Till innehåll på sidan

Publikationer, riktlinjer och studier

Här kan du hitta publikationer, blanketter, checklistor och rapporter som MSB har gett ut om transport av farligt gods på väg och järnväg.

Blanketter

Blanketter som MSB eller andra myndigheter har gett ut om transport av farligt gods på väg och järnväg.

Publikationer

Publikationer om transport av farligt gods på väg och järnväg, som MSB eller andra myndigheter och organisationer har gett ut. 

Även publikationer som dåvarande Räddningsverket gav ut och som fortfarande är aktuella kan du hitta här.

Transport av farligt gods: väg och järnväg

Denna broschyr informerar övergripande om de regler som gäller vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Du får information om strukturen på ADR-S och RID-S samt en översikt av vilka bestämmelser som föreskrifterna innehåller.

För att få information om detaljerade bestämmelser om hur olika ämnen och föremål ska transporteras, måste du använda dig av de kompletta regelverken, dvs föreskrifterna ADR-S respektive RID-S.

Handboken "Transport av farligt gods Väg och järnväg 2019/2020"

Broschyrer från andra myndigheter och organisationer

Packa provet rätt

Denna broschyr innehåller en praktisk handledning för transport av prover som misstänks innehålla smittförande ämnen. Folkhälsomyndigheten har även publicerat ett dokument som beskriver hur ett höginfektiöst patientprov (exempelvis ett prov som misstänks innehålla ebolavirus) ska förpackas och märkas inför transport till Folkhälsomyndigheten för analys.

Packa provet rätt finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Att köra säkert i vägtunnlar – För yrkesförare

Informationsbladet innehåller rekommendationer och råd om hur buss- och lastbilsförare bör agera vid transport i tunnlar. Broschyren är publicerad av EU-kommissionens generaldirektorat för energi och transport.

Att köra säkert i vägtunnlar – För yrkesförare

 

Rapporter om transport av farligt gods

Här hittar du rapporter om transport av farligt gods på väg och järnväg, som givits ut av MSB.

Även rapporter som dåvarande Räddningsverket gav ut och som fortfarande är aktuella kan du hitta här.

Förstudie – Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods

Denna förstudie är ett underlag i arbetet med att samordna myndigheter och organisationer i det fortsatta arbetet med att utveckla intelligenta transportsystem, ITS, för transport av farligt gods. Syftet med studien har varit att skapa en övergripande behovsbild för transport av farligt gods på väg och järnväg med utgångspunkt från ett ITS-perspektiv avseende olika aktörers behov.

Ett antal behov har identifierats vilka anses vara av stor vikt för utvecklingen av området:

  • Mer omfattande och snabbare tillgänglig information vid olycka.
  • Förbättrad trafikinformation för transport av farligt gods på väg.
  • Övergripande informationsstruktur med tydlighet om vem som äger informationen skapas och hur den utbyts mellan olika aktörer i transportkedjan.
  • Ökad informationssäkerhet och transportskydd för att obehöriga inte ska ha tillgång till information som är känslig och som är känslig och som kan användas för illvilliga syften.

Förstudien omfattar även rekommendationer om vad som bör göras i det fortsatta arbetet.

Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods: förstudie

Kartläggning av farligt godstransporter - september 2006

På uppdrag av dåvarande Räddningsverket utförde Statistiska centralbyrån (SCB) en flödesmätning av transport av farligt gods i Sverige under september månad 2006.

Kartläggningen omfattar transporter på väg, järnväg, till sjöss och i luften. För transporter till sjöss har kartläggningen utökats till att visa vilka hamnar i Östersjöregionen där farligt gods avgår till Sverige eller ankommer från Sverige.

Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 (med bilagor)Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 (utan bilagor)

Tekniska rapporter från uppdrag

Behov av punkteringstest på förpackningar för farligt gods

Rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Tekniska rapporter från uppdrag

Accelerated conditioning of plastic packaging by agitation

Rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Accelerated conditioning of plastic packaging by agitation

Riktlinjer

Här finner du riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt 9.1.3 i ADR-S. Riktlinjerna vänder sig till ackrediterade besiktningsorgan.

Vägledning för att fylla i ADR-certifikat

Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

För att förebygga främst långsiktiga men även akuta skador av radioaktiva ämnen på sin personal, ska företag som hanterar radioaktiva ämnen ha ett  strålskyddsprogram. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram riktlinjer för strålskyddsprogrammet.

Genom att tillämpa riktlinjerna bör de doser som personal och allmänhet får kunna hållas på en rimligt låg nivå med hänsyn taget till såväl ekonomiska som sociala faktorer, utan att det innebär någon större ekonomisk eller administrativ börda för transportföretagen.

Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

Industry guidelines for the security of the transport of dangerous goods by road

I ADR-S och RID-S finns regler om transportskydd och om att skyddsplaner ska upprättas vid transport av farligt gods med hög riskpotential.

De internationella branschorganisationerna AEGPL, AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EIGA, FEA, FECC, Fertilizers Europé, FIATA och IRU har gemensamt tagit fram en vägledning som kan användas som stöd när bestämmelserna om transportskydd och skyddsplan ska tillämpas.

Industry guidelines for the security of the transport of dangerous goods by road

Checklistor

För att underlätta efterlevnad och tillämpning av reglerna vid transport av farligt gods kan bland annat checklistor användas.

Studier

Telematik

Inom det internationella regelarbetet har det under många år pågått ett arbete för att undersöka möjligheterna att införa krav på telematiksystem i regelverken för transport av farligt gods på väg och järnväg. Rapporter från arbetsgruppsmöten och Joint-möten finns redovisade i Sammanställning av det internationella arbetet om telematik vid transport av farligt gods.

Sammanställning av det internationella arbetet inom området telematik–farligt gods

MSB deltar i arbetet och har under de senaste åren finansierat ett antal projekt och studier för att bidra i arbetet utifrån ett svenskt perspektiv.

Rapporterna presenteras i kronologisk ordning nedan:

Senast granskad: 24 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan