Till innehåll på sidan

Samlingssida för material om Lokal ISF

En kommun har i uppdrag vid en samhällsstörning att dels driva egen verksamhet och dels verka för att åstadkomma inriktning och samordning mellan olika aktörer i sitt geografiska område.

För att hantera de aktörsgemensamma frågorna finns konkreta verktyg här som gör det lättare för kommuner och lokala aktörer att samverka vid samhällsstörningar.

Faktablad om Lokal Inriktnings- och samordningsfunktion

Introduktionsfilm för kommuner och lokala organisationer

Filmen beskriver hur de aktörsgemensamma formerna kan se ut på lokal nivå i en kommun i enligt med Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Vi får ta del av praktisk tillämpning av företrädare för Västerås stad och Örebro kommun. Medverkar gör också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Material om Lokal ISF

PPT-presentationer

Grundpresentation Lokal ISFKort information till kommunledningenTill deltagare i ISFTräna/diskutera-material

  • Utbildningspresentationer för Lokal ISF

    Utbildningspresentationer för Lokal ISF

    Materialet är ett kompletterande material om  Vägledning för Lokal ISF, MSB1378. Anpassa gärna bildspelet utifrån behov vid kommunikation om och implementering av ISF på lokal nivå. För mer ingående beskrivningar se Vägledning för Lokal ISF, MSB1378.

    Bildspel Lokal ISF

 

 

Exempel på praktiska tillämpningar

Mallar

Agenda ISFSamlad lägesbild

Om geografiskt områdesansvar

Sedan juni 2006 är det geografiska områdesansvaret en lagreglerad kommunal uppgift. Ansvaret innebär att kommunen ska verka för att olika aktörer, bland annat de som bedriver samhällsviktig verksamhet, inom kommunens geografiska område får möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av både förberedelser för och hantering av extraordinära händelser.

Det geografiska områdesansvaret finns samtidigt på lokal, regional och nationell nivå och kan aldrig övertas mellan nivåerna. Däremot får den regionala nivån vid behov gå in och stötta den lokala nivån på samma sätt som den nationella nivån får gå in och stötta den regionala nivån.
Genom att använda en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) får kommunen förutsättningar att verka för samordning utifrån sitt geografiska områdesansvar. I en ISF kan aktörerna tillsammans samordna sin hantering, med stöd av kommunen. Att tillämpa arbetsformen ISF underlättar samarbete eftersom den är gemensam för alla aktörer.

Om lokal ISF (inriktnings- och Samordningsfunktion)

När en samhällsstörning hanteras har olika aktörer olika roller utifrån sina ansvarsområden. De har normalt sett inte mandat att bestämma över varandra. Därför behöver samverkan ske över organisationsgränserna och det behöver träffas överenskommelser om inriktning och samordning. Detta görs på lokal nivå i en gemensam funktion som kommunen som geografiskt områdesansvarig står värd för, en lokal ISF.

En ISF är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta överenskommelser om inriktning och samordning. I praktiken är alltså ISF möten, fysiska eller på distans som genomförs för att komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras.

Genom att aktörerna utgår från en samlad lägesbild blir det lättare för dem att prioritera åtgärder och resurser, vilket görs i överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. Överenskommelser kan även gälla ansvarsfördelning eller inriktning på det fortsatta arbetet. Avsikten är att åstadkomma större effekt i hanteringen av en samhällsstörning.

Om ISF-stöd

En ISF behöver ha en stödfunktion, ett så kallat ISF-stöd, som samlar in och sammanställer lägesbilder, gör analyser, tar fram underlag och förbereder mötena tillsammans med ordförande. ISF-stödet kan bemannas och utformas på olika sätt utifrån händelsens omfattning. Det kan bestå av allt från en enskild person till många personer från olika aktörer.

Om vägledningen

Vägledning för lokal ISF är framtagen för att konkretisera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar samt underlätta för kommuner att ta sitt geografiska områdesansvar. Den innehåller dels en beskrivning av bland annat hur man genomför ISF och de olika rollerna samt dels ett stöd för implementering. Till vägledningen finns även ett antal broschyrer som ger en snabb överblick och en hel del lärande exempel från olika aktörer.

Prenumerera på nyhetsbrev om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Senast granskad: 27 mars 2020

Till toppen av sidan