Till innehåll på sidan

Pågående regeringsuppdrag

Varje år får MSB i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu.

Vissa regeringsuppdrag återkommer årligen, dessa återfinns i regleringsbrevet.

Regleringsbrev 2019

Information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att säkerställa att myndigheternas information med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen. I uppdraget ingår att skyndsamt utarbeta ett nationellt informationsmaterial som på ett effektivt sätt ska kommuniceras till så många som möjligt.

Uppdrag till MSB om information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

Förstärkningsresurser för brandsläckning från luften

MSB ges i uppdrag att redovisa en inriktning och planering för myndighetens arbete med att utveckla förmågan att bistå kommunala räddningstjänster med nationella och internationella förstärkningsresurser för brandbekämpning från luften i Sverige. Därvid ska MSB ta särskild hänsyn till möjligheterna för Sverige att få stöd från EU och övriga nordiska länder med förstärkningsresurser för brandsläckning från luften samt att Sverige bör ha möjlighet att kunna lämna motsvarande stöd till dem.

MSB ska utgå från att statliga flygande förstärkningsresurser för räddningstjänst ska kunna finansieras inom myndighetens nuvarande ekonomiska ramar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 20 mars 2020.

Regeringsuppdrag om förstärkningsresurser för brandsläckning från luften

Identifiera särskilda riskområden

MSB ska tillsammans med Statens geotekniska institut, identifiera områden i Sverige där det finns risk för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

Uppdraget innebär också att beskriva sannolikhet och samhällsekonomiska konsekvenser.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

Regeringens pressmeddelande om klimatrelaterade händelser

Utbilda andra myndigheter och offentlig sektor

Riktade utbildningsinsatser till statliga myndigheter, kommuner och landsting för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor. MSB ska även vid behov särskilt utveckla stöd till mindre myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Uppdrag till MSB att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor

Strukturera informationssäkerhetsarbetet

MSB ska ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen, det vill säga, statliga myndigheter, kommuner och landsting. Uppföljningsstrukturen ska även möjliggöra en samlad bedömning om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen, och kunna lanseras under 2020.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Uppdrag till MSB att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen

Senast granskad: 31 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan