Till innehåll på sidan

Utdrag ur kommande handbok i kommunal krisberedskap : krisledningsnämnd

Utdrag ur kommande handbok i kommunal krisberedskap : krisledningsnämnd

Detaljer

Utdrag ur kommande handbok i kommunal krisberedskap : krisledningsnämnd
Publikationsnummer
MSB1571
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
9 s. : ill.
Pris
0 kronor
Det måste finnas en krisledningsnämnd i varje kommun för att fullgöra uppgifterna under extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 2 § lagen [2006:554] om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap( LEH). Nämnden ska tillsättas av fullmäktige (6 kap. 2 § kommunallagen 2017:725, KL). Krisledningsnämnden ska bara hantera extraordinära händelser i fredstid och har således ingen uppgift att fullgöra under höjd beredskap. Under sådana förhållanden ligger ledningsansvaret på kommunstyrelsen enligt vad som sägs i 3 kap. 2 § LEH.

Senast granskad: 25 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan