Till innehåll på sidan

Samverkansområden

För att stärka samhällets krisberedskap samverkar myndigheter och andra aktörer inom sex forum, så kallade samverkansområden.

Myndigheterna som ingår i samverkansområdena har ett särskilt ansvar för att minska samhällets sårbarhet och för att se till att vi blir bättre på att hantera en kris.

Arbetet i samverkansområdena syftar till att myndigheterna ska samordna sig och utifrån en samlad förmågebild komma fram till och vidta lämpliga åtgärder för stärkt samhällsskydd och beredskap. Utgångspunkten för detta är mål för samhällets säkerhet, mål för krisberedskapen och mål för civilt försvar.

Samverkansområdena är

 • Ekonomisk säkerhet (SOES)
 • Farliga ämnen (SOFÄ)
 • Geografiskt områdesansvar (SOGO)
 • Skydd, undsättning och vård (SOSUV)
 • Teknisk infrastruktur (SOTI)
 • Transporter (SOTP)

Samverkansområdena och de myndigheter som ska ingå styrs genom Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Andra aktörer med viktiga roller som ingår i samverkansområdena är till exempel kommuner, landsting och Försvarsmakten.

Planeringsmöten och Mötesplats beredskap

Samverkansområdena träffas vid flera tillfällen under året för planeringsmöten. Inbjudan till möten sänds till de utpekade myndigheterna som utser en representant för året.

Varje år hålls heldagskonferensen Mötesplats beredskap där deltagarna får en samlad lägesbild, den senaste kunskapen och ett nätverk för att planera och samordna sitt arbete inom krisberedskap och civilt försvar. Konferensen riktar sig till en bred målgrupp med både privata och offentliga aktörer inom de av MSB prioriterade samhällsområdena.

Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet (SOES)

Verkar  för att ansvariga aktörer har förmåga att förebygga och hantera störningar i samhällsviktiga betalningsflöden.

 • Myndigheter i SOES
  • Arbetsförmedlingen
  • Finansinspektionen
  • Försäkringskassan
  • MSB
  • Pensionsmyndigheten
  • Riksgälden
  • Skatteverket
  • Statens servicecenter

  Adjungerade aktörer

  • Försvarsmakten
  • Riksbanken

Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ)

Verkar för att ansvariga aktörer har förmåga att förebygga och hantera händelser med farliga ämnen.

 • Myndigheter i SOFÄ
  • Folkhälsomyndigheten
  • Jordbruksverket
  • Kustbevakningen
  • Livsmedelsverket
  • MSB
  • Polismyndigheten
  • Socialstyrelsen
  • Statens veterinärmedicinska anstalt
  • Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Säkerhetspolisen
  • Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Tullverket

  Adjungerade aktörer

  • Försvarsmakten (genom Totalförsvarets skyddscentrum)
  • Räddningstjänsten Stor-Göteborg
  • Västra Götalandsregionen

Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO)

Verkar för att utveckla förmågan att utöva det geografiska områdesansvaret på alla nivåer

 • Myndigheter i SOGO
  • Lantmäteriet
  • Länsstyrelserna
  • MSB

  Adjungerade aktörer

  • Försvarsmakten
  • Kommun
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård (SOSUV)

Verkar för att ansvariga aktörer har förmåga att förebygga och hantera händelser utifrån perspektivet skydd, undsättning och vård

 • Myndigheter i SOSUV
  • Kustbevakningen
  • MSB
  • Migrationsverket
  • Polismyndigheten
  • Sjöfartsverket
  • SMHI
  • Socialstyrelsen
  • Transportstyrelsen
  • Tullverket
  •  E-hälsomyndigheten

  Adjungerade aktörer

  • Försvarsmakten
  • Region
  • Kommun

Samverkansområdet Teknisk infrastruktur (SOTI)

Verkar för att ansvariga aktörer har förmåga att förebygga och hantera störningar i teknisk infrastruktur.

 • Myndigheter i SOTI
  • Elsäkerhetsverket
  • Energimyndigheten
  • Fortifikationsverket
  • Försvarets radioanstalt
  • Livsmedelsverket
  • MSB
  • Post- och telestyrelsen
  • Svenska kraftnät

  Adjungerade aktörer

  • Försvarsmakten
  • Region

Samverkansområdet Transporter (SOTP)

Verkar för att ansvariga aktörer har förmåga att förebygga och hantera störningar i transportflöden.

 

 • Myndigheter i SOTP
  • Energimyndigheten
  • Luftfartsverket
  • MSB
  • Sjöfartsverket
  • Trafikverket
  • Transportstyrelsen

  Adjungerade aktörer

  • Försvarsmakten
  • Region
  • Kommun
  • Representant Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS)

En plattform för samverkan

Samverkansområdena (SO) är en plattform för samverkan och planering och inte en egen organisation. Det som planeras i forumet omhändertas av enskilda myndigheter som ingår i forumet.

Senast granskad: 25 mars 2022

Till toppen av sidan