Till innehåll på sidan

Lägesrapportering

Under den här rubriken sammanfattar vi vad som händer i ELS-projektet. Har du frågor eller vill du veta mer? Hör gärna av dig till projektledaren Anders Ahlström.

Projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) leds av Anders Ahlström. I projektgruppen ingår inte bara anställda från MSB, utan även representanter från bland andra räddningstjänster, Polisen och FOI. Utöver detta tillkommer ytterligare externa resurser som ingår i olika referensgrupper. Rapporterna nedan löper från vecka 36 2019, då projektet fick ny ledning.

Begreppsförklaring

I lägesrapporteringen nämns begreppen behovsanalys och grundkonstruktion, vilket betyder:

 • Med behovsanalys avses den information som samlats in under projektets workshops, tillsammans med analyser och slutsatser. Det är ett arbetsmaterial för projektet och innehållet är därför varken redigerat mer än nödvändigt. Kompletteringar kommer också att göras. Projektets medlemmar fokuserar på olika delar i behovsanalysen.
 • Grundkonstruktionen beskriver övergripande komponenterna för det planerade ledningssystemet och kommer att vara basen i det fortsatta arbetet med att identifiera fördjupningsområden.

Rapporter 2019 och 2020

 • September

  Vecka 36

  Slutförande av behovsanalysen pågår. Den färdiga analysen kommer att skickas ut tillsammans med läsanvisningar. Arbetsgrupper har preliminärt tillsatts i syfte att starta upp arbetet med grundkonstruktionen så snabbt som möjligt. Grupperna behöver förtydligas, avgränsas och samordnas ytterligare, men vid ett senare tillfälle.

  Vecka 37

  ELS nya projektledare, Anders Ahlström, har nu formellt godkänts av styrgruppen. Jan-Anders Holmlund fortsätter i rollen som biträdande projektledare. Under veckan har den nya ledningen jobbat med arbetsformerna för projektet som helhet, vilket presenteras på nästa veckas projektmöte.   

  Vecka 38

  Den här veckan hade vi ett projektmöte där vi kunde konstatera att arbetsgrupperna har startat upp enligt plan. På projektmötet ingick även pass om ICS och NATO och deras respektive ledningssystem. I övrigt har projektledningen bockat av en lång rad punkter på sin att-göra-lista.

  Vecka 39

  Arbetet med att färdigställa behovsanalysen pågår. Målsättningen är att ha dokumentet klart i nästa vecka för att kunna skicka det till projektets styrgrupp. Under styrgruppsmötet vecka 41 kommer även projektplan och tidsplan tas upp för diskussion och eventuell revidering. Parallellt med detta pågår arbetet med grundkonstruktionen, där projektets medlemmar är indelade i arbetsgrupper med ansvar för olika delar.

 • Oktober

  Vecka 40

  Arbetsgruppernas arbete med grundkonstruktionen fortsätter. Arbetsgrupperna är som följer: Ledningssystemets övergripande delar och dess relationer, Systemsyn och -nivåer, Principer och förhållningssätt, Organisation och roller, Ledningsprocessen samt Legala mandat. Utöver detta genomförs omvärldsanalyser beträffande räddningstjänsten i Sverige och våra nordiska grannländer, respektive polisens och sjukvårdens ledningssystem.

  Vecka 41

  Diskussion pågår om vår bild av grundkonstruktionen behöver justeras – såväl innehållsmässigt som grafiskt – för att förmedla innehållet tydligare. Planen är att arbetsgrupperna, inför nästa projektgruppsmöte vecka 45, ska leverera underlag inom sina respektive områden. Nu behöver projektet påbörja arbetet med att skapa en nomenklatur för det enhetliga ledningssystemet. Arbetet med långsiktig planering har återupptagits efter skiftet i projektledning, vilket sedan blir basen för att kunna resursbesätta de aktiviteter och uppdrag vi ska genomföra. Styrgruppsmöte är planerat till fredag denna vecka.

  Vecka 42-43

  Ett möte med projektledaren för Gemensamma grunder 2.0 har genomförts, i syfte att se vilka beröringsytor de båda projekten har och huruvida projekten kan bistå varandra. Arbetsgrupperna har haft ett samordningsmöte och förberett sig inför projektmötet 5–6 november. Underlagen inför mötet ska vara inskickade senast 30 oktober.

 • November

  Vecka 44

  Den kommande månaden behöver vi ha fokus på grundkonstruktionen. På projektmötet den 5–6 november kommer vi att jobba med att sammanfoga arbetsgruppernas olika underlag så långt. I övrigt är vi framme vid den tidpunkt i projektet där vi behöver tydliggöra avgränsningar och besluta oss för vissa vägval.

  Vecka 45

  Projektet har fått en ny tidsaxel och behöver leverera en slutprodukt inom ett år, snarare än inom två. Nästa projektmöte är planerat till den 18–19 november och då ska grundkonstruktionen vara såpass klar att det enda som återstår är att finjustera och avsluta. Vi förbereder oss inför nästa veckas styrgruppsmöte samt möte med Räddningstjänstrådet.

  Vecka 46

  Behovsanalysen är språkgranskad och snart klar för publicering. Styrgruppen har diskuterat "risklistan", den långsiktiga planeringen samt det omtag som görs i projektet. Under veckans projektmöte kommer en övergripande plan för vårens arbete att presenteras.

 • December

  Vecka 49

  På grund av en rad olika omständigheter har det blivit långt mellan uppdateringarna den senaste tiden. Arbetet med grundkonstruktionen fortgår och underlag ska presenteras för styrgruppen den 9 december. Tills dess ombes arbetsgrupperna att se över sitt bidrag nu när det redigerats, och det behöver även tas beslut om huruvida det ska finnas bilder i grundkonstruktionen eller ej.

  Vecka 51

  Dags för årets sista uppdatering. Behovsanalysen är nu publicerad, rapporten om militära ledningssystem och rapporten om ICS & NIMS är båda levererade och grundkonstruktionen är föredragen för styrgrupp, avdelningschef och generaldirektör. I mitten av januari är det dags för ett första arbetsgruppsmöte för att sätta en målbild för ledningsdoktrinen, som ska slutlevereras i december 2020. Enligt planen ska ett första utkast vara klart i maj och i september skickar vi doktrinen på remiss.

 • Januari

  Vecka 5

  Grundkonstruktionen är klar för utskick och publicering. Läs den!

  Vid mötet den 14-15 januari justerade vi målbilden för det vi ska leverera vid årets slut. Det kan innebära att fördjupning av vissa områden behöver göras efter projektets avslut. Extern remiss planeras till mitten av oktober och kommer att pågå till mitten av november. Därefter hantering av remissvar och dragning för GD före jul.

 • Februari

  Vecka 8

  Vid projektmötet den 11-12 februari gjorde vi vissa vägval, som vi kan diskutera vidare vid nästa möte den 3-4 mars. Då avsätter vi ytterligare tid för diskussion i hela projektgruppen. Fokusområden är förhållningssätt och principer samt ledningsprocesser med tillägget organisation och roller.

  Styrgruppsmöte äger rum den 20 mars. Bland annat diskuteras då  delprojektet regionala ledningsutvecklare. Referensgruppen kommunal räddningstjänst har fått sina första uppdrag och berörda organisationer för den statliga referensgruppen ska anmäla representanter för ett möte den 20 april. 

 • Mars

  Vecka 12

  På senaste projektmötet 9-10 mars jobbade arbetsgrupperna med att säkerställa samsyn mellan områdena systemsyn, ledningsprocesser samt organisation och roller.

  Utöver arbetet med ledningsdoktrinen arbetar projektet tillsammans med MSB:s upphandlare och jurister för att säkerställa formerna för projekt Ledningsutvecklare. Projektet väntar på feedback på vår senaste sammanställning av motiv för att få teckna samarbetsavtal mellan MSB och kommuner och kommunalförbund. 

  Projektet begränsas just nu av belastningen som Covid-19 innebär för våra ordinarie arbetsplatser och arbetsplatser. Oklart om vi vid nästa projektmöte kan träffas fysiskt eller online och hur vi ska disponera tiden de dagarna. 

  Vid kommande styrgruppsmöte diskuteras bland annat eventuell revidering av tidplanen.

  Vecka 13

  Det är nu beslutat att projektet kommer att ta fram förslag på ett samarbetsavtal för ledningsutvecklare. Vi kan även meddela att en av referensgrupperna är i full gång. 

  Återkopplingen från styrgruppsmötet fredagen 20 mars kan sammanfattas som att det finns en stor förståelse för att vår effektivitet påverkas av de ansträngningar på samhället som följer av covid-19. Leveransdatumen för projektet hålls därför flytande en tid tills vi kan bedöma effekterna av begränsningarna och planera långsiktigt.

  Kommande projektmöte 31 mars-2 april blir ett digitalt möte.

 • April

  Vecka 16

  Vid det kommande mötet 27-28 april jobbar projektet både i helgrupp och smågrupper, fast på distans. Målsättningen är att göra ytterligare vägval samt skapa synteser med fokus på komponenterna systemsyn, ledningsprocesser samt organisation & roller.

  Projektmötet startar med en rad rapporter för gemensam nulägesbild. Därefter diskuteras utgångspunkter beträffande språk och termer, utifrån ett material som gruppen arbetar med i hel- och smågrupper.

  Vecka 17

  Vid nästa projektmöte 27-28 april diskuteras vägval som rör språk och termer i ledningsdoktrinen, utifrån ett antal frågeställningar, samt underlaget om synteser.

 • Maj

  Vecka 20

  Nästa möte den 19-20 maj genomförs liksom tidigare möte som distansmöte.

  Regeringen har lämnat lagrådsremissen En effektivare kommunal räddningstjänst (regeringen.se) till lagrådet. Vid projektmötet uppdateras deltagarna på juridiken utifrån lagförslaget.

  Gruppen som arbetar med förhållningssätt och principer återkopplar vad referensgruppen sagt. Samt nuläge för arbete med övergripande ledningsprocesser, taktik och anpassningsbarheten för ledningssystemet, med mera.

 • Juni

  Vecka 24

  På projektmötet 9-10 juni diskuteras en reviderad tidplan för projektet, liksom status i projekt ledningsutvecklare och återkoppling från förstärkningsresursen räddningstjänst.

  Projektet har haft avstämning med Gemensamma grunder 2.0. Arbete som rör stab diskuteras i bägge liksom ledningsprocesser och hur antagande/hypoteser kan användas i ledningsarbetet. Vi tog del av Gemensamma grunders erfarenheter av implementering. Fler möten kommer att bokas in i höst.

  Vecka 26

  Projektets styrgrupp har sagt ja till en reviderad tidplan vilket innebär att ledningsdoktrinen ska delges styrgrupp den 1 december 2020 för intern beredning på MSB i december, hantering av beredningssvar i januari och därefter utskick av remiss i sju veckor. Därefter hantering av remissvar och beslut av GD i slutet av mars. Projektledningen tryckte hårt på att tidplanen bygger på tillgång till de resurser som allokerats till projektet. Avvikelser motsvarande de som corona medfört under våren, kommer med största sannolikhet att innebära ytterligare försening.

  En referensgrupp från kommunal räddningstjänst har utsetts att arbeta med en föreskrift om ledning under hösten.

  Nästa projektmöte äger rum den 25-27 augusti.
   

 • Augusti

  Vid projektmötet 25-26 augusti diskuteras arbetsversionen av ledningsdoktrinen, dess disposition och alla komponenter gås igenom. Önskvärt att identifiera vad som är färdigt, behöver kompletteras eller justeras. Juridiska spörsmål och syntesmöjligheter lämnar vi utrymme för och fortsatt resursplanering och justering av tidplanen. Utöver det lämnas givetvis utrymme för arbetsgrupperna att arbeta tillsammans.

Senast granskad: 10 december 2019

Till toppen av sidan