Till innehåll på sidan

Markförlagda rör utan tillräckligt korrosionsskydd ska åtgärdas före 1 juli 2022

Från och med 1 juli 2022 ska nedgrävda rörledningar som används för brandfarlig vätska vara skyddade mot korrosion (rost). Skälet är att innehållet inte ska kunna läcka ut och orsaka risk för brand eller skada på miljön. Dispensansökan kan göras hos MSB i enskilda fall och om det finns särskilda skäl.

Undantagsmöjlighet - dispensansökan från tidskravet

Undantag från att senast 1 juli 2022 uppfylla kraven i övergångsbestämmelse 5 i MSBFS 2018:3 för befintliga, varmförzinkade rör i mark som inte är fuktisolerade, kan sökas hos MSB. För att hinna få beslut före den 30 juni 2022 behöver ansökan ha skickats till MSB senast den 30 april 2022.

I MSBFS 2018:3 7 kap. har MSB möjlighet att medge undantag från tillämpning av föreskriftskraven, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl.

Ansökan för att kunna få undantag från tidskravet

För att söka undantag från att senast 1 juli 2022 uppfylla övergångsbestämmelse 5 för befintliga, varmförzinkade rör i mark som inte är fuktisolerade, det vill säga för rör som inte är korrosionsskyddade, behöver sökande redogöra för

 1. skälen till varför undantaget behövs,
 2. vilka åtgärder verksamheten planerar att genomföra, samt
 3. hur lång tid verksamheten behöver för att hinna genomföra åtgärderna.

Ansökan kan göras elektroniskt via e-tjänst eller manuellt via blankett, som ligger på e-tjänstsidan.

E-tjänst: Dispensansökan övergångsbestämmelse 5 markförlagda rör MSBFS 2018:3Undantag kan endast medges om

 • de anförda skälen bedöms tillräckliga och
 • anförda skäl ligger utanför verksamhetsutövarens kontroll och
 • det i ansökan kan visas att säkerheten på anläggningen kommer att kunna bibehållas under den sökta dispensperioden.

Exempel på när undantag skulle kunna medges kan vara om ett tekniskt krav på utförande inte kan uppfyllas i tid på grund av skäl som ligger utanför verksamhetsutövarens kontroll. Då ska verksamheten också redogöra för varför inte åtgärderna kan genomföras i tid.

Vad omfattar föreskriften?

Föreskriften ställer krav på cisterner med anslutna rörledningar avsedda för brandfarliga vätskor. Med brandfarliga vätskor avses vätskor med en flampunkt på högst +100°C. Är flampunkten högre än +100°C räknas vätskan formellt inte som brandfarlig och omfattas därför inte av kraven i föreskriften.

Föreskriften MSBFS 2018:3

Frågor och svar om övergångsbestämmelse 5

 • Vad gör MSB?

  MSB har uppdraget att utfärda föreskrifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vår yttersta uppgift med föreskrifterna är att hålla risken för brand och explosion så låg som möjligt när man hanterar de här varorna och att främja en likvärdig skydds- och säkerhetsnivå för hanteringen i hela landet.

 • Varför har inte branschens parter åtgärdat detta vid det här laget?

  När föreskriften reviderades 2014 innebar det förändringar och den här frågan diskuterades då ingående med berörda branschorganisationer. Främst med SPBI (numera Drivkraft Sverige) som representerar de stora kedjorna, men även Svensk Bensinhandel (numera Organisationen Sveriges Servicestationer, OSS), som representerar de mindre verksamheterna, var informerade. Risk finns alltid att enskilda, ej anslutna verksamheter som MSB inte har några upparbetade kanaler till, kan ha missat regeländringarna.

 • Detta drabbar små orter och bensinmacksägare värst. Kan MSB göra avsteg från föreskriften?

  MSB:s främsta uppgift med föreskrifterna är att hålla risken för brand och explosion så låg som möjligt när man hanterar brandfarliga vätskor och att främja en likvärdig skydds- och säkerhetsnivå för hanteringen i hela landet. MSB:s uppgift är inte att göra avsteg på skydds- och säkerhetskrav utifrån ekonomiska förutsättningar hos en enskild verksamhet.

  Det finns däremot möjlighet för MSB att ge undantag från tillämpningen av kraven i MSBFS 2018:3, enligt 7 kap. Men då måste den enskilda verksamheten söka det undantaget hos MSB, som prövar om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för att ge ett sådant undantag. I det här fallet skulle det möjligen kunna handla om tidpunkt för att uppfylla kravet, men inte om själva kravet i sig.

Frågor och svar om undantag om att uppfylla övergångsbestämmelse 5 inom utsatt tid

 • Kan jag ansöka om undantag för flera anläggningar eller stationer samtidigt?

  Ja, det går att ansöka om undantag för flera anläggningar samtidigt, MEN ansökan behöver redovisas individuellt, av respektive verksamhetsutövare.

  Om man ansvarar för flera stationer med behov av undantag, kan man samla ihop och individuellt redovisa de olika verksamheternas (anläggningarnas) skäl för undantag, förutsättningar och deras respektive behov liksom deras individuella tidshorisont för att kunna uppfylla övergångsregel 5. Beslut om eventuella undantag kommer däremot att fattas i varje enskilt fall per anläggning, inte som kollektivt beslut.

 • Vilka uppgifter måste jag lämna i ansökan?

  Ansökan behöver, utöver sökandens organisatoriska, administrativa och kontaktmässiga grunduppgifter, minst innehålla

  • de skäl som verksamheten anser vara av störst betydelse för att få undantaget,
  • vilka åtgärder verksamheten planerar att genomföra
  • redogörelse för hur säkerheten bibehålls under den sökta tidsperioden, och
  • hur lång tid verksamheten anser sig behöva för att uppfylla kraven, och varför den tiden behövs.

  Till ansökan bifogas också de dokument som verksamheten vill anföra som stöd till sin ansökan, till exempel tidigare cistern- eller rörkontrollrapporter, driftshistorik eller annat relevant underlag.

 • När får jag veta om min ansökan har beviljats?

  MSB behandlar inkomna ansökningar i turordning och lämnar besked så fort som möjligt. Om du lämnat in din ansökan innan den 30 april 2022 kommer du att få besked senast den 30 juni 2022.

 • Vad händer om min ansökan inte beviljas ?

  Om din ansökan inte beviljas uppfylls inte kraven i föreskriften MSBFS 2018:3. Det saknas därför förutsättningar att hantera brandfarlig vätska i de aktuella markförlagda ledningarna.

 • Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor?

  Kontakta registrator och ange ditt diarienummer. Enklast är via e-post: registrator@msb.se

Senast granskad: 8 mars 2022

Till toppen av sidan