Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och ny handbok om hantering av brandfarliga vätskor gick att göra fram till den 3 november 2017.

Remisstid

Remisstiden pågick till och med den 3 november 2017. 

Föreskrifterna planeras att börja gälla 1 januari 2018.

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarliga vätskor som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär hantering i cisterner, rörledningar, lösa behållare, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Som en följd av att SÄIFS 2000:2 och SÄIFS 1990:2 upphävs kommer även SRVFS 2005:10 att upphävas.

Det fanns även möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till handbok om hantering av brandfarliga vätskor.

Varför gör vi dessa förändringar?

Vi har sett ett behov av att revidera flertalet äldre föreskrifter om brandfarlig gas och brandfarlig vätska av flera orsaker.

 • En ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft 2010
 • Hänvisningar till annan regeltext är inaktuell
 • Det finns brister, främst i de allmänna råden

De föreslagna föreskrifterna innehåller inga allmänna råd. I stället har vi valt att skriva en handbok som till stor del kommer att fylla den funktion som de allmänna råden tidigare har haft.

 • Behovet av revidering av nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

  I juni 2011 påbörjade MSB revidering av föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor.

  Förtydligande av lagens hanteringskrav

  Kraven i lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller både den som yrkesmässigt eller som privatperson hanterar brandfarliga varor. Med ”hantering” avser lagen: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Den huvudsakliga avsikten med föreskrifterna är att förtydliga lagens hanteringskrav, exempelvis kraven om aktsamhet, utredning av risker, anläggningsutformning och förvaring. Syftet är att förhindra olyckor och förebygga samt begränsa skador till följd av brand och explosion.

  Klassindelningen av brandfarliga vätskor utgår

  Föreskrifterna anpassas till definitionerna i föreskrifterna (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Det medför att klassindelningen av brandfarliga vätskor utgår och att flampunktsgränserna justeras för överensstämmelse med de europeiska regelverk som utgör bakgrund till föreskrifterna, främst reglerna om transport av farligt gods (ADR) och CLP-förordningen (1272/2008).

  Hanteringsreglerna förenklas

  För att nå regeringens mål om att minska företagens administrativa kostnader så ska allt föreskriftsarbete inom MSB fokusera på åtgärder som långsiktigt leder till funktionella och effektiva regler. Det målet uppnås genom att skriva tydliga krav där kraven i sig är motiverade ur ett riskperspektiv. Sådana regler underlättar också kommunal myndighetsutövning i form av tillståndsprövning och tillsyn.

Svara på remissen

Synpunkter på de föreslagna föreskrifterna gick att lämna fram till 3 november 2017.

Senast granskad: 16 juni 2019

Till toppen av sidan