Till innehåll på sidan

Förteckningar inom området brandfarliga gaser och vätskor

MSB har sammanställt förteckningar över brandfarliga varor, som innehåller de uppgifter om varorna som behövs från brand och explosionssynpunkt.

Denna förteckning finns i form av en sökbar databas för brandfarliga gaser och vätskor. I databasen kan du ta reda på om en gas eller vätska är brandfarlig.

Sökningen visar om en viss vara är en brandfarlig gas eller vätska. Du kan söka på:

 • kemiskt namn
 • flampunktsområde
 • CAS-nummer
 • EG-nummer
 • summaformel
 • normaltillstånd (gas/vätska vid 20˚C och 1 atmosfärs tryck)

Databasen Brandfarliga gaser och vätskor

 • Om innehållet i databasen brandfarliga gaser och vätskor

  Databasen över brandfarliga gaser och vätskor är enbart vägledande och innehåller bara de vanligast förekommande brandfarliga gaserna och vätskorna.

  Databasen innehåller endast data för rena ämnen samt för vattenlösningar av metanol, etanol, n-propanol (1-propanol) och isopropanol (2-propanol).

  Sammansatta varor – färg, lim, förtunning, kosmetiska preparat, etc – finns inte med i databasen, men kan naturligtvis också vara brandfarliga om de innehåller så mycket brandfarliga ämnen att de uppfyller kriterierna för brandfarlig gas respektive brandfarlig vätska.

  Definitioner av brandfarlig gas och brandfarlig vätska

  Brandfarliga gaser

  Brandfarliga gaser är de gaser som vid 20˚C kan bilda en antändbar gasblandning med luft.

  Brandfarliga vätskor

  Brandfarliga vätskor är de vätskor vars flampunkt är 100˚C eller lägre.

  Regler om bestämning av flampunkt finns i MSB:s föreskrifter SRVFS 2005:10 med vissa bestämmelser om brandfarliga varor. De värden på flampunkten som återges i databasen har hämtats ur tillgänglig facklitteratur.

  Flampunktsvärden inom parentes anger att metoden med öppen degel använts, vilket i allmänhet ger högre värde än i en sluten degel.

  Vissa andra uppgifter om varorna, till exempel termisk tändpunkt och explosionsgränser i luft, finns i SEK Svensk elstandards handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden – Områden med explosiv gasblandning, utgåva 5.

  Sök i databasen brandfarliga gaser och vätskor

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan