Till innehåll på sidan

Under insats

Att vara på insats upplevs väldigt olika beroende på typ av insats, var man befinner sig och vad man lämnar hemma. Som insatspersonal är du, tillsammans med andra på MSB, avgörande för att genomföra en insats.

Kontaktvägar till MSB

Uppkommer frågor under din insats ska du alltid känna att du kan vända dig till din projektledare på MSB. Vid akuta ärenden efter kontorstid kan du vända dig till tjänsteman i beredskap (TIB) på MSB.
 
Om ditt ärende rör anställningsfrågor eller annat personalstöd kan du vända dig till din HR- handläggare på MSB. Vid akut sjukdom eller akuta tandproblem kan medicinsk koordinator på MSB kontaktas.

Uppförandekod

MSB har antagit en uppförandekod som gäller för all insatspersonal som deltar i våra internationella insatser. Uppförandekoden är en del av anställningskontraktet och all insatspersonal förbinder sig att följa de etiska regler som MSB har satt upp genom att skriva under sitt anställningsavtal.
 
Dessa regler utgår från tanken om alla människors lika värde oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder. Denna tanke har juridiskt stöd i såväl internationella konventioner som svensk lag.
 
MSB ställer höga krav på insatspersonalens uppförande och iakttagande av etiska regler under en insats.  I händelse av att insatspersonal bryter mot MSB:s uppförandekod kallas personen hem med omedelbar verkan för vidare utredning av ärendet.

MSB:s uppförandekod

Anställningsvillkor

Olika avtal används vid olika insatser. Det innebär att villkoren kan skilja sig åt.

Anställningsvillkor vid insatser 

Rapportering

Under insatsen håller projektledaren kontakt med samarbetsorganisationen och följer projektets kostnader, aktiviteter, resultat och förändringar hos organisationen som är i behov av stöd. Projektledaren avgör också med vilken frekvens och hur du ska rapportera från insatsen. Vanligast är att du rapporterar veckovis till projektledaren via e-post enligt en fördefinierad mall.

MSB vill ha fler kvinnor i internationella insatser

För att MSB ska bli effektivt i det internationella arbetet och nå ut till hela befolkningen i ett katastrof- eller konfliktområde, måste ett aktivt arbete ske för att involvera kvinnorna i den lokala befolkningen.
 
En förutsättning för detta är ofta att även inkludera kvinnor i de svenska insatsstyrkorna. I relation till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och den svenska handlingsplanen för densamma arbetar MSB bland annat med att
•    öka andel kvinnor på internationella insatser genom ökad rekrytering och nominering av kvinnor till insatser,
•    stärka skyddet för kvinnor och flickor genom att bland annat rapportera förbrytelser mot folkrätten till uppdragsgivare och påverkansorganisationer,
•    arbeta med genusperspektiv i insatsverksamheten genom att beakta kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov och situation under alla faser av en insats,
•    utbilda insatspersonal och intern personal på MSB i hur man arbetar med genusperspektiv i insatser.

Genusmedvetenhet

MSB ska uppnå högsta möjliga kvalitet och effektivitet i sina insatser. Därför driver MSB ett aktivt arbete att vid insats ta hänsyn till och inkludera såväl kvinnors som mäns, flickors som pojkars olika behov. MSB:s målsättning är att all personal som deltar i insatser ska vara medveten om skillnader i sårbarhet, risker, förutsättningar och möjligheter beroende på om en är kvinna eller man, flicka eller pojke.

Miljömedvetenhet

Miljö är direkt länkat till hälsa och säkerhet och är en viktig aspekt av hållbar utveckling. Det viktigaste miljöarbete du kan göra är att ta medvetna beslut och synliggöra insatsens miljöpåverkan. Genom att kontinuerligt rapportera problem eller möjliga förbättringsområden till din projektledare bidrar du till ett förbättrat miljöarbete. Det är ditt ansvar att följa MSB:s uppförandekod och tillämplig lagstiftning och vara ett föredöme i det dagliga arbetet.

Hälsa under insats

Under insatsen finns psykosocial rådgivare och medicinsk koordinator som stöd för dig. Vid behov av medicinsk rådgivning via telefon under insatstiden bör du i första hand kontakta den medicinska koordinatorn om det är möjligt. MSB har även avtalat så att du har tillgång till sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Säkerhet

Vid de flesta av insatserna där MSB är involverad finns en lokal säkerhetsansvarig – ofta kallad Security Officer. Då du under insats har ett stort ansvar för din säkerhet är det viktigt att du vid ankomst får kontaktuppgifter till denne och att du får en genomgripande säkerhetsgenomgång. Genomgången ska även innehålla evakuerings- och medevacplaner.

 

Senast granskad: 2 april 2024

Till toppen av sidan