Till innehåll på sidan

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem

Alla verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i så stora kvantiteter att de omfattas av Sevesolagstiftningen ska utarbeta ett skriftligt handlingsprogram.

Handlingsprogrammet ska innehålla uppgifter om de mål och allmänna handlingsprinciper som verksamhetsutövaren har ställt upp för att kunna hantera farorna för allvarliga kemikalieolyckor vid verksamheten. Verksamhetens mål och allmänna handlingsprinciper ska ange förutsättningarna för att verksamheten ska kunna förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av dessa. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem.

Säkerhetsledningssystem

Vid genomförandet av verksamhetsutövarens säkerhetsledningssystem ska följande beaktas:

 • Säkerhetsledningssystemet ska vara proportionerligt mot farorna, de industriella aktiviteterna och organisationens komplexitet och ska grunda sig på en bedömning av riskerna.
 • Säkerhetsledningssystemet bör omfatta den del av det allmänna ledningssystemet som inbegriper organisationsplanen, ansvarsfördelningen, rutiner, förfaranden, metoder och resurser för att fastställa och genomföra handlingsprogrammet.

Verksamhetsutövarens säkerhetsledningssystem ska omfatta följande punkter:

 • Organisation och personal
 • Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor
 • Styrning
 • Hantering av ändringar
 • Planering inför nödsituationer
 • Resultatuppföljning
 • Granskning och uppdatering

Handlingsprogrammet ska ingå i tillståndsansökan

För verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska handlingsprogrammet ingå som en del i ansökningshandlingarna när verksamheten söker tillstånd. För verksamheter på den högre kravnivån ska handlingsprogrammet fogas till säkerhetsrapporten, som är en del av verksamhetens tillståndsansökan.

I de fall en nyetablerad verksamhet inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken, men kommer att omfattas av Sevesolagstiftningen ska verksamhetsutövaren skicka in sitt handlingsprogram till länsstyrelsen senast sex veckor innan verksamheten tas i drift.

Handlingsprogrammet ska ses över regelbundet

Verksamhetsutövaren ska se över sitt handlingsprogram regelbundet, dock minst vart femte år och uppdateras vid behov. När en Sevesoverksamhet gör en ändring som väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor ska handlingsprogrammet uppdateras.

Om ändringen inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken gäller följande:

 • Verksamheter på den högre kravnivån ska uppdatera sitt handlingsprogram och sin säkerhetsrapport och skicka dem till länsstyrelsen så snart de är färdigställda.
 • Verksamheter på den lägre kravnivån ska uppdatera sitt handlingsprogram och skicka det till länsstyrelsen så snart det färdigställts.
 • En verksamhetsplats (icke Sevesoverksamhet) som planerar en ändring som innebär att farliga ämnen kommer att hanteras i så stora mängder att verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen på den lägre kravnivån, ska skicka in sitt handlingsprogram till länsstyrelsen minst sex veckor innan ändringen genomförs.  

I samband med att det uppdaterade handlingsprogrammet lämnas till länsstyrelsen lämnas även en anmälan om den aktuella ändringen.

Senast granskad: 29 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan