Till innehåll på sidan

Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Avdelningens uppgift är samhällets informations- och cybersäkerhet samt säkra kommunikationer.

Svenskt namn: Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS)

Engelskt namn: Cybersecurity and Secure Communications Department

Organisation

Avdelningen är indelad i fem enheter och två verksamheter. Avdelningen leds av en avdelningschef.

Kontakt

Åke Holmgren, Chef avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Avdelningens uppgifter

 • analysera och bedöma omvärldsutvecklingen
 • samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet
 • ge råd och stöd i förebyggande arbete till målgrupper
 • tillhandahålla kommunikationstjänster för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter
 • säkerställa länsstyrelsernas ledningsplatser och ge stöd till övriga aktörers utveckling av ledningsplatser
 • upprätthålla nationell funktion Computer Emergency Responce Team (CERT-SE) för stöd till samhället genom att vara mottagare av, hantera
  och förebygga it-incidenter
 • vara nationell kontaktpunkt och nationell Computer Security Incident Response Team (CSIRT) med tillhörande uppgifter enligt EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS)
 • leda ett NIS-samarbetsforum där tillsynsmyndigheter och Socialstyrelsen ingår
 • delta i arbetet i det nationella cybersäkerhetscentret
 • vara nationellt samordningscenter till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet
 • stödja medieföretagens beredskapsplanering
 • samordna rymdvädersfrågor och vara nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.

Enheter

 • Stab för avdelningen (CS-SB)

  Svenska namn: Stab för avdelningen (CS-SB)

  Engelskt namn: Executive Staff

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är avdelningens stabschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att stödja avdelningschefen med att inrikta, styra och följa upp verksamheten. I detta ingår verksamhetsutveckling, arbete för ökad kvalité och effektivitet, övergripande processer samt att vara sammanhållande för enhetsöverskridande arbete. Vidare ingår stöd med mötesplanering, ärendehantering och kvalitetssäkring.

 • Enheten för strategi och samordning (CS-ST)

  Svenska namn: Enheten för strategi och samordning (CS-ST)

  Engelskt namn: Strategic and Coordination Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att utveckla strategiska frågor samt utreda och genomföra uppdrag för samhällets informations- och cybersäkerhet. I uppgiften ingår att vara sammanhållande för att samordna och stödja arbetet med strategisk inriktning, regelgivning och samverkan inom området.

  Vidare ingår att vara kontaktpunkt enligt EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS), att leda NIS-samarbetsforum och att ingå i arbetsgrupper, samt rapportera till EUkommissionen. I uppgiften ingår att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området och rapportera.

 • Enheten för säkerhet i cyberfysiska system (CS-CY)

  Svenska namn: Enheten för säkerhet i cyberfysiska system (CS-CY)

  Engelskt namn: Critical Information Infrastructure Protection Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår att ge råd och stöd om information- och cybersäkerhet i cyberfysiska system och kritisk informationsinfrastruktur till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer.

  I uppgiften ingår rymdsamordning med rymdväder och rymdinfrastruktur och nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.

 • Enheten för systematisk informationssäkerhet (CS-SI)

  Svenska namn: Enheten för systematisk informationssäkerhet (CS-SI)

  Engelskt namn: Information Security Governance Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer.

  I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhet.seInformationssäkerhet.se

 • Enheten för ledningsplatser och säker informationsdelning (CS-LS)

  Svenska namn: Enheten för ledningsplatser och säker informationsdelning (CS-LS)

  Engelskt namn: Secure Communications and Command Center Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att säkerställa drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser samt stöd till andra aktörers utveckling av ledningsplatser. I detta ingår skyddade ledningsplatser, alternativa ledningsplatser och mobila ledningsplatser. I uppgiften ingår arbete med säkra kryptografiska funktioner för det civila samhället, ge stöd till medieföretagen för beredskapsplanering och etermedieberedskap.

  Vidare ingår att leda och samordna arbetet med informationssäkerhet i myndighetens externa kommunikationstjänster för ledning och samverkan så att den externa kravställningen tillgodoses.

Verksamhet för operativ cybersäkerhet

Svenska namn: Verksamhet för operativ cybersäkerhet (CS-OC)

Engelskt namn: Operational Cybersecurity Section

Verksamhetens uppgifter

I uppgiften ingår operativ cybersäkerhet för stöd till samhället i detta ingår att hantera och förebygga it-incidenter. I verksamheten ingår funktionen CERT-SE och utgöra nationell CSIRT enligt EU:s direktiv NIS.

Verksamheten är indelad i tre enheter. Verksamheten leds av en verksamhetschef som tillika är chef för funktionen CERT-SE.

 • Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga (CS-OC-CF)

  Svenska namn: Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga (CS-OC-CF)

  Engelskt namn: Operational cybersecurity capability section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår att vara sammanhållande för och driva utvecklingen av funktionen, att samordna och utveckla operativ samverkan, samordna och genomföra övningar med andra aktörer,att utveckla operativa processer, genomföra operativ analys och tekniska utredningar.

  Vidare ingår webbplatsen CERT.se.

  www.cert.se/

 • Enheten för incidenthantering (CS-IH)

  Svenska namn: Enheten för incidenthantering (CS-OC-IH)

  Engelskt namn: IT Incident Response Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår incidenthantering och teknisk analys, incidentutredningar, operativ samverkan och omvärldsbevakning för råd och stöd.

  Vidare ingår CERT-SE:s funktion för mottagande av incidentrapporter genom desk och vakthavande.

 • Enheten för tekniska resurser (CS-OC-TR)

  Svenska namn: Enheten för tekniska resurser (CS-OC-TR)

  Engelskt namn: Technical Resources Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår drift och förvaltning av tekniska resurser för CERT-SE samt drift och förvaltning av sensorsystem.

Verksamhet för Rakel och ledningssystem

Svenska namn: Rakel and Command Operating System Section (CS-RL)

Engelskt namn: Rakel and Command Operating System Section

Verksamhetens uppgifter

I uppgiften ingår strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. I detta ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av radiokommunikation för effektiv ledning (Rakel).

I detta ingår också utveckling, drift och förvaltning av webbaserat informationssystem (WIS) och Swedish Government Secure Intranet (SGSI).

Verksamheten leds av en verksamhetschef.

 • Enheten för förvaltning och leverantörsstyrning (CS-RL-FL)

  Svenskt namn: Enheten för förvaltning och leverantörsstyrning (CS-RL-FL)

  Engelskt namn:  Systems and Supplier Management Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att förvalta och utveckla produktionssatta system och tjänster. 

  I detta ingår livscykelhantering av produkter och tjänster från utveckling till avveckling, avtalshantering, leverantörsstyrning samt projektledning och integrering av nya tjänster i systemen.

 • Enheten för drift och nätövervakning (CS-RL-DN)

  Svenskt namn: Enheten för drift och nätövervakning (CS-RL-DN)

  Engelskt namn: Operations and Network Monitoring Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att säkerställa drift och nätövervakning för stabil operativ leverans avseende tjänsteleveranser och system i produktion.

  Bland uppgifterna ingår hantering av operativa ärenden, felavhjälpning samt incidenthantering. Vidare ingår uppgiften systemberedskap.

 • Enheten för inriktning och uppföljning (CS-RL-IU)

  Svenskt namn: Enheten för inriktning och uppföljning (CS-RL-IU)

  Engelskt namn: Strategy and Monitoring Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är ledning och styrning av uppdrag och leveranser. I detta ingår att upprätta, inrikta och styra på strategisk nivå. Vidare ingår budgetering, prognoser, uppföljning och rapportering, samt framtagande av plan för tjänsteleveranser och system.

  I uppgiften ingår civilt försvar, standardisering och internationella frågor.

 • Enheten för säkerhet och leveransstöd (CS-RL-SL)

  Svenskt namn: Enheten för säkerhet och leveransstöd (CS-RL-SL)

  Engelskt namn: Security and Support Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet, säkerhetsskydd samt kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering.

  I detta ingår ekonomistöd samt system- och avtalsadministration. Vidare ingår process- och verksamhetsutveckling av tjänsteleveranser och system.

   

 • Enheten för aktörsrelationer och metodik (CS-RL-AM)

  Svenska namn: Enheten för aktörsrelationer och metodik (CS-RL-AM)

  Engelskt namn: Customer and Market Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att säkerställa anslutning till tjänster med aktörer som är beroende av säker kommunikation. I detta ingår behovsinsamling, planering, information, resultat och anslutningsmål samt prognoser och uppföljning av anslutning.

  I uppgiften ingår stöd genom metodik, rutiner och riktlinjer för användande av tjänster.

 • Enheten för utveckling och projektledning (CS-RL-UP)

  Svenskt namn: Enheten för utveckling och projektledning (CS-RL-UP)

  Engelskt namn: Development and Project Management Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  I uppgiften ingår nyutveckling av system och tjänster. I detta ingår systemarkitektur, designval och applikationsutveckling.

  Enhetens uppgift är projektledning och stöd tills ny funktionalitet lämnas över i produktion. 

Senast granskad: 10 januari 2023

Till toppen av sidan