Till innehåll på sidan

Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Kursen syftar till att utveckla kunskaper för att kunna samordna arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet inom sin egna organisation, men också inom sitt geografiska område eller ansvarsområde. Vidare ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas genom arbete med kontinuitetshantering.

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig särskilt till dig som arbetar eller kommer att arbeta med att driva och samordna arbetet med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering inom sin organisation.

Kursen riktar sig till personer med arbetsuppgifter inom krisberedskap, civilt försvar och samhällsviktig verksamhet, inom såväl offentlig sektor som näringsliv.  

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa sätt ska deltagaren innan kursen startar genomföra Webbkurs i Kontinuitetshantering samt läsa in publikationerna Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB1408 - juni 2019) samt Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet: en lathund riktad till dig som ska driva arbetet i din organisation (MSB1406–juni 2019).

Beräknad tidsåtgång för inläsning och webbkurs uppskattas till cirka tre timmar.

Till webbkurs i Kontinuitetshantering

Dokumenten kan laddas ner från:

www.msb.se/kontinuitetshantering
www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

 

Kostnad

Kursavgiften är 8 600 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika. Notera att sista kursdagen ingår ingen gemensam lunch.
Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

 

 

Nytt kurspaket från och med hösten 2023:
I takt med samhällsutveckling och kunskapsmognad inom området har vi sett ett behov av att utveckla kursen Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Från och med hösten 2023 kommer vi att erbjuda en riktad kurs mot metoden i kontinuitetshantering, samt från och med 2024 en riktad kurs mot samhällsviktig verksamhet. En nyhet för 2024 är att vi dessutom kommer att erbjuda en fördjupningskurs i metoden för kontinuitetshantering.
Håll utkik på vår webbsida för anmälan till kommande kurser inom utbildningsområdet samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering. Redan idag kan du anmäla dig till kursen Metod för kontinuitetshantering – grundkurs: Metod för kontinuitetshantering - grundkurs

Bakgrund

Utvecklingen i samhället går mot fler och mer komplexa beroenden mellan olika verksamheter genom teknik- och tjänsteutveckling, privatisering, outsourcing, automatisering och ”just in time”- produktion. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga.

Ett systematiskt arbete med att identifiera samhällsviktiga verksamheter ger kunskap om vilken verksamhet som är viktig och som behöver upprätthållas och säkerställas. För att stärka samhällets beredskap för kriser och krig behöver aktörer kontinuitetshantera sina samhällsviktiga verksamheter. Kontinuitetshantering handlar om att se till att verksamheter fungerar på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Identifieringen är med andra ord en förutsättning för att stärka samhällets funktionalitet och beredskap för kriser och krig.

Arbetet med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och dess funktionalitet är lyft som prioriterat både i Nationell Säkerhetsstrategi (2017) samt för inriktningen av totalförsvaret och för utformningen av det civila försvaret 2021–2025.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap för att kunna samordna arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet inom sin egna organisation, men också inom sitt geografiska område eller ansvarsområde. Vidare ges deltagarna förutsättning att utveckla kunskap om hur samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas genom arbete med kontinuitetshantering. Ett ytterligare syfte är att skapa förutsättningar för nätverkande mellan deltagarna.

Kursen varvar teori och praktik och innehåller bland annat föreläsningar och gruppdiskussioner. 

Kursen omfattar två och en halv (2,5) dagars utbildning och kan genomföras nätbaserad alternativt platsförlagd.

Kursplan Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 13 mars 2023

Till toppen av sidan