Till innehåll på sidan

Utdrag ur kommande handbok i kommunal krisberedskap : krisledningsnämnd

Utdrag ur kommande handbok i kommunal krisberedskap : krisledningsnämnd

Detaljer

Utdrag ur kommande handbok i kommunal krisberedskap : krisledningsnämnd
Publikationsnummer
MSB1571
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
9 s. : ill.
Pris
0 kronor
Det måste finnas en krisledningsnämnd i varje kommun för att fullgöra uppgifterna under extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 2 § lagen [2006:554] om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap( LEH). Nämnden ska tillsättas av fullmäktige (6 kap. 2 § kommunallagen 2017:725, KL). Krisledningsnämnden ska bara hantera extraordinära händelser i fredstid och har således ingen uppgift att fullgöra under höjd beredskap. Under sådana förhållanden ligger ledningsansvaret på kommunstyrelsen enligt vad som sägs i 3 kap. 2 § LEH.

Senast granskad: 25 maj 2020

Till toppen av sidan