig händelse. Det är önskvärt med en tydlig koppling mellan krisstödsgruppen och kommunens krisberedskap för att samarbetet ska fungera väl. 

Kursen erbjuds som ett led i att kunna planera, leda och samordna krisstöd för drabbade som en del i hanteringen av en händelse.
En krisstödsgrupp (POSOM) verkar inom kommunen och är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet eller omsorgen av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse.

Under kursen blandar vi teori med eget arbete och praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Ledning av krisstöd

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 11 juni 2021

Till toppen av sidan