Till innehåll på sidan

Riksintressen

Riksintresseanspråk är ett verktyg för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Att ett område har identifierats som riksintresse betyder att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.

Riksintresse för totalförsvarets civila del

Riksintressen är geografiska områden som har identifierats för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. MSB är en av tolv riksintressemyndigheter, där MSB har ett bemyndigande att identifiera riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del. MSB delar riksintressemandatet för totalförsvaret med Försvarsmakten, där Försvarsmakten identifierar riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del. MSB:s uppdrag i riksintressesystemet utgår från 3 kap 9 § miljöbalken (1998:808) och 2 § hushållningsförordningen (1998:896).

mark- och vattenområdet som är eller kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del

Totalförsvarets civila del har varit ett område som inte har uppmärksammats i planering och beslut om mark- och vattenanvändning under lång tid. MSB har därför, utifrån den återupptagna totalförsvarsplaneringen, påbörjat ett arbete med att analysera behov för att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del.

Sektorsbeskrivning och kriterier för riksintressen för totalförsvarets civila del (PDF)

Beslutade riksintressen

För identifiering av riksintressen har MSB tagit fram en sektorsbeskrivning med tillhörande kriterier. En sektorsbeskrivning är en tematisk avgränsning av ett riksintresseområde som beskriver vad som är av nationellt värde inom området. I sektorsbeskrivningen ingår vanligtvis även kriterier. MSB:s sektorsbeskrivning med 5 kriterier uttrycker villkoren för att en anläggnings mark- och vattenområde ska kunna anses vara av nationellt intresse för totalförsvarets civila del.

Den 31 januari 2020 beslutade MSB om områden med anläggningar vars mark- och vattenområden bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets civila del inom det tematiska området smittskydd.

Riksintresseanspråkets betydelse

Kommunen ska i översiktsplanen tala om hur man avser att tillgodose olika riksintressen efter en dialog med länsstyrelsen. Det är först i översiktsplaneringen som det går att få en tydlig bild av hur ett riksintresse harmonierar med andra riksintressen och den utveckling som kommunen önskar.

Avvägningen mellan olika riksintresseanspråk och övriga intressen görs vid prövning i respektive ärende. Om flera riksintressen gör anspråk på ett mark- eller vattenområde ska företräde ges till försvarsintresset, om området eller del av området behövs för en anläggning för totalförsvaret, enligt 3 kap 10 § miljöbalken. En sådan avvägning får dock inte strida mot bestämmelserna i 4 kap miljöbalken.

 

Senast granskad: 7 december 2020

Till toppen av sidan