Till innehåll på sidan

EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

EU:s medlemsstater har gemensamt bestämt att EU ska ha en ökad kapacitet att planera och materielförsörja sina insatser. MSB förser EU med ett resurseffektivt verktyg för att snabbt kunna reagera på kriser i en föränderlig och utmanande global verklighet, EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser (CSDP Warehouse II)

Inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) genomförs civila insatser. Storleken och omfattningen på insatserna varierar men det övergripande syftet är att bemöta externa konflikter och kriser, stärka ett lands kapacitet och skydda unionen och dess medborgare.

MSB stödjer sedan maj 2018 EU:s civila insatser med en centraliserad logistiklösning med systemstöd och ett strategiskt lager. Uppdraget går under namnet CSDP (Common Security and Defence Policy) Warehouse II, sträcker sig över tre år och omfattar inköp, transporter, lagerhållning av strategiska produkter samt utveckling av ett globalt affärssystem i syfte att effektivisera planering och resurssättning. Logistiktjänsten möjliggör ett mer flexibelt och skalbart arbetssätt gentemot GSFP-insatserna eftersom den bland annat innehåller en mekanism för snabb mobilisering.

Fakta om uppdraget

MSB upphandlar, lagerhåller och transporterar materiel till, från och mellan de civila krisinsatser som EU bedriver runt om i världen. Myndigheten kommer också att sköta underhållet av den utrustning som har använts i insatserna och har utvecklat ett affärssystem för  logistik och ekonomi. Så småningom kan IT-systemet också komma att omfatta moduler för inköp, HR och projektledning.

  • En av målsättningarna med uppdraget är att inom 30 dagar kunna starta upp en ny insats bestående av upp till 200 personer med all nödvändig utrustning.
  • Materiel som lagerhålls är bland annat fordon, säkerhetsutrustning, sjukvårdsmateriel, IT-utrustning, satellittelefoner, läkemedel och hjälmar
  • Uppdraget innefattar ansvar för alla transporter till och från samt mellan insatser.
  • Uppdraget innebär utveckling av ett affärssystem för alla GSFP-insatser för hantering av lagerhållning och redovisning
  • Lagret ligger i Kristinehamn där MSB sedan tidigare bedriver lager- och logistikverksamhet för nationella och internationella insatser, på uppdrag av bland andra EU och FN.

Vinsterna  med projektet 

Projektet underlättar för EU att snabbt kunna starta nya insatser, skala upp eller ner insatser, flytta materiel eller avsluta insatser. EU kommer också att slippa tids- och resurskrävande upphandlingar för utrustning och transporter som nu görs i varje enskild insats. Utöver det så bidrar CSDP Warehouse II projektet till följande:

  • Insatserna kan starta snabbare och planeringen samt resursinventering underlättas.
  • Uppföljning och kostnadskontroll under insats och avslut blir enklare.
  • Kvaliteten på materielen till insatserna blir högre.
  • Materielen till olika insatser blir enhetligt, något som förbättrar både flexibilitet och effektivitet i insatserna.
  • MSB kommer också att verka för att en ökad miljöhänsyn tas i insatserna, till exempel genom att säkerställa avfallshantering.

Lokalerna i Sverige

Lagret är placerat i Kristinehamn där MSB sedan tidigare bedriver omfattande lager- och logistikverksamhet för nationella och internationella insatser, på  uppdrag av bland andra EU och FN . Under år 2017 genomförde MSB 125 utlandsinsatser och myndigheten har sedan många år en mycket välfungerande logistikkedja och organisation. Det materiel som EU vill lagerhålla är samma typ av materiel som MSB lagerhåller i dagsläget.

Bakgrund till avtalet

EU inrättade ett första lager år 2013 med syfte att snabbt kunna stödja civila insatser med utrustning. Under 2016 erbjöds EU:s medlemsländer att inkomma med anbud på ett nytt lager. Ambitionen med den nya upphandlingen var att servicen till insatserna skulle öka och förbättras genom att också erbjuda logistik- och transportstöd till pågående insatser.

Under hösten 2016 lämnade MSB in ett anbud om att få ansvara för det strategiska lagret och placera det i Kristinehamn, där MSB redan bedriver omfattande verksamhet inom lagerhållning och logistik. Efter utvärdering ansåg EU att MSB var den bäst lämpade aktören för uppdraget. Under förhandlingen utökades uppdraget till att täcka in fler artiklar samt det affärssystemet vilket kompletterar en helhetslösning  och ger EU en centraliserad logistiktjänst som kan avlasta de enskilda insatserna samt öka effektiviteten och resursutnyttjandet.

Senast granskad: 29 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan