Till innehåll på sidan

Näringslivet i totalförsvaret

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det består av militärt försvar och civilt försvar. Näringslivet spelar en central roll i utvecklingen av det nya totalförsvaret.

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. För att samhället ska fungera måste nödvändiga varor och tjänster kunna levereras även vid allvarliga samhällsstörningar. Privata företag har tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, landsting och frivilligorganisationer en viktig roll i att trygga försörjningen av varor och tjänster.

Från utbildning till åtgärder

Återuppbyggnaden av totalförsvaret pågår sedan ett regeringsbeslut år 2015. Utbildningsinsatser har genomförts på alla samhällsnivåer för att öka kompetenser om totalförsvar genom utbildning och övning. MSB har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram en planeringsinriktning som myndigheter kan använda i sin konkreta planering. I den Nationella risk- och förmågebedömningen utpekas de områden som behöver stärkas.

Nu utvecklas arbetet från åtgärder som höjer kompetenser till konkret planering. Vi bygger en förmåga för att klara utmaningar här och nu och utvecklar samtidigt metoder och stöd. Var och en måste bidra i arbetet och näringslivet behöver involveras inom alla områden.

Projektet Näringslivet i totalförsvaret

MSB driver projekt som ska bidra till att stärka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer för att bygga en försörjningsberedskap för kriser och krig.

Det första steget är en kommunikationsinsats riktad till näringslivets aktörer. Genom undersökningar och samtal med företag och organisationer kartläggs de mest angelägna frågorna, vad vi kan svara på idag och vad som behöver besvaras över tid. Det kan till exempel handla om ansvar och roller, juridiska förutsättningar, personalförsörjning, lagerhållning, mål och ambitionsnivåer.

Parallellt med kommunikationsinsatsen arbetar MSB med att testa den process som fanns på 90-talet för att planlägga företag. Syftet med testerna är att ta fram en modern vägledning. Vi kommer att gå igenom processen för hur vi till exempel planlägger personal, för beredskapsavtal och principer för finansiering för att utveckla de verktyg som behövs för att göra processen användbar igen. 

Målet är att offentliga och privata aktörer ska veta hur de kan arbeta både enskilt och gemensamt för att upprätthålla samhällets funktionalitet och säkerställa försörjning vid höjd beredskap och krig.

Privat-offentlig samverkan

Det pågår många samarbeten mellan privata och offentliga aktörer inom olika samhällsområden. Det behövs fler initiativ till kreativa samarbeten och att skapa en balans mellan näringslivets affärs- och avtalsmodeller och det offentligas ansvar för att säkerställa samhällets funktionalitet. Olika former av privat-offentlig samverkan är tillsammans med ekonomiska styrmedel och lagstiftning viktiga för att förtydliga ömsesidiga förväntningar och krav.

Läs om de forum som finns idag för Privat-offentlig samverkan

Kontinuitetshantering

Utvecklingen i samhället med ökad digitalisering och fler och mer komplexa beroenden mellan olika verksamheter måste ha förmåga att motstå och hantera störningar. Om varje enskild aktör säkrar att den egna verksamheten fungerar stärks hela samhällets motståndskraft för kriser och krig. Kontinuitetshantering är en metod som handlar om att planera för att kunna upprätthålla sin verksamhet, oavsett vad som inträffar. 

MSB har i samverkan med andra aktörer tagit fram behovsanpassat stöd för arbetet med kontinuitetshantering. Stödet består av en uppsättning konkreta verktyg för att analysera, dokumentera och genomföra åtgärder som stärker förmågan att upprätthålla sin verksamhet.

Stöd i kontinuitetshantering

Senast granskad: 13 januari 2020

Till toppen av sidan