Till innehåll på sidan

Tillsyn

MSB:s tillsynsverksamhet bedrivs inom tre delområden som är tillsyn, tillsynsvägledning och marknadskontroll. Inom dessa områden följer vi upp, tillvaratar, sprider och synliggör kunskap och erfarenheter. På så sätt ökar vi aktörernas följsamhet till lagstiftningen och uppnår en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn.

Hur gör vi?

 • Vi genomför tillsyn och marknadskontroll för att följa upp lagefterlevnad och vid behov vidta korrigerande åtgärder för att öka följsamheten till lagstiftningen.
 • Vi genomför tillsynsvägledning genom uppföljning, utvärdering och samordning av kommuners och länsstyrelsers operativa tillsyn samt ger stöd och råd till dessa myndigheter.
 • Vi tar fram inriktnings- och beslutsunderlag
 • Vi betalar ersättning till kommunerna för räddningstjänst och till länsstyrelserna för arbetet med Sevesolagen.
 • Vi sprider kunskap och erfarenheter.

Inom vilka områden arbetar vi?

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Lagen om transport av farligt gods
 • Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen)
 • Förordningen om marknadskontroll
 • Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm 

Senast granskad: 4 april 2019

Till toppen av sidan