Till innehåll på sidan

Förslag till nytt undantag i föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nytt undantag i MSBFS 2013:3 med tillhörande konsekvensutredning.

Remisstid

Synpunkter på remissen ska skickas in senast 16 september 2022.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till: MSB, 651 81 Karlstad. Vänligen ange diarienummer MSB 2022-06665 i ert svar.

Senast granskad: 6 september 2022

Till toppen av sidan