Till innehåll på sidan

Klimat i risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalyser är en av de lagstadgade processer i samhället som kan användas för att införliva klimatanpassningsfrågor.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har tagit fram en vägledning som syftar till att reda ut vilka aspekter av klimatanpassningen som går att inkludera i en kommunal risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Vägledningen beskriver hur man utifrån lokala förutsättningar kan välja framtida väderhändelser och effekter av klimatförändringen som är viktiga för kommunen att ta med i sin RSA.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning

Hur integrerar kommuner klimatanpassning i sin RSA?

I denna studie beskrivs hur ett antal kommuner arbetar med klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Vilka metoder och hjälpmedel som använts samt vilka drivkrafterna i arbetet är har sammanställts. Studien har genomförts som ett examensarbete på Lunds Universitet med handledning av MSB.

Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

Länsstyrelserna har tillsammans med MSB, SMHI och FOI har tagit fram händelsescenarier om skyfall och värmebölja som kan användas av kommuner, landsting och andra aktörer som ett verktyg för att inkludera klimatanpassning i risk- och sårbarhetsarbetet. Det är fritt att ändra i scenarierna för att anpassa syftet till den övning där de används och till de regionala förhållanden som råder.

 • Händelsescenario RSA skyfall

  Scenariot för skyfall har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassningssamordnare på länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB, Svenskt Vatten, SGI, Kristianstad samt Västerviks kommun.

  Bygger på verklig händelse

  Skyfall förväntas inträffa allt oftare och bli mer extrema i och med att klimatet förändras. Scenariot bygger på en verklig händelse i Hagfors/Råda 2004 som spetsats till utifrån förväntade klimatförändringar.

  Händelsescenario för RSA skyfall

  Omfattande konsekvenser

  Extrema väderhändelser har under de senaste åren fått omfattande konsekvenser för olika funktioner i samhället, och klimatförändringarna förväntas leda till än mer extrema väder framöver. Var de största regnmängderna kommer går inte att förutspå även om sannolikheten att vissa områden drabbas är högre. Alla platser kan drabbas och att skapa en beredskap för skyfall är ett sätt att öka kommunens robusthet.

  Inkludera klimatscenarier i RSA

  För ett skyfall längre fram i tiden än 2030 kan scenarierna anpassas med hjälp av de klimatscenarier som finns för olika delar av Sverige. Det är fritt att ändra i scenarierna för att anpassa syftet till den övning där de används, samt till regionala förhållanden.

   

Senast granskad: 25 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan