Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med torsdagen den 15 april.

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förändringarna i lagen innebär bl.a. att kraven på kommunernas handlingsprogram förtydligas för att stärka styrningen. Syftet är att handlingsprogrammen ska bli konkretare, hålla högre kvalitet och bli mer jämförbara, så att skyddet mot olyckor blir mer likvärdigt över landet.

Den röda tråden mellan kommunens lokala riskbild, mål och förmåga till skydd mot olyckor ska också bli tydligare. Enhetligheten och jämförbarheten ska bidra till att underlätta samverkan mellan olika aktörer, samt underlätta statens tillsyn.

De nationella målen för skydd mot olyckor som anges i lagen om skydd mot olyckor syftar till att vara riktningsgivande för kommunerna. Det finns därmed ett behov av att på lägre författningsnivå reglera kommunernas handlingsprogram närmare, vilket regeringen önskar uppnå genom att ge MSB bemyndigande om att utfärda föreskrifter om innehåll och struktur i handlingsprogrammen.

MSB remitterar nu förslag på föreskrifter med tillhörande allmänna råd om kommunala handlingsprogram. Föreskriften planeras beslutas i maj 2021. Handlingsprogram enligt de nya kraven ska enligt lagen vara antagna före den 1 januari 2022.

En remissdialog kommer att äga rum 4 februari kl. 09.00-12.00 för den som har frågor att ställa med anledning av remissen. Mer information samt länk till anmälan återfinns på MSB:s informationssida om förändringarna i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Information om förändringarna i lagen om skydd mot olyckor på MSB:s webbplats

Det pågår flera arbeten utifrån ändringarna i LSO och flera föreskrifter håller på att tas fram. Det genomförs också fler remissförfaranden under våren 2021. Se mer information på informationssidan.

Svara på remissen

MSB önskar få in era synpunkter senast 15 april 2021. Vi önskar synpunkter ur såväl kommunens helhetsperspektiv som utifrån det kommunala räddningstjänstorganisations-perspektivet samt utifrån samverkande organisationers perspektiv. Vänligen ange ärendenumret 2020-11116 i ert svar.

Vi önskar att ni använder eller utgår ifrån tillhörande mall för remissvar, framförallt för era eventuellt detaljerade kommentarer.

Remissvaret skickar ni med e-post eller brev till:

E-post: registrator@msb.se
Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Sandra Danielsson, sandra.danielsson@msb.se, 010-240 36 86.

Upplysningar specifikt om avsnitten om risk kan med fördel även fås av Martin Åberg, martin.aberg@msb.se, 010-240 35 16.

Senast granskad: 15 januari 2021

Till toppen av sidan