Till innehåll på sidan

Planeringsmedel för ansökan inom Horisont Europa 2022

Ett viktigt mål för MSB är att uppmuntra svenskt deltagande i EUs ramforskningsprogram Horisont Europa. Detta är i enlighet med den nationella strategin för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027 som regeringen fattade beslut om i oktober 2021.

Fakta om utlysningen

Utlysningen öppnar: 21 februari 2022

Utlysningen stänger: 19 augusti 2022

Max belopp: 150 000 kr till koordinator, 50 000 kr till projektpartner

Kontakt: forskning@msb.se 

Inriktning

MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inriktningen för det planerade projektet ska tydligt falla inom området samhällsskydd och beredskap.

Projektförslaget ska vara direkt anknutet till en utlysning inom Horisont Europa. Bidrag kommer företrädesvis att tilldelas projektförslag mot utlysningar Kluster 3 Civil säkerhet för samhället men även andra utlysningar med teman som faller under MSB:s verksamhetsområden kan vara aktuella.

Budget och storlek på bidrag

Bidrag i denna utlysning uppgår till maximalt 150 000 kr för koordinator och till 50 000 kr för partner. I beloppen ingår OH-kostnader.

Bidraget avser kostnader i samband med nätverksbyggande för konsortiebildning och kan omfatta omkostnader för resor, anordnande av möten och nedlagd tid för skrivande av ansökan.

Vid ett stort antal sökande kan MSB komma att behöva prioritera vilka som beviljas medel, se vidare under rubriken ”Bedömningskriterier”.

Formaliakrav

För att söka planeringsmedel från MSB behöver du vara disputerad och aktiv vid svenskt lärosäte eller forskningsinstitut. Ansökan ska vara godkänd av firmatecknare vid lärosäte eller forskningsinstitut.

Uppgifter som efterfrågas i ansökan:

 • Uppgifter om sökande
 • Projektmål (gäller för det sökta planeringsprojektet, inte för det planerade EU-projektet)
 • Projektbeskrivning (max 4 sidor, bifogas) som ska innehålla:
  • Utlysningens namn/Topic identifier (ex. HORIZON-CL3-2022-FCT-01-01) och sista ansökningsdatum
  • Problembeskrivning – en sammanfattande beskrivning av de problem som det planerade EU-projektet adresserar samt en beskrivning av den föreslagna lösningen
  • Förväntad effekt av projektets resultat (gäller det planerade projektet inom Horisont Europa)
  • Målgrupper och tänkta slutanvändare (gäller det planerade projektet inom Horisont Europa)
  • Sökandens roll (koordinator eller partner) och organisationstillhörighet
  • Beskrivning av det tänkta konsortiets sammansättning och aktuell status vid tidpunkten för ansökan av planeringsbidrag
  • Tidplan för förberedelser till projektansökans inlämnande
 • CV för huvudsökande (bifogas, max 2 sidor)
 • Budget (bifogas)

Utlysningen öppnar: 2022-02-21
Sista ansökningsdag: 2022-08-19

Ansökningar behandlas löpande från och med 2022-03-01 (besked om avslag och beviljande sker också löpande)

Bedömningskriterier

Projekt kommer att bedömas utifrån utlysning och tematiskt område, liksom relevans för området samhällsskydd och beredskap. Projekt inom ramen för inom kluster 3 ”Civil säkerhet för samhället” kommer att prioriteras.

Beredning

Ansökan om planeringsbidrag bereds av handläggare på enheten för forskning och utvärdering. Beslut fattas av chefen för enheten för forskning och utvärdering.

Mer information och ansökan

MSB:s verksamhet och forskningsinriktning finns beskrivna på www.msb.se och www.msb.se/forskning. Där finns också information om
denna utlysning (under rubriken Utlysningar) med länk till ansökningswebben.

Övrigt

Vänligen observera att MSB endast beviljar medel till en ansökan per projektidé, oavsett om sökande är koordinator eller medsökande. Observera att bidraget endast omfattar planering av EU-projekt. MSB förbinder sig inte att bidra till medfinansiering av projektet om ansökan till EU beviljas.

Den sökande ska delge MSB EU-kommissionens utvärdering av projektansökan och information om projektet tillstyrkts av EU-kommissionen.

Till ansökningsportalen

Kontaktpersoner
Erik Sundström, 010-240 5371, Erik.Sundstrom@msb.se

Senast granskad: 14 februari 2022

Till toppen av sidan