Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst

Välkommen att lämna synpunkter på till föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med torsdagen den 22 april 2021.

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av kommunal räddningstjänst, ökad förmåga till  samverkan mellan räddningstjänstverksamheter samt ökad förmåga till samverkan med andra aktörer. MSB får, med stöd av 3 kap. 8 b §  förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, meddela föreskrifter om kommunens ledningssystem för räddningstjänst samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning.

MSB remitterar nu förslag på föreskrifter med tillhörande allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst.

I framtagandet av förslaget har referensgrupper för kommunal räddningstjänst, statlig räddningstjänst och sjukvård samt länsstyrelser lämnat synpunkter. Det är den första föreskriften inom området och ytterligare förslag till förtydliganden och förbättringar välkomnas.

Remissdialog

En remissdialog kommer att äga rum onsdagen den 17 februari kl. 09:00-12:00 för den som har frågor att ställa med anledning av remissen av regleringen. Mer information samt länk till anmälan återfinns på MSB:s informationssida om förändringarna i LSO.

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Ytterligare kunskapsmaterial

Parallellt med arbetet med förslag till förskrifter driver MSB tillsammans med kommunal räddningstjänst projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Ledningsdoktrinen som tas fram av projektet kommer att utgöra underlag för vidare utveckling av ledning. Ledningsdoktrinen är planerad att skickas på remiss under tiden den 1 april – 28 maj.

Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Svara på remissen

Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt, men senastden 20 april 2021. Vi önskar synpunkter ur såväl kommunens helhetsperspektiv som utifrån de kommunala räddningstjänstorganisationernas perspektiv samt utifrån samverkande
organisationers perspektiv.

För att på bästa sätt omhänderta era och andras synpunkter ber vi att dessa, så långt det är praktiskt möjligt, följer och hänvisar till kapitel och paragraf i förslaget till föreskrifter.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad. Vänligen ange ärendenumret 2020-15102 i ert svar.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Anders Ahlström, anders.ahlstrom@msb.se, 010-240 41 56.

Senast granskad: 21 januari 2021

Till toppen av sidan