Till innehåll på sidan

För aktörer – lokala, regionala och nationella

När aktörer på alla nivåer och inom alla samhällssektorer utgår från de gemensamma grunderna för samverkan och ledning så stärks det svenska samhällets förmåga att agera vid samhällsstörningar.

I den svenska modellen varierar varje aktörs uppdrag och förutsättningar vilket ställer krav på hur vi tillämpar de gemensamma grunderna för att få så stor effekt som möjligt – dvs. inriktning och samordning av åtgärder och resurser vid hantering.

Om grundmaterialet fokuserar på varför vi behöver ett aktörsgemensamma förhållningssätt och arbetsformer och vad det är, så inriktar sig MSB:s fördjupande vägledningar på hur aktörerna utifrån sina förutsättningar kan tillämpa de gemensamma grunderna.

På denna sida kan du läsa mer om fördjupande material som stödjer aktörer på lokal och regional nivå för att utveckla och tillämpa en inriktnings och samordningsfunktion. Materialet har det geografiska områdesansvaret som utgångspunkt och underlättar för aktörer i det förberedande skedet.

Läs mer om arbetsformerna och tillämpningen av ISF genom att klicka på länkarna nedan för respektive aktörsnivå.

MSB:s erbjudande för att stödja implementeringen av de gemensamma grunderna med utbildningar och processtöd

 • För lokala aktörer

  En kommun har flera uppdrag i en samhällsstörning. Dels att driva egen verksamhet och dels att verka för att åstadkomma inriktning och samordning mellan olika aktörer i sitt geografiska område. För att hantera de aktörsgemensamma frågorna finns framtagna konkreta verktyg som gör det lättare för kommuner och lokala aktörer att samverka vid samhällsstörningar.

  Geografiskt områdesansvar

  Sedan juni 2006 är det geografiska områdesansvaret en lagreglerad kommunal uppgift. Ansvaret innebär att kommunen ska verka för att olika aktörer, bland annat de som bedriver samhällsviktig verksamhet, inom kommunens geografiska område får möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av både förberedelser för och hantering av extraordinära händelser.

  Det geografiska områdesansvaret finns samtidigt på lokal, regional och nationell nivå och kan aldrig övertas mellan nivåerna. Däremot får den regionala nivån vid behov gå in och stötta den lokala nivån på samma sätt som den nationella nivån får gå in och stötta den regionala nivån.

  Genom att använda en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) får kommunen förutsättningar att verka för samordning utifrån sitt geografiska områdesansvar. I en ISF kan aktörerna tillsammans samordna sin hantering, med stöd av kommunen. Att tillämpa arbetsformen ISF underlättar samarbete eftersom den är gemensam för alla aktörer.

  Lokal ISF (inriktnings- och Samordningsfunktion)

  När en samhällsstörning hanteras har olika aktörer olika roller utifrån sina ansvarsområden. De har normalt sett inte mandat att bestämma över varandra. Därför behöver samverkan ske över organisationsgränserna och det behöver träffas överenskommelser om inriktning och samordning. Detta görs på lokal nivå i en gemensam funktion som kommunen som geografiskt områdesansvarig står värd för, en lokal ISF.

  En ISF är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta överenskommelser om inriktning och samordning. I praktiken är alltså ISF möten, fysiska eller på distans som genomförs för att komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras.

  Genom att aktörerna utgår från en samlad lägesbild blir det lättare för dem att prioritera åtgärder och resurser, vilket görs i överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. Överenskommelser kan även gälla ansvarsfördelning eller inriktning på det fortsatta arbetet. Avsikten är att åstadkomma större effekt i hanteringen av en samhällsstörning.

  ISF-stöd

  En ISF behöver ha en stödfunktion, ett så kallat ISF-stöd, som samlar in och sammanställer lägesbilder, gör analyser, tar fram underlag och förbereder mötena tillsammans med ordförande. ISF-stödet kan bemannas och utformas på olika sätt utifrån händelsens omfattning. Det kan bestå av allt från en enskild person till många personer från olika aktörer.

  Vägledningen

  Vägledning för lokal ISF är framtagen för att konkretisera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar samt underlätta för kommuner att ta sitt geografiska områdesansvar. Den innehåller dels en beskrivning av bland annat hur man genomför ISF och de olika rollerna samt dels ett stöd för implementering. Till vägledningen finns även ett antal broschyrer som ger en snabb överblick och en hel del lärande exempel från olika aktörer.

  Vägledning för lokal ISF

  Broschyrer

  Broschyrerna fungerar som stöd för olika delar av ISF och kan med fördel användas för att ge en inblick i ISF och grundläggande förmåga att delta i ISF:ens olika roller.

  10 steg på vägen till en lokal ISF

  Lokal ISF, vad är det?

  Att  delta i en lokal ISF

  Att delta i ett ISF-stöd

  Att vara inriktnings- och samordningskontakt,

  ISK Det lokala geografiska områdesansvaret under en samhällsstörningVägledning för lokal inriktnings- och samordningsfunktion: Lokal ISF

  Stödpresentationer

  Presentationerna är tänkta som underlag för att kunna berätta och utbilda i vad en ISF är och hun används på lokal nivå. Anpassa gärna bildspelen utifrån behov vid kommunikation om och implementering av ISF på lokal nivå.

  Bildspelen går även bra att kombinera för att passa rätt målgrupp.

  Grundpresentation lokal ISF

  Kort info till kommunledningen

  Till deltagare i ISF

  Träna/diskutera-material

  Praktiska exempel på tillämpning

  Exemplen visar översiktligt hur ISF har använts på lokal nivå och kan ge en inspiration till hur man kan använda ISF.

  Arboga kommun_att planera för lokala ISF och kommunal krisledningsgrupp.pdf

  Jönköpings kommun_krisstödsarbete genom lokal ISF.pdf

  Länsstyrelsen Västerbotten_regionalt bedömningsmöte.pdf

  Länsstyrelsen Västernorrland_övning av regional och lokal ISF.pdf

  Örebro kommun_Att använda lokal ISF i en samhällsstörning.pdf

  Samverkan Stockholmsregionen och Haninge kommun_Att arbeta med inriktning och samordning i ett förberedande skede.pdf

  Uppsala kommun_lokal ISF i samhällsstörning med interna och externa aktörer.pdf

  Västerås stad_att stå värd för ISF i skarpt läge.pdf

  Mallar

  Agenda ISF

  Samlad lägesbild

  Kommunöverenskommelsen

  I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 som har träffats mellan SKR och MSB preciseras uppgifterna inom det geografiska områdesansvaret ytterligare.

  Där framgår att:

  • Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför extraordinära händelser. 
  • Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder. 
  • Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär händelse.
  • Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas.
  • Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.
  • Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.
 • För regionala aktörer

  Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att vara sammanhållande funktion vid en större olycka eller kris som kräver samordning på regional nivå. Länsstyrelsen ska avseende krisberedskap vara sammanhållande inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas (2017:870, 4 §).

  Ett antal vägledningar har tagits fram som stödjer länsstyrelsernas roll i det aktörsgemensamma arbetet.

  Vägledningen för aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar

  Vägledningen är i första hand tänkt att underlätta i ett förberedande skede när aktörer med geografiskt områdesansvar tillsammans med andra ska omsätta tankar och modeller till praktisk tillämpning. Denna vägledning riktar sig till såväl regional som lokal nivå.

  Vägledningen för aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar

  Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar

  Vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning, samverkan och ledning

  Arbetet med kriskommunikationen drivs alltför ofta i ett eget spår, skiljt från den övriga hanteringen. Kommunikationsfrågorna behöver vara en del av det samlade underlaget inför överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. De behöver också kontinuerligt ingå i bedömningar, lägesbilder och genomförande.

  Vägledningen riktar sig till alla som arbetar med samverkan och ledning vid samhällsstörningar; inte enbart kommunikatörer utan även – och kanske främst - beslutsfattare, stabsmedlemmar inom olika områden, utbildare med flera.

  Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar: en vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning, samverkan och ledning

  Vägledning för beslutsfattande i samband med samhällsstörningar: Metod, fördjupning och exempel

  Beslutsstödet är en fördjupning av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Beslutsstödet är en metod för att prioritera inför och under insatser vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

  Beslutsstödet ska hjälpa dig att tillräckligt snabbt komma fram till beslut som är avvägda, tydliga, transparenta och kommunicerbara. Beslutsstödet blir aktuellt när du redan har en övergripande uppfattning om vad som händer i stort, men inte vet hur tillgängliga resurser bör användas.

  Vägledning för beslutsfattande i samband med samhällsstörningar: Metod, fördjupning och exempel

  Mer material

  Presentationer, utbidningsmaterial, publikationer med mera om gemensamma grunder

 • För nationella aktörer

  Aktörer på nationell nivå har ett ansvar att samverka med andra aktörer vid samhällsstörningar. Varje aktör ansvarar för att implementera arbetssätten i sin egen organisation. Men sedan starten 2015 har MSB genomfört insatser för att stödja implementeringen hos samhällets aktörer ur ett aktörsgemensamt perspektiv. Bland annat har ett antal vägledningar som konkretiserar de gemensamma grunderna tagits fram.
   
  Presentationer, utbidningsmaterial, publikationer med mera om gemensamma grunder
   
  I likhet med det arbete som gjorts på regional nivå, så genomfördes under 2016 en särskild utvecklingsprocess på nationell nivå där ett 10-tal centrala myndigheter deltog med stöd av MSB. Under hösten 2018 erbjöds också de bevakningsansvariga myndigheterna och länsstyrelserna ett fortsatt stöd från MSB. Utöver detta så implementeras också gemensamma grunder för ledning och samverkan löpande i MSB:s utbildningsverksamhet, operativa arbete samt i övrig linjeverksamhet.
   
  Vill du veta mer om vilka möjligheter till stöd? Här finns mer information

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan