Till innehåll på sidan

Förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO)

Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. På denna sida samlar vi relevant information för dig som berörs av lagändringen.

Förändringarna innebär bland annat en tydligare styrning av kommunernas verksamhet genom att MSB får utökad föreskriftsrätt. Det innebär också att vi under vissa förutsättningar får utökade befogenheter att prioritera och fördela resurser.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Föreskrifter och tillhörande stöd

MSB förbereder föreskrifter och utvecklar stöd till kommunerna utifrån de förändringar som föreslås i propositionen. Arbetet inkluderar användandet av referensgrupper och samråd genom en extern remiss med berörda.

Kommunala handlingsprogram enligt LSO Föreskrifter om kommunal tillsynMSBFS 2021:5 föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsatsArbetet med föreskrifter om ledningssystem

Övriga projekt och förändringsarbeten

 • Tillsyn av kommunerna

  Den ändring av lag om skydd mot olyckor som riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 innebär att den statliga tillsynen av kommunerna flyttas från länsstyrelserna till MSB f ro m 2021-01-01. Länsstyrelserna ska fortsättningsvis på begäran lämna information om lokala och regionala förhållanden till MSB.

  Ett förberedande arbete påbörjades under hösten. Bland annat genomfördes ett extrainsatt räddningstjänstråd för att diskutera den kommande uppgiften med representanter från Sveriges räddningstjänster och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Efter att riksdagen fattade beslutet har arbetet intensifierats med fokus att bygga upp strukturer och föra dialog med länsstyrelserna kring överlämnandet.

  Efter årsskiftet hanteras löpande de fall där tillsyn bedömts särskilt angeläget samtidigt som funktionen fortsätter att struktureras och bemannas. Full effekt med tillsyn efter en tillsynsplan kommer inte kunna ske förrän under 2022.   

 • Stöd till ledningsutveckling - Enhetligt ledningssystem (ELS)

  MSB driver tillsammans med räddningstjänsterna projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Under första kvartalet 2021 ska förslag till en nationell ledningsdoktrin skickas på remiss och beslut beträffande densamma planeras till april 2021.

  Ledningsdoktrinen kommer omfatta såväl teori som tillämpning och ambitionen är att konkretisera texten med beskrivande exempel.

  Vidare skapas nu samarbeten beträffande ett antal regionala ledningsutvecklare som på MSB:s uppdrag ska stödja utvecklingen av ledning av räddningstjänst. Ledningsutvecklarna kommer att bidra till kunskapsöverföring från projektet till räddningstjänstorganisationerna, öka förutsättningarna för en nationell enhetlighet samt återföra ny kunskap för vidareutveckling av den nationella ledningsdoktrinen.

   

  Mer om projektet ELS

  Föreläsning om enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (Brandskyddsföreningens webbplats)

  Kontaktperson: Per Delhage, per.delhage@msb.se

 • Översyn utbildningssystem för ledning av räddningstjänst

  MSB arbetar med att utveckla ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst, som ersätter våra nuvarande. Syftet är att bidra till en ledningsutbildning, ännu mer anpassad till nutiden och framtidens räddningstjänstorganisationer. Utvecklingsarbetet sker i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst.

  De nya utbildningarna kommer i första hand att ersätta nuvarande Räddningsledare A samt Räddningsledning B, men även längre fram ta sikte på utbildningsområden ”bortom” både Räddningsledning B samt RUB. Idag erbjuder dagens utbildningssystem inga kurser/utbildningar som t.ex. fördjupar området övergripande ledning. Över tid har många olika typer av roller inom kommunal räddningstjänstorganisationer utvecklats, vilka saknar anpassade utbildningsspår i nuvarande utbildningssystem.

  Inriktningen sedan tidigare (innan covid19-situationen) är att de första kurserna ska genomföras under hösten 2021. Detta kommer dock ev. att behöva omprövas inom det närmaste.

  Nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst

  Föreläsning om översynen av MSB:s räddningsledarutbildningar (Brandskyddsföreningens webbplats)

  Kontaktperson: Anders Forsell, anders.forsell@msb.se

 • Prioritera och fördela resurser under vissa förutsättningar

  Den nya paragrafen 6 kap 8 a § i propositionen berör direkt den operativa hanteringen på MSB, vilken innebär möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv.

  Vid omfattande räddningsinsatser är det, för att resurserna ska kunna användas så effektivt som möjligt, viktigt att det finns en nationell överblick över tillgängliga resurser och att dessa kan prioriteras utifrån en nationell helhetssyn. MSB får i och med tillägget i LSO mandat att bestämma vilken eller vilka räddnings­insatser som är i störst behov av resurserna, dvs. var de ska användas. Mandatet omfattar dock inte hur resurserna sedan ska användas. En förutsättning för att MSB ska få prioritera och fördela resurserna är att en eller flera räddningschefer har begärt detta stöd. Så länge som de berörda räddningscheferna är överens om hur resurserna ska användas bör det inte finnas något sådant behov. Det uppstår först när kommunerna inte själva eller i samverkan med andra, har tillräckliga resurser och det finns ett konkurrerande behov av resurserna.

  Det finns också en upplysningsskyldighet för kommuner och statliga myndig­heter att meddela vilka resurser som de har tillgängliga. MSB kan begära att kommunerna och de statliga myndigheterna ska delta i räddningsinsatsen med dessa resurser, om det inte allvarligt hindrar kommunens eller myndighetens vanliga verksamhet. MSB ska ha en nära samverkan med berörda kommunala räddningschefer.

  MSB kommer med anledning av de nya formuleringarna i propositionen undersöka om en delvis ny föreslagen roll för myndigheten medför behov av åtgärder i form av utveckling av arbetssätt, rutiner, instruktioner etc. för den Operativa avdelningen.

  Vid behov av stöd från MSB med prioritering och fördelning av resurser, kan berörda räddningschefer från och med 1 januari kontakta MSB:s Tjänsteman i beredskap (TiB) på telefon 054-150 150

  Kontakt: Per Delhage, per.delhage@msb.se

 

Bakgrund till förändringen av lagen

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom ledning.

En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande förslag.

Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020  en proposition till justerad lag om skydd mot olyckor till riksdagen, som den 21 oktober beslutade om ändringarna. Lagförslagen träder ikraft 1 januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft 1 jan 2022.

Under 2020 förbereder MSB bland annat föreskrifter och stöd inför att den förändrade lagen träder i kraft 2021. Arbetet inkluderar användandet av referensgrupper och samråd genom en extern remiss under 2020 med berörda.