Till innehåll på sidan

Beredskap för radiologiska och nukleära olyckor

MSB samordnar beredskapsplanläggningen vid kärntekniska olyckor och utövar tillsyn över den regionala beredskapsplaneringen.

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.

Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.
MSB ska verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken. MSB har samordningsansvaret för organisation, alarmering, ledning, samband, information, utrymning, utbildning, övning och utveckling av beredskapen.

Myndigheten samordnar planeringen på regional nivå för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser.

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 4 kap. 21§

MSB genomför tillsyn av länsstyrelsens planer för och förmåga till räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.

Under 2019 kommer tillsyn att ske vid de sex länsstyrelserna i Gotlands, Jämtlands, Västra Götalands, Gävleborgs, Stockholms och Skåne län.

Under 2020 är planen att tio län ska få tillsynsbesök. Från 2021 och framåt är planen den att över två års tid ska MSB ha genomfört tillsyn på samtliga län.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan