Till innehåll på sidan

Medicinska bedömningsgrunder för civilpliktiga inom räddningstjänst

Inom ramen för arbetet med annan utredning ingår att utreda individens kroppskrafter och hälsotillstånd i syfte att säkerställa att lämpliga individer skrivs in inom aktuell befattning för civilplikt i räddningstjänsten.

På den här sidan

Allmänt om de medicinska bedömningsgrunderna

I de fall individen inkommer med underlag, såsom hälsodeklaration och läkarintyg (alternativt journalkopia), som kan innebära att individen har medicinskt hinder för inskrivning, ska MSB bedöma huruvida individen har medicinskt hinder för inskrivning eller inte.

En läkare gör jämförelsen mellan underlaget och de medicinska bedömningsgrunderna, fortsatt omnämnd bedömningsläkaren, och lämnar ett utlåtande huruvida individens inskickade underlag strider mot de medicinska bedömningsgrunderna eller inte.

Bedömningsläkaren är ansvarig för jämförelsen mellan den medicinska informationen och de medicinska bedömningsgrunderna. Det är dock MSB som ansvarar för bedömningen av om tillräckliga kroppskrafter och hälsotillstånd finns eller inte.

Alla bedöms efter samma medicinska bedömningsgrunder.

Bedömningsgrunderna utgår från Försvarsmaktens Medicinska Bedömningsgrunder (FM2019-14542) hälsogrupp E.

Medicinska bedömningsgrunder

De medicinska bedömningsgrunderna utgår från ICD-10. Den nedsättning som bekräftad diagnos medför bedöms gällande dess betydelse för befattning enligt gradering: Ingen, Lätt, Måttlig och Betydande samt Observations/Utredningsfall.

Observations/utredningsfall utgör inte hinder för inskrivning om aktuell skada eller sjukdomstillstånd ej förväntas ge någon nedsättning av funktionsförmågan inom ett år. Plikt- och prövningsverket gör en ny bedömning i ett senare skede om den pliktige ansöker om uppskov. Observations/utredningsfall där aktuell skada eller sjukdomstillstånd förväntas ge nedsättning av funktionsförmågan i över ett år utgör hinder för inskrivning.

Övergripande vägledning gällande gradering:

Ingen nedsättning – medicinskt betydelselös åkomma. Fysiskt och psykiskt kapabel att arbeta under påfrestande förhållanden.

Lätt nedsättning – beskedlig åkomma eller tidigare skada som inte är av nämnvärd betydelse. Utan risk för återfall eller försämring vid helt avbruten behandling (farmakologisk och/eller annan behandling som kräver vårdkontakt).

Måttlig nedsättning – åkomma av ringa betydelse. Utan risk för återfall eller försämring vid avbruten behandling (farmakologiskt och/eller annan behandling som kräver vårdkontakt) i tre månader. God fysisk och psykisk arbetsförmåga i påfrestande arbetsmiljö.

Betydande nedsättning eller högre – behandlingskrävande åkomma. Riskerar återfall eller försämring av sjukdom vid behandlingsavbrott (farmakologisk och/eller annan behandling som kräver vårdkontakt) inom tre månader och/eller vid exponering av tänkt arbetsmiljö (enligt befattningsskrivning) och/eller nedsatt arbetsförmåga.

Observations/utredningsfall – oklar/övergående/åtgärdbar åkomma. Vissa observations/utredningsfall kommer leda till hinder om ej förväntat utläkt inom ett år.

Vid oklarheter bör underlag från läkare med relevant specialistkompetens ligga till grund gällande gradering.

 

I. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-B99

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar utgör som regel observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

Kronisk infektion som medför smittrisk.

II. Tumörer C00-D48

Tumörer utgör hinder för inskrivning om nedsättningen bedöms vara betydande eller högre. I vissa fall observation/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Maligna tumörer, cancer in situ samt tumörer av osäker eller okänd natur som är nyupptäckt, pågående, ej behandlingsbar, med betydande recidivrisk eller under pågående kontroller. Specialistutlåtande är att föredra framför journalanteckning. Observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.

III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet D50-D89

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet utgör hinder om nedsättningen bedöms vara betydande eller högre. Anemier ska vara utredda och stabila i sin behandling. Specialistutlåtande är att föredra. I vissa fall observation/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Hemolytiska anemier. För avsteg krävs specialistintyg. Risk för skov/recidiv ska inte vara högre än normalpopulation.
 • Aplastisk anemi. För avsteg krävs specialistintyg. Risk för skov/recidiv ska inte vara högre än normalpopulation.
 • Purpura och andra blödningstillstånd.

IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar E00-E90

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar utgör hinder om nedsättningen bedöms vara betydande eller högre. I vissa fall observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Sjukdomar i sköldkörteln med kvarstående besvär trots behandling.
 • Insulin och annan läkemedelsbehandlad diabetes mellitus.
 • Svår undernäring. Observations/utredningsfall.
 • Svår fetma. Observations/utredningsfall.

V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar F00-F99

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar utgör hinder om nedsättningen bedöms vara måttlig eller högre. Specialistutlåtande innefattande beaktan av risk för försämring i ansträngd miljö är att föredra framför journalanteckning. I vissa fall observation/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare. Efter avslutat behandling och/eller sjukskrivning föreligger observationstid på ett år.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar.
 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser. Individuell bedömning vid historik av sporadiskt missbruk gällande återfallsrisk.
 • Schizofreni, schizoida störningar och vanföreställningssyndrom.
  Behandlingskrävande förstämningssyndrom. Observation/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.
 • Behandlingskrävande neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom. Observation/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.
 • Anorexia nervosa och nattskräck.
 • Specifika personlighetsstörningar, personlighetsstörningar av blandtyp och impulskontrollstörningar.
 • Psykisk utvecklingsstörning.
 • Genomgripande utvecklingsstörningar.
 • Beteendestörningar av utagerande slag, blandade störningar av beteende och känsloliv.
 • Pågående icke organisk enures och/eller enkopres.

VI. Sjukdomar i nervsystemet G00-G99

Sjukdomar i nervsystemet utgör hinder om nedsättningen bedöms vara måttlig eller högre. Specialistutlåtande är att föredra framför journalanteckning.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Pågående inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet. Observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.
 • Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet.
 • Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar.
 • Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet.
 • Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet.
 • Epilepsi med pågående behandling. Epilepsi samt krampanfall UNS med anfall de senaste två åren oavsett behandling eller ej. Specialistutlåtande krävs om inskrivning ska bli aktuell.
 • Migrän med flera anfall per månad.
 • Status epilepticus, TIA, vaskulära syndrom i hjärnan.
 • Central pares och andra förlamningssyndrom.
 • Andra sjukdomar i nervsystemet.

VII. Sjukdomar i ögat och närliggande organ H00-H59

Sjukdomar i ögat och närliggande organ utgör hinder om nedsättningen bedöms vara måttlig eller högre. Vid synnedsättning ska synskärpan med korrektion vara sådant att tjänstens krav kan uppfyllas, med korrektion minst 0,8 på bästa ögat och 0,1 på sämsta ögat (korrektionsglas mellan -9 och +8 dioptrier).

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Hornhinneinflammation med upprepade recidiv.
 • Akut irit med recidiv under de senaste 3 åren.
 • Näthinneavlossning och näthinnehål.
 • Glaukom.
 • Sjukdomar i synnerven och synbanor.
 • Paralytisk strabism (med dubbelseende), hyperopi> +8 dioptrier och myopi < -9 dioptrier.
 • Diplopi, synfältsdefekter och nattblindhet.

VIII. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet H60-H95

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet utgör hinder om nedsättningen ses som måttlig eller högre. Vid hörselnedsättning krävs specialistutlåtande om inskrivning är aktuell. För inskrivning krävs, utan hörselhjälpmedel, en fullgod social hörsel och en hörselfunktion som möjliggör att klara de krav som befattningen ställer så som att kommunicera via radio. Det är av vikt att minimera missuppfattningar kan leda till ökad risk för allvarliga tillbud och olyckor.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Sjukdomar i ytterörat och hörselgången som är återkommande/pågående med dålig prognos till exempel svår recidiverande/kronisk extern otit.
 • Perforerad trumhinna. Observation/utredningsfall.
 • Otoskleros kräver specialistutlåtande om inskrivning är aktuell.
 • Rubbningar i balansapparatens funktion kräver specialistutlåtande om inskrivning är aktuell.

IX. Cirkulationsorganens sjukdomar I00-I99

Sjukdomar i cirkulationsorganen utgör hinder för inskrivning om nedsättningen ses som betydande eller högre.

Hypertonisjukdomar ska vara utredda och välreglerade. Vid vänster-, eller högersidigt (inkomplett eller komplett) eller annat specificerat icke bi-eller trifascikulärt block kan inskrivning vara aktuell om det ej föreligger misstanke om bakomliggande hjärtsjukdom.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Långtidsanvändning av (och pågående användning) av blodförtunnande medel (ATC kod B01A), förutom acetylsalicylsyra.
 • Förekomst av elektronisk kardiell anordning, hjärtklaffprotes av icke-biologiskt material, hjärtklaff av främmande biologiskt material.
 • Akut reumatisk feber.
 • AV-block II eller högre kräver specialistutlåtande om inskrivning ska vara aktuell.
 • Ischemiska hjärtsjukdomar förutom genomgången hjärtinfarkt utan restsymtom med specialistutlåtande.
 • Sjukdomar i hjärnans kärl förutom när utläkt utan resttillstånd och utan ökad återfallsrisk.

X. Andningsorganens sjukdomar J00-J99

Sjukdomar i andningsorganen utgör hinder för inskrivning om nedsättningen ses som betydande eller högre. Pågående akuta infektioner i övre luftvägarna, influensa och lunginflammation samt andra akuta infektioner i nedre luftvägarna. Observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna förutom astma med milda symtom och/eller där optimal behandling lett till symtomfrihet. Särskilt beaktande för allergen eller irritanter behöver tas med tanke på möjlig arbetsmiljö enligt befattning.
 • Lungsjukdomar av yttre orsaker kräver specialistutlåtande om inskrivning är aktuell.
 • Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet.
 • Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna.
 • Andra sjukdomar i lungsäcken förutom pneumothorax som är utläkt och recidivfri sedan 5 år. Traumatisk pneumothorax bedöms utifrån tillstånd efter 6 månader.

XI. Matsmältningsorganens sjukdomar K00-K93

Sjukdomar i matsmältningsorganen utgör hinder för inskrivning om nedsättningen bedöms som betydande eller högre.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Bråck. Observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.
 • Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen förutom allergisk och kostbetingad gastroenterit och kolit som lätt kan hanteras genom kostanpassning.
 • Sjukdomar i levern.
 • Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln som trots åtgärd har kvarstående besvär.

XII. Hudens och underhudens sjukdomar L00-L99

Sjukdomar i hudens och underhuden utgör hinder för inskrivning om nedsättningsgraden bedöms som betydande eller högre.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättning

 • Blåsdermatoser förutom läkemedelsutlöst då specialistutlåtande krävs om inskrivning ska vara aktuellt.
 • Dermatit och eksem med täta recidiv eller utbredda förändringar med eller utan behandling. Vid oklara och outredda fall med eksem och dermatit rekommenderas specialistutlåtande. Beakta särskilt att hudretande agens kan förekomma under befattning.
 • Kronisk/recidiverande urtikaria med svåra besvär och/eller orsakad av kyla och tryck från till exempel utrustning.

XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M00-M99

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven utgör hinder för inskrivning om nedsättningsgraden bedöms som betydande eller högre.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Pågående infektiösa ledsjukdomar. Observation/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.
 • Reumatoid artrit och pågående juvenil artrit förutom av specialist intygat recidivfri ett år utan behandling.
 • Pelvospondylit och pågående inflammatoriska sjukdomar i ryggraden.
 • Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad förutom genomgången utläkt sjukdom utan kvarstående men eller endast ringa men med liten betydelse och med liten recidivrisk kan dock innebära inskrivning.
 • Förvärvade deformiteter i halsrygg och bäcken.

XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen N00-N99

Sjukdomar i urin- och könsorganen utgör hinder för inskrivning om nedsättningsgraden bedöms vara betydande eller högre. Specialistutlåtande är att föredra.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättning

 • Pågående akut glomerulonefrit. Observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.
 • Övriga glomerulussjukdomar. Specialistutlåtande om tjänstgöring ska vara aktuell.
 • Pågående tubulo-interstitiella njursjukdomar.
 • Observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.
 • Njursvikt förutom av specialist intygad lätt njursvikt utan risk för progress.
  Kronisk eller ofta recidiverande cystit eller uretrit.
 • Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning.
 • Icke specificerad hematuri. Observation/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.
 • Pågående prostatit eller testikel- och bitestikelinflammation.
 • Observation/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare. Vid recidiverande krävs specialistutlåtande.
 • Pågående och/eller recidiverande inflammationer/infektioner i äggstockar, äggledare, livmoder, och livmoderhals samt vulvovaginiter.
 • Observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare.

XV. Graviditet, förlossning och barnsängstid O00-O99

Graviditet, förlossning och barnsängstiden utgör observations/utredningsfall enligt rekommendation från bedömningsläkare. Försiktighetsprincipen ska följas. Vid komplikationer eller oklarheter är det alltid specialistfall.

XVI. Vissa perinatala tillstånd P00-P96

Används ej.

XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser Q00-Q99

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse utgör hinder för inskrivning om nedsättningsgraden bedöms vara måttlig eller högre. Denna nedsättningsgrad kommer sannolikt inte ingå i gruppen då den civilpliktige tidigare uppfyllt hälsokrav för räddningstjänst. Ett specialistutlåtande är av stort värde. Vid medfödda missbildningar av öga och av öra är det syn- och hörselförmåga som är avgörande.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättning

 • Alla former av enögdhet.

XVIII. Symptom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes R00-R99

Är att anse som observations/utredningsfall. I de fall där en diagnos inte kan erhållas bedöms eventuell funktionsinskränkning i förhållande till befattning där det utgör hinder om nedsättningen bedöms vara betydande eller högre.

XIX. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker S00-T98

Aktuella skador och andra effekter av yttre orsaker utgör som regel observations/utredningsfall.

Följdtillstånd bedöms efter funktion, risk för försämring samt recidiv och utgör hinder om nedsättningen bedöms måttlig eller högre, se ovan generella fysiska krav. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot bränn- och kylskador. Utlåtande (motsvarande) från behandlande läkare/specialist behövs i oklara fall.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Köldskada med vävnadsnekros och kvarstående ökad köldkänslighet.
 • Akuta allergiska reaktioner med något av följande symtom: generell urticaria, allvarlig klåda eller svullnad i mun eller svalg, akut astmaanfall, kräkningar eller anafylaktisk chock, utlöst av något födoämne eller annat specifikt allergen (till exempel kemikalie, bi, geting).
 • Födoämnesorsakad allergi som kräver akutbehandling med adrenalin/kortison.

XX. Yttre orsaker till sjukdom och död V01-Y98

Används ej. Bedömning görs på kodnummer från annat kapitel som visar på tillståndets natur.

XXI. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter mellan hälso- och sjukvården Z00-Z99

Utgör hinder vid måttlig eller högre nedsättningsgrad.

Undantag som utgör hinder oavsett nedsättningsgrad

 • Asymtomatisk HIV, bärare av hepatitvirus, multiresistenta bakterier och latent tuberkulos kräver specialistutlåtande för att inskrivning ska vara aktuell avseende smittrisk, alternativt risk för aktivering av sjukdom och smittrisk vid avbruten behandling.
 • Långtidsanvändning av (och pågående användning) av blodförtunnande medel (ATC kod B01A), förutom acetylsalicylsyra.
 • Förekomst av elektronisk kardiell anordning, hjärtklaffprotes av icke-biologiskt material, hjärtklaff av främmande biologiskt material.

Senast granskad: 5 februari 2024

Till toppen av sidan