Till innehåll på sidan

EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

EU:s medlemsstater har gemensamt bestämt att EU ska ha en ökad kapacitet att planera och materielförsörja sina insatser. MSB har genom EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser (CSDP Warehouse II) försett EU med ett resurseffektivt verktyg för att snabbt kunna reagera på kriser i en föränderlig och utmanande global verklighet.

Projektet avslutades 30 november 2022. 

Inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) genomförs civila insatser. Storleken och omfattningen på insatserna varierar men det övergripande syftet är att bemöta externa konflikter och kriser, stärka ett lands kapacitet och skydda unionen och dess medborgare.

Mer flexibelt och skalbart arbetssätt

MSB har mellan maj 2018 till och med november 2022 stöttat EU:s civila insatser med en centraliserad logistiklösning med systemstöd och ett strategiskt lager. Uppdraget gick under namnet Common Security and Defence Policy (CSDP) Warehouse II och omfattade inköp, transporter, lagerhållning av strategiska produkter samt utveckling av ett globalt affärssystem i syfte att effektivisera planering och resurssättning. Det ursprungliga avtalet löpte till maj 2021 med option om att förlänga avtalet 12 månader, en förlängning som EU beslutade skulle vara 18 månader. Logistiktjänsten möjliggjorde ett mer flexibelt och skalbart arbetssätt gentemot GSFP-insatserna eftersom den bland annat innehöll en mekanism för snabb mobilisering.

Fakta om uppdraget

 • CSDP Warehouse tillhandahöll EU nödvändig utrustning i tillräcklig mängd för att snabbt kunna starta upp en ny insats.
 • I uppdraget ingick ansvar för alla transporter till, från och mellan insatser som EU bedriver runt om i världen.
 • Materiel som MSB lagerhöll inom uppdraget var bland annat säkerhetsutrustning, sjukvårdsmateriel, IT-utrustning, satellittelefoner, läkemedel och hjälmar.
 • Uppdraget innebar utveckling av ett affärssystem för alla GSFP-insatser för hantering av lagerhållning och redovisning.
 • Lagret låg i Kristinehamn där MSB sedan tidigare bedriver lager- och logistikverksamhet för nationella och internationella insatser, på uppdrag av bland andra EU och FN.

Vinsterna med projektet

Projektet CSDP Warehouse II bidrog till följande vinster:

 • Insatserna kunde snabbare starta, skala upp och ner eller avslutas.
 • Material kunde flyttas snabbare.
 • Planeringen samt resursinventering underlättades.
 • Uppföljning och kostnadskontroll under insats och avslut blev enklare.
 • Kvaliteten på materielen till insatserna blev högre.
 • Materielen till olika insatser blev enhetligt, något som förbättrade både flexibilitet och effektivitet i insatserna.
 • MSB verkade för att en ökad miljöhänsyn togs i insatserna, till exempel genom att säkerställa avfallshantering.

Lokalerna i Sverige

Lagret var placerat i Kristinehamn där MSB sedan tidigare bedriver omfattande lager- och logistikverksamhet för nationella och internationella insatser, på uppdrag av bland andra EU och FN.

Bakgrund till avtalet

EU inrättade ett första lager år 2013 med syfte att snabbt kunna stödja civila insatser med utrustning. Under 2016 erbjöds EU:s medlemsländer att inkomma med anbud på ett nytt lager. Ambitionen med den nya upphandlingen var att servicen till insatserna skulle öka och förbättras genom att också erbjuda logistik- och transportstöd till pågående insatser.

Under hösten 2016 lämnade MSB in ett anbud om att få ansvara för det strategiska lagret och placera det i Kristinehamn, där MSB redan bedriver omfattande verksamhet inom lagerhållning och logistik. Efter utvärdering ansåg EU att MSB var den bäst lämpade aktören för uppdraget. Under förhandlingen utökades uppdraget till att täcka in fler artiklar samt det affärssystemet vilket kompletterar en helhetslösning  och ger EU en centraliserad logistiktjänst som kan avlasta de enskilda insatserna samt öka effektiviteten och resursutnyttjandet. 2021 förlängdes avtalet med 18 månader.

MSB stärker EU:s arbete för fred och säkerhet

Senast granskad: 1 december 2022

Till toppen av sidan