Till innehåll på sidan

Riksintressen

Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Att ett område har klassats som riksintresse betyder att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.

Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. MSB är en av tolv riksintressemyndigheter, där MSB har ett bemyndigande att identifiera riksintressen för totalförsvarets civila del. MSB:s uppdrag i riksintressesystemet utgår från 3 kap 9 § miljöbalken och 2 § hushållningsförordningen (1998:896).

Tre olika typer av intressen brukar nämnas i inom den fysiska planeringen, allmänna intressen framgår också av 2 kapitlet plan- och bygglagen.
Tre olika typer av intressen brukar nämnas i inom den fysiska planeringen, allmänna intressen framgår också av 2 kapitlet plan- och bygglagen.

Totalförsvarets civila del har varit ett område som inte har uppmärksammats i planering och beslut om mark- och vattenanvändning under lång tid. MSB har därför, utifrån den återupptagna totalförsvarsplaneringen, påbörjat ett arbete med att analysera och identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del.

Tre områden blev riksintressen 2020

Arbetet påbörjades 2017 med framtagande av en sektorsbeskrivning. En sektorsbeskrivning är en avgränsning av ett riksintresseområde som beskriver vad som är av nationellt värde inom området. Man tog även fram kriterier som uttrycker villkoren för att en anläggnings mark- och vattenområde ska kunna anses vara av nationellt intresse för totalförsvarets civila del. MSB, tillsammans med de bevakningsansvariga myndigheterna, analyserade om huruvida det finns anläggningar vars mark- och vattenområden är av riksintresse för totalförsvarets civila del, utifrån den framtagna sektorsbeskrivningen och dess fem kriterier.

MSB:s arbete har bland annat inneburit framtagande av kriterier för riksintresse för totalförsvarets civila delar.
MSB:s arbete har bland annat inneburit framtagande av kriterier för riksintresse för totalförsvarets civila delar.

Ett av de tematiska områden som identifierades är vikten av att behålla kapacitet inom smittskyddet i landet. MSB har under 2019, utifrån det underlag som inkommit från länsstyrelser och de bevakningsansvariga myndigheterna, identifierat tre områden med totalt fyra anläggningar för totalförsvarets civila delar. Områdena innehåller anläggningar som behövs för Sveriges smittskydd både vid normala förhållanden samt vid höjd beredskap.

Den 31 januari 2020 beslutade MSB om tre områden med fyra anläggningar vars mark- och vattenområden bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets civila del.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet

Karta över berörda områden

MSB kommer under 2020 att komplettera beslutet med en geografisk avgränsning och värdebeskrivning för respektive område.

Avvägningen mellan olika riksintresseanspråk och övriga intressen görs vid prövning i respektive ärende. Om flera riksintressen gör anspråk på ett mark- eller vattenområde ska företräde ges till försvarsintresset, om området eller del av området behövs för en anläggning för totalförsvaret, enligt 3 kap 10 § miljöbalken. En sådan avvägning får dock inte strida mot bestämmelserna i 4 kap miljöbalken.

MSB:s arbete framåt

Utöver smittskydd har flera myndigheter och länsstyrelser identifierat energiförsörjningen som ett viktigt område att bevaka för totalförsvarets intressen. MSB kommer, tillsammans med berörda myndigheter, utreda om det finns mark- eller vattenområden för anläggningar inom energiförsörjningen som kan vara av riksintresse för totalförsvaret. Vidare kommer MSB analysera de remissvar som inkommit inom övriga tematiska områden, samt tillsammans med Försvarsmakten se över ett eventuellt behov av geografisk prioritering av MSB:s arbete.

Utöver riksintressen har MSB även i uppgift att stötta och bevaka hur mark- och vattenområden av intresse för totalförsvaret, det vill säga både riksintresset och övriga intressen, tillgodoses i beslut om mark och vattenanspråk. MSB kommer under 2020 att påbörja ett projekt för att ta fram en vägledning för att kunna stötta kommuner och länsstyrelser i dessa frågor.

Senast granskad: 3 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan