Till innehåll på sidan

Kommunens ledningsplats

Kommunens ledningsplats är det ställe varifrån kommunledningen under normala förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.

I den kommunala ledningsplatsen ingår även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.

Faktablad om lokal ledningsförmåga

MSB:s stöd

MSB stödjer åtgärder som stärker ledningsförmågan i kommunen. Stöd ges genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag till tekniska åtgärder som kan vidtas för att stärka ledningsförmågan och säkerställa robusta ledningsfunktioner.

MSB stödjer verksamheten när det gäller Kommunal ledningsförmåga och Räddningstjänstens ledningsförmåga.

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur identifierade händelser kan påverka den egna verksamheten.

Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Bidrag till berättigade åtgärder

MSB kan lämna bidrag med maximalt 50 procent av kostnaden för åtgärder i den tekniska infrastrukturen som bidrar till att öka ledningsförmågan i kommunen.

Exempel på tekniska åtgärder som höjer ledningsförmågan i kommunen

  • stationärt reservelverk för kommunledning, inklusive server-/telerum, viktig tekniknod eller liknande.
  • avbrottsfri strömförsörjning (central UPS).
  • redundans för telefoni/data eller andra säkerhetshöjande åtgärder inom kommunikationsområdet.
  • tekniska anslutningar i lokaler avsedda för ledning.
  • automatisk släckutrustning, skalskydd, brandklassning, larm och inpasseringsskydd till server-/telerum.
  • övriga åtgärder som kan anses vara av vikt som stärker den lokala ledningsförmågan i kommunen och som inte bedöms som ett baskrav för den normala driften.

Så ansöker kommuner om stöd

Kommunen skickar in en ansökan om stöd till respektive länsstyrelse, för vidarebefordran till MSB. 

Därefter vidtar MSB en inventering av kommunen. Inventeringen utgör grunden för de framtida åtgärderna.

Senast granskad: 13 maj 2019

Till toppen av sidan