Till innehåll på sidan

Information om vissa produkter

Det finns några produkter avsedda för brandfarliga vätskor som regleras nationellt genom lagen om brandfarliga och explosiva varor och dess föreskrifter.

Föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor, som i allt väsentligt gäller hantering, ställer i kapitel 5 krav på:

 • kaminer och element där brandfarlig vätska används som bränsle, samt
 • lösa behållare och explosionssäkra kärl där brandfarlig vätska kan förvaras
 • Kaminer, element och explosionssäkra kärl

  Etanoleldade öppna spisar eller dekorationsbrasor som har en effekt från 900 W och uppåt räknas som skorstenslösa kaminer. Är effekten under 900 W räknas de som dekorationseldar och behöver inte ha genomgått typkontroll. Kaminer som använder brandfarlig vätska som bränsle ska uppfylla nationella svenska tekniska regler vilket betyder att kaminer ska vara typkontrollerade och åtföljas av ett typintyg för att få säljas (med vissa undantag – se avsnittet om ömsesidigt erkännande). Det finns två framtagna provningsmetoder som används och du kan läsa mer om etanoleldade kaminer. 

  Om du ska elda i skorstenslös kamin

  Element samt behållare och explosionssäkra kärl för brandfarliga vätskor ska enligt svenska nationella regler ha genomgått typkontroll och åtföljas av ett typintyg eller uppfylla kraven i lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Vad som är ett ”element” är inte definierat i föreskrifterna, och det är inte heller ”explosionssäkert kärl”, men för båda produkttyperna finns typkontroller framtagna.

Ömsesidigt erkännande

Eftersom Sverige är en del av EU:s inre marknad måste vi i Sverige acceptera produkter som

 1. lagligen saluförs på annan nationell EU-marknad, såvida de samtidigt
 2. har samma skyddsnivå som den nivå våra nationella regler ställer krav på

Det kan alltså finnas framför allt etanoleldade skorstenslösa kaminer som inte är typgodkända i Sverige men som ändå får finnas på den svenska marknaden.

Pågående regelarbete

Det pågår ett regelarbete och de svenska nationella tekniska reglerna för dessa produkttyper (SÄIFS 2000:2) kommer att upphävas, men reglerna gäller fullt ut till dess att de är upphävda.

 

Senast granskad: 31 maj 2019

Till toppen av sidan