Till innehåll på sidan

Bestämmelser om pyrotekniska artiklar och gasflaskor inom paintballspel

MSB har utarbetat ett informationsbrev till aktörer som säljer produkter som är ämnade för eller används inom paintball och omfattar pyrotekniska artiklar och gasflaskor.

Informationen omfattar vilka produktregler som ska uppfyllas för rökalstrande pyrotekniska artiklar som exempelvis rökgranater, vilka bland annat ska bära CE-märkning, samt för gasflaskor för paintballmarkörer och andra gasflaskor, vilka bland annat ska bära pi-märkning (π). Informationsbrevet omfattar också vilka regler som ska uppfyllas vid försäljning, förvaring eller användning av pyrotekniska artiklar liksom vid försäljning och hantering av gasflaskor. Innehållet publiceras här så att även andra kan ta del av det.

Informationen om pyrotekniska artiklar är här återgiven med samma innehåll som i utskickat brev. När det gäller transportabla tryckbärande anordningar är informationen här mer omfattande än i det sända brevet. Bland annat berörs motiveringen till varför gasflaskorna omfattas av EU-regelverket om transportabla tryckbärande anordningar. Texten nedan ger också bakgrund till de obligatoriska märkningar som aktörerna ska uppmärksamma samt vilken typ av aktör som är ansvarig för att respektive märkning påförs. Beskrivningen ska underlätta för respektive typ av aktör i kedjan att förstå vilka märkningar hen ska uppmärksamma och också kunna bedöma om märkningen innebär ett ansvar att själv agera.

Texten anger vad det står i olika EU-regelverk och i nationell lagstiftning men har vanligen inte avdömts i nationell domstol eller EU-domstolen. Ett undantag är att gasflaskor för paintballmarkörer omfattas av EU-direktivet om transportabla tryckbärande anordningar och ska bära pi-märkning (π) något som har prövats i svensk domstol.

Gasflaskor för paintballmarkörer – bakgrund och bestämmelser

Paintballmarkörer skjuter med trycksatt gas ut en eller flera färgbollar. Avtagbara tryckbehållare till paintball-markörer samt gasflaskor för påfyllning av sådana, alternativt påfyllning av fast behållare på markörer, är transportabla tryckbärande anordningar, i det följande benämnda TPE eller gasflaskor. De ska därmed uppfylla EU-direktivet 2010/35/EG om transportabla tryckbärande anordningar, i fortsättningen kallat TPED, samt bestämmelserna i lagstiftningen om transport av farligt gods, i fortsättningen förkortat ADR-S.

För att uppfylla kraven behöver följande föreskrifter följas:

 • MSBFS 2020:9 om transport av farligt gods på väg och i terräng, (ADR-S)
 • MSBFS 2011:3 om transportabla tryckbärande anordningar

Även de ventiler med direkt säkerhetsfunktion som är monterade på gasflaskorna omfattas av kraven. En ej avmonterbar  tryckbehållare på en markör är däremot inte en TPE.

Gällande bestämmelser

Här finns kortfattad information om vilka bestämmelser som gäller för gasflaskor som används till markörer inom paintball och för andra gasflaskor. Fullständig information finns i MSB:s föreskrift om transportabla tryckbärande anordningar, MSBFS 2011:3 kompletterat med MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2020:9.  

En flyttbar gasflaska ska generellt inom EU/EES bära pi-märkning (π). Gasflaskor till andningsapparater utgör en särskild grupp och tas inte upp här.

Den europeiska pi-märkningen (π) har sin grund i transportlagstiftningen. Gasflaskorna och ventiler med direkt säkerhetsfunktion ska bära pi-märkning för att de ska vara lagliga att transportera fyllda med gas. En invändning har varit att gasflaskorna inte transporteras innehållande gas och således inte borde behöva bära pi-märkning. Pi-märkningen är dock ett krav som ställs på den tomma gasflaskan respektive ventilen med direkt säkerhetsfunktion oavsett om den är använd eller oanvänd. Varje gasflaska ska kunna fyllas och lagligen transporteras med gasinnehåll.

Kravet på pi-märkning av gasflaskor för paintballmarkörer har prövats i svensk domstol. Länk till sida med domar i olika instanser finns längre ner.

Det har förekommit icke pi-märkta gasflaskor inom paintball, istället har gasflaskorna varit DOT-märkta. DOT-märkning är en märkning för transporter enligt det amerikanska systemet. Sådana gasflaskor är inte tillåtna att använda inom EU (såvida det inte i det specifika fallet regleras i ett multilateralt avtal) eftersom EU och USA inte erkänner varandras lagstiftningar på området. En korrekt DOT-märkt gasflaska/ventil ska inte ha tillgång till EU:s inre marknad eftersom en korrekt pi-märkt gasflaska/ventil inte har tillgång till marknaden i USA. Det betyder att DOT-märkta gasflaskor inte får säljas på den europeiska marknaden. De får heller inte importeras och användas. Detta gäller oberoende av om DOT-märkta gasflaskor innebär att användaren utsätts för fara eller inte. Att sälja DOT-märkta gasflaskor är att bedriva illojal konkurrens mot de aktörer som följer regelverket, att fuska helt enkelt.

Det är det kontrollorgan som genomfört typkontroll som sätter pi-märkningen på varje gasflaska. Alternativt kan det vara tillverkaren som på uppdrag av kontrollorganet förser gasflaskan med pi-märkning. Det finns alltid ett dokument som påvisar överensstämmelse och varje tillverkad gasflaska får dessutom en identitet som gör att det går att följa den under dess tid i bruk.

Pi-märket (π) ska åtföljas ett fyrsiffrigt nummer som anger vilket anmält organ som deltagit i bedömningen av överensstämmelse. Tillverkaren måste försäkra sig om att det organ hen vänder sig till är behörig att utföra uppgiften. En importör bör kunna lita på att tillverkaren har vänt sig rätt och behöver endast kontrollera att ett ID-nummer finns. För den intresserade finns anmälda organ som får utföra typkontroll TPE att hitta på EU-kommissionens webbplats NANDO, se länk nedan.

En importör har ansvar att kontrollera att den importerade produkten är försedd med pi-märkning (pi-märke (π)och övrig obligatorisk märkning) och att dokument som är underlag för pi-märkningen, som typcertifikat, går att snabbt få fram så att de kan lämnas över till tillsynsmyndigheten, MSB, om de efterfrågas. En importör får inte släppa ut en transportabel tryckbärande anordning som inte uppfyller kraven på marknaden och har också skyldighet att återkalla en produkt samt informera behöriga myndigheter när produkten utgör en risk.  En aktör som köper eller säljer en transportabel tryckbärande anordning ska kunna tala om vilken aktör man köpt den av eller sålt den till. Uppgifterna ska finnas tillgängliga under 10 år.

Datum för återkommande kontroll, årtal uttryckt antingen med två eller med fyra siffror - eventuellt kompletterat med månad efter snedstreck, anges på gasflaskorna sammanhållet med ID-numret för det anmälda organet. Återkommande kontroll är en total genomgång av en gasflaskas status för att bedöma om den kan användas till nästa återkommande kontroll. Reparation kan i vissa fall behöva göras för att säkerställa kvaliteten.  Återkommande kontroll får bara utföras av ett anmält organ. De anmälda organ som är ackrediterade för att utföra återkommande kontroll finns på EU-kommissionens hemsida, länk finns längre ner. Intervall för återkommande kontroll/finns angivet i ADR-S och är 5 eller 10 år beroende på flaskans material. Efter genomförd återkommande kontroll stansas ID för det organ som genomfört den återkommande kontrollen samt datum för nästa återkommande kontroll in i mantelytan alternativt plåten.

En ägare får bara tillhandahålla en gasflaska som överensstämmer med reglerna och en användare har också skyldigheten att bara använda en gasflaska som överensstämmer med kraven dvs. är pi-märkt (π) och har gått igenom den återkommande kontroll som krävs. En ägare ska också hålla koll på de TPE som den har i sin vård så att deras status inte försämras och har viss skyldighet att informera om den transportabla tryckbärande anordningen misstänks utgöra en risk. Alla skyldigheter som en ägare har gäller inte fullt ut för privatpersoner. Ansvaret att endast använda korrekta produkter gäller däremot också för privatpersoner. Det är  viktigt att veta att det inte är tillåtet, och kan vara förenat med fara, att fylla gasflaskor vars datum för återkommande kontroll har passerat. 

Vid fyllning av gasflaskan ska bestämmelserna för fyllning i ADR-S följas. Fyllning  får utföras av kvalificerad personal, vid särskilt utrustade platser och med ändamålsenliga metoder. Innan fyllning ska en specificerad okulär kontroll göras för att kontrollera att kvaliteten på gasflaskan medger fyllning. En skadad flaska får inte lämnas till påfyllning av användaren och får heller inte fyllas av fyllaren.

Bestämmelser om pyrotekniska artiklar inom paintballspel

Det förekommer en del pyrotekniska artiklar inom paintballspel, till exempel olika typer av rökgranater. Sådana pyrotekniska artiklar omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor och MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition. Här redovisas kortfattat gällande bestämmelser.

Produktkrav på pyrotekniska artiklar inom paintballspel

 1. Artiklar ska ha CE-märkning.
 2. Artiklar ska vara märkta med uppgifterna nedan.
  a. tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärken samt den postadress där tillverkaren kan kontaktas och, om tillverkaren inte är etablerad i unionen, importörernas namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och den postadress på vilken de kan kontaktas,
  b. artikelns namn och typ,
  c. artikelns registreringsnummer och produkt-, parti- eller serienummer,
  d. artikelns kategori,
  e. åldersgräns,
  f. explosivämnets nettovikt,
  g. bruksanvisning som är utformad i logisk följd, är anpassad till det förhållande som råder där den pyrotekniska artikeln ska användas,
  h. minsta säkerhetsavstånd, och
  i. texten ”Får endast användas av personer med specialistkunskap”.
 3. Märkningar ska vara på Svenska

Krav på den som säljer eller överlåter pyrotekniska artiklar inom paintballspel

 1. Säljare ska ha tillstånd till försäljning. Tillstånd söks i de flesta fall från kommunen.
 2. Säljare ska ha tillstånd till förvaring, om pyrotekniska artiklar förvaras av säljare. Tillstånd söks i de flesta fall från kommunen.
 3. Säljare ska ha minst en föreståndare till varje tillstånd. Dock kan en och samma person vara föreståndare till flera tillstånd. Föreståndaren ska vara godkänd av den myndighet där tillstånd söks.
 4. Säljare får endast överlåta pyrotekniska artiklar till dem som har tillstånd att hantera.

Krav på den som använder pyrotekniska artiklar inom paintballspel

 1. Användare ska ha genomgått en D-utbildning. Detaljerna om D-utbildning finns i 8 kap. 1 § MSBFS 2019:1.
 2. Användare ska ha tillstånd till användning.

Senast granskad: 10 juli 2019

Till toppen av sidan