Till innehåll på sidan

Vad gör MSB inom ramen för psykologiskt försvar?

Regeringen använder inte uttrycket "psykologiskt försvar" i MSB:s instruktion men det finns det ett antal verksamheter inom MSB som kan sägas bidra till Sveriges psykologiska försvar. Flera av dessa verksamheter, men inte alla, har sitt ursprung i den tidigare myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF).

Samordning av information till allmänheten vid kriser

Vid en kris stödjer MSB samordningen av information till allmänhet och medier. Detta för att säkerställa att det finns tillgång till kvalitetssäkrad information som är samordnad mellan de ansvariga aktörerna, och som bidrar till ett högt förtroende hos allmänheten.

Mer om samordnade myndigheter vid en kris

Krisinformation.se

Ett av verktygen i det arbetet är webbplatsen Krisinformation.se.

Till Krisinformation.se

Analysverksamhet vid händelser

En del av uppdraget att stödja samordning vid händelser bedriver MSB aktiv omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
Att analysera informationen från olika intressenter i förhållande till de händelser som inträffar, är en naturlig del av denna bevakning och analys. Det handlar bland annat om att få klarhet i hur människors bild av händelsen ser ut, som stöd för myndigheternas kriskommunikationsarbete.

Under senare tid har vi inom ramen för vårt arbete under händelser även börjat arbeta med det vi kallar påverkansanalys. Det arbetet syftar till att öka kunskapen om försök att påverka svenska myndigheter eller opinion vid i första hand säkerhetspolitiska kriser. Kunskapen om sådana påverkansförsök kan sedan användas som underlag för myndigheters och andra aktörers beslut eller kommunikation.

Vi bedriver också omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Med utgångspunkt i det arbetet har vi bland annat kunskap om vilka svenska datorer som är infekterade med skadlig kod och som därmed kan användas för att påverka en situation.

Påverkanskampanjer och informationspåverkan

I MSB:s regleringsbrev rörande området informationspåverkan uppdras myndigheten att sprida kunskap och bidra till övriga bevakningsansvariga och berörda aktörers beredskap inom området. Exempel på kunskapsspridande aktiviteter är forskningsfinansiering, utbildning (ex. myndighetspersonal, personal vid regeringskansliet, medieföretag, politiska partier, intresseorganisationer och företag) och samverkan med media avseende kunskapshöjande åtgärder.

I arbetet med utbildning har det länge efterfrågats ett material som stöd i arbetet med att möta påverkan. Som svar på behovet inledde MSB arbetet med den handbok om informationspåverkan som tagits fram i samarbete med Lunds Universitet: Att möta informationspåverkan – handbok för kommunikatörer (även tillgänglig på engelska med namnet Countering information influence activities – A handbook for communicators). Handboken består av tre delar och ger konkreta verktyg för att självständigt förstå, identifiera och möta informationspåverkan. Handboken bygger på en forskningsrapport som tagits fram vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds Universitet tagit fram "Countering Information Influence Activities - The State of the Art".

Del 1 "Att bli medveten om informationspåverkan" rör informationspåverkan som ämne och ger en bakgrund till problematiken, sätter informationspåverkan i ett samhällsperspektiv och hur fenomenet skiljer sig från annan kommunikation.

Del 2 "Att identifiera informationspåverkan" förklarar syftet med informationspåverkan, vilka tekniker som används, hur dessa används samt hur de kan kombineras för att förstärka den önskade effekten av en kampanj.

Del 3 "Att möta informationspåverkan" handlar om hur den egna organisationen kan förberedas, vilken respons som ska väljas när informationspåverkan identifierats men inte minst hur lärdomar ska tas tillvara.

Medieföretagens beredskap (inklusive bidrag till etermediernas beredskap)

MSB samverkar med medieföretagen genom Mediernas beredskapsråd och gör bland annat regelbundet en hot-, risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med aktörerna i mediebranschen. Vi fördelar även medel för att säkerställa möjligheten att distribuera etermedier under kris och krig.

Medieberedskap

Forskning om och utbildning i kriskommunikation

MSB inriktar och beställer forskning om frågor som kommunikation mellan myndigheter och människor vid kriser. Vi bedriver också stöd och utbildning inom området.

Kurser i kriskommunikation

Uppdragsersättning för frivilliga försvarorganisationer

Delar av de uppdrag som vi ger till frivilliga försvarsorganisationer handlar också om utbildning inom kriskommunikationsområdet.

Anslag 2:4 Frivilliga försvarsorganisationer

Forskning om kriskommunikation

MSB finansierar forskning för ett säkrare samhälle och satsar minst 120 miljoner kronor årligen och en del av forskningen har fokus på kriskommunikation.

Forskningsresultat om kriskommunikation

Information om krisberedskap, försvar och säkerhetspolitik

MSB förmedlar information om krisberedskap, försvar och säkerhetspolitik.
Det sker bland annat via utbildningsmaterial till gymnasieskolan som finns på webbplatsen Säkerhetspolitik.se

Säkerhetspolitik.se

Vi har också ett särskilt uppdrag att – tillsammans med Plikt- och prövningsverket och Försvarsmakten – informera alla landets 18-åringar i samband med att de blir totalförsvarspliktiga.

Dessutom fördelar vi medel till frivilliga försvarsorganisationer, som bland annat bedriver försvarsupplysning.

Anslag 2:4 Frivilliga försvarsorganisationer

Arbete med sociala risker/social oro

På senare år har vi på MSB också börjat intressera oss för sociala risker och social oro – ett område som också är relevant för det psykologiska försvaret.

Sociala risker och social oro

Opinionsstudier om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

MSB publicerar årligen studien Opinioner – om allmänhetens syn på samhällsskydd och beredskap, säkerhetspolitik och försvar. Studien är en fortsättning på de studier som bedrivits inom området sedan 1950-talet och bidrar med ett viktigt kunskapsunderlag till arbetet.

Opinioner 2018

Frågor som enbart har bäring på höjd beredskap

Styrelsen för psykologiskt försvar hade under tiden fram till 2002 ansvar för att samordna krigsplaneringen inom ramen för det psykologiska försvaret. Det fanns bland annat en i förväg bestämd krigsorganisation, där både journalister och informatörer var krigsplacerade för att säkerställa att information under höjd beredskap kunde ske på ett bra sätt. Den uppgiften genomförs för närvarande inte.

Arbetet med planering för höjd beredskap har nyligen återupptagits och MSB har fått i uppdrag inför kommande försvarsinriktningsbeslut att bland annat analysera vilka psykologiska försvarsförmågor som behöver utvecklas i samhället.

Vad hände med Styrelsen för psykologiskt försvar?

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) lades ner 2008 och uppgifterna togs över av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 1 januari 2009. Redan i början av 2000-talet lades dock delar av verksamheten som handlade om planering för krig ner. 2002 överfördes delar av arbetet med informationsberedskap och kriskommunikation till dåvarande Krisberedskapsmyndigheten. I nuläget är MSB med andra ord ensam arvtagare till den verksamhet som tidigare bedrevs av SPF.

Senast granskad: 14 juni 2019

Till toppen av sidan