Till innehåll på sidan

Riksintresse

Viktiga statliga intressen ska bevakas i beslut som rör mark- och vattenanvändning, både som allmänna intressen och som riksintressen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett bemyndigande att identifiera mark- och vattenområden som behövs för anläggningar som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del. MSB ska också stötta och bevaka hur övriga mark- och vattenområden av intresse för totalförsvaret, det vill säga det allmänna intresset, tillgodoses i beslut om mark och vattenanspråk.

MSB:s uppdrag i riksintressesystemet utgår från miljöbalken och hushållningsförordningen. I miljöbalkens 3 kapitel 9 § ingår både allmänna intressen och riksintressen.

Tre olika typer av intressen brukar nämnas i inom den fysiska planeringen, allmänna intressen framgår också av 2 kapitlet plan- och bygglagen.

Totalförsvarets civila del har inte varit ett område som uppmärksammats i planering och beslut om mark- och vattenanvändning och MSB har därför ett pågående arbete som innehåller en analys av det framtida behovet att bevaka frågan. MSB kommer att arbeta med detta under 2018.


MSB:s arbete under 2018 innebär bland annat framtagande av kriterier för riksintresse för totalförsvarets civila delar.

MSB bedömer att hela processen bidrar till att totalförsvarets civila delar uppmärksammas i den fysiska planeringen och andra beslut som rör mark- och vattenanvändning. Oaktat om det identifieras några anläggningar som bedöms vara av riksintresse för det civila försvaret bör en genomgripande analys skapa ett bättre underlag för att kunna bevaka intresset i beslut om mark- och vattenområden för berörda myndigheter.

Den analys som MSB arbetar med innebär inte på något sätt att MSB tar över det ansvar för att bevaka totalförsvarsfrågor i beslut från någon annan myndighet.

Senast granskad: 18 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan