Till innehåll på sidan

Så behandlas dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar ifrån dig kommer behandlas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dina uppgifter behandlas i syfte att ta emot resurserbjudanden i samband med Covid-19 hanteringen och mäkla dessa till relevanta aktörer, vilket innebär att de som efterfrågar en resurs kan se person/kontaktuppgifterna för att kunna kontakta dig. De uppgifter som anmäls in kan efter krisen är avklarad, användas för att utvärdera det sätt som krisen hanterades på.

MSB kommer att behandla dina personuppgifter i myndighetens interna ärendehanteringssystem samt i en databas och GIS applikation, där relevanta aktörer och myndigheter inom samhällsviktig verksamhet kan söka efter olika resurserbjudanden som har anmälts in gällande Covid -19. Dessa uppgifter kommer att lagras under den tid som Covid-19 hanteringen pågår, samt i anslutning till den utvärdering av Covid-19 hanteringen som behöver göras, gäller max 1 år efter resurserbjudandet gjorts. Därefter kommer uppgifterna arkiveras i enlighet med arkivlagen.

Det är MSB som är personuppgiftsansvarig och den rättsliga grunden för MSB:s interna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.  MSB har enligt myndighetens instruktion en uppgift att stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer får tillfälle att samordna åtgärder samt effektivt använda samhällets samlade resurser. Den uppgiften fullgörs i detta fall genom att mäkla de inkommande resurserbjudande till relevanta aktörer inom samhällsviktig verksamhet.

MSB är en myndighet. Meddelanden och uppgifter som skickas in till MSB blir därför som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

De medarbetare på MSB som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Informationen du skickat in kommer att delas med aktörer och myndigheter som hanterar Covid-19 krisen och behöver ta del av informationen för att kunna utnyttja erbjudandena som anmäls in till MSB via denna tjänst.

Du kan begära att få en kopia av de personuppgifter som MSB behandlar personuppgifter om dig. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Kontakta oss i så fall via registrator@msb.se

När MSB behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du anser att MSB har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta MSB:s dataskyddsombud via myndighetens växeltelefonnummer eller via e-postadressen dso@msb.se.

Senast granskad: 15 april 2020

Till toppen av sidan