Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med onsdagen den 27 maj 2020.

Mot bakgrund av den rådande coronapandemin har MSB undertecknat så kallade multilaterala avtal med andra fördragsstater till ADR och RID för att möjliggöra att vissa behörigheter i samband med transport av farligt gods på väg och järnväg fortsatt ska gälla under en begränsad tid även om de löper ut (M324 respektive RID 1/2020).

Då Sverige har krav på säkerhetsrådgivare även vid transporter till sjöss och i luft, behöver lättnaderna som beskrivits ovan också göras för intyg som omfattar behörighet för sjö och luft. I MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods saknas idag stöd för att MSB ska kunna besluta om förlängning av intygens giltighetstid varför föreskrifterna behöver ändras.

Svara på remissen

MSB önskar få era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning senast onsdagen den 27 maj 2020. Vänligen märk ert svar med diarienummer 2020-06516.

Remissvaret skickar ni med e-post eller brev till:

E-post:   registrator@msb.se
Postadress:  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Joakim Agås
010-240 53 97
Johanna Löfman
010-240 50 45

Senast granskad: 19 maj 2020

Till toppen av sidan