Till innehåll på sidan

Om implementeringsarbetet och MSB:s stöd för Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Varje aktör ansvarar för att implementera arbetssätten i sin egen organisation. Men sedan starten 2015 har MSB genomfört utbildningsinsatser för att stödja implementeringen hos samhällets aktörer av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Detta kommer att fortsätta framöver.

I syfte att skapa ett underlag för planeringen av det fortsatta stödet från 2019 och framåt, genomförde MSB behovsdialoger under våren 2018 med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Dessa ligger till grund för de erbjudanden som skickats till de bevakningsansvariga myndigheterna och länsstyrelserna, samt den strategiska planen för implementering som ger riktning för vad som ska uppnås på kort och lång sikt.

Läs mer om MSBs erbjudande om stöd här:

Erbjudande länsstyrelser 2019 reviderad

Erbjudande till centrala myndigheter 2019 reviderad

Till stöd för implementeringsaktiviteter finns en mängd informations- och utbildningsmaterial att ta del av och ladda ned. Du kan använda det vid interna utbildningar eller för egen kunskap. Håll dig uppdaterad via www.msb.se/samverkanledning, via vårt nyhetsbrev eller genom att kontakta Gunnel Rosenkvist, Patrik Hjulström eller implementerasol@msb.se.

Arbete pågår också med att implementera grunderna hos externa utbildningsanordnare. Gemensamma grunder för ledning och samverkan implementeras också löpande i MSB:s utbildningsverksamhet, operativa arbete samt i övrig linjeverksamhet.

  • Historik

    Implementeringsarbetet har bedrivs av MSB:s enhet med ansvar för frågor kring samverkan och ledning. En strategisk plan  har styrt arbetet med implementeringen från 2015-2018. Varje år upprättades en handlingsplan för verksamheten. Arbetet har bedrivits med stöd av 2:4 medel och implementeringsstöd till aktörerna har varit är kostnadsfritt om de aktiviteter som föreslås är aktörsgemensamma och bedöms relevanta. Målgrupperna är aktörer på lokal, regional och nationell nivå, samt utbildningsanordnare (stödjande aktörer) och frivilligorganisationer.

    Strategisk plan för implementering av Gemensamma grunder 2015-2018

    Det formulerade effektmålet var: "att aktörer inom samhällsskydd och beredskap har en samsyn på hur ledning och samverkan ska bedrivas i hela hotskalan – från vardag till höjd beredskap – på lokal, regional och nationell nivå."

    Under åren 2015-2018 har MSB föreläst för och utbildat drygt 3 000 personer vid heldags- eller halvdags-tillfällen, eller vid kortare föreläsningar. En stor del av aktiviteterna har varit i form av utbildningar och träningstillfällen, men även workshops för att utveckla arbetsformer på regional och lokal nivå. Med några få undantag har alla aktiviteter varit aktörsgemensamma, dvs. samverkande aktörer har utbildats tillsammans. Inom MSB:s egen organisation har mer än 600 personer utbildats i Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Projekt ledning och samverkan (LoS) 2012-2014

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan