Till innehåll på sidan

Vanliga frågor

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Krisberedskapsveckan som genomförs vecka 20 (11-17 maj), anpassad till situationen med covid-19.

Svar på vanliga frågor om Krisberedskapsveckan

 • Hur startar arbetet med Krisberedskapsveckan 2020? Blir det en uppstartskonferens?

  Uppstartskonferensen som MSB brukar hålla på våren inför Krisberedskapsveckan har ersatts av ett inspelat seminarium på 38 minuter som du kan se här:

  Titta på webbseminariet

 • Hur anmäler kommunerna att de ska delta i Krisberedskapsveckan 2020?

  MSB uppmanar kommuner att anmäler sitt deltagande i kampanjen Krisberedskapsveckan. Syftet är att skapa en helhetsbild över vilka aktiviteter som genomförs runt om i landet och hur många kommuner som deltar.

  Till anmälan (Enkätfabrien)

 • Vad gäller för att delta?

  Alla organisationer som vill är välkomna att använda kampanjmaterialet som MSB tar fram.

  En kommun räknas som deltagande i Krisberedskapsveckan om den:

  • genomför lokala aktiviteter under veckan i syfte att öka andelen privatpersoner som har byggt på sin hemberedskap i händelse av en kris eller samhällstörning
  • använder MSB:s budskap och material
  • har information på webbplatsen om lokala hot och risker och-/eller hur invånarna kan förbereda sig för dessa

  Lista över anmälda kommuner A-Ö (till och med den 20 maj 2019).

 • Handlar Krisberedskapsveckan något om coronaviruset?

  Krisberedskapsveckan handlar inte primärt om aktuella händelser, utan har ett förebyggandeperspektiv inför kriser och ytterst krig med fokus på konsekvenserna snarare än själva hotet/orsaken. Men coronaviruset har aktualiserat budskap om vikten av en god hemberedskap och att ta hand om varandra.

  Det grundläggande kampanjmaterial som nu har tagits fram har fokus på att människor praktiskt ska förbereda sig på en besvärlig vardag, oavsett orsak. Smitta nämns i materialet som ett av flera andra hot som vi kan ställas inför. På en av kampanjens nya roll-ups finns budskapet: 

  "Hur förberedd är du om maten tar  slut i butikerna? Om krisen eller kriget kommer behöver vi alla hjälpas åt". 

  Vi på MSB är fortsatt positiva till att människor har en grundberedskap hemma, så att man klarar sig i ett antal dagar, upp till en vecka eller längre om något skulle hända. Men det är ett generellt råd som inte specifikt gäller coronaviruset.

  Vi fortsätter också att hänvisa till broschyren Om krisen eller kriget kommer, där ju även mediciner och husapotek nämns i checklistan. För att ge människor aktuell myndighetsinformation om coronaviruset, länka till Krisinformation.se.

   

 • Hur förväntas kommuner och andra arbeta både med Krisberedskapsveckan och Totalförsvarsövning 2020? Hur hänger dessa ihop?

  Genom ett aktivt deltagande i Krisberedskapsveckan bidrar man till både kampanjens och övningens mål som ytterst är att stärka individens och samhällets motståndskraft. Flera kommuner, särskilt i södra Sverige, arbetar med både TFÖ och övningen Aurora under veckan. Både i Karlshamn och Malmö genomförs totalförsvarsdagar. Använd gärna Krisberedskapsveckans material under dessa aktiviteter, t ex roll-ups eller faktablad om totalförsvar och hemberedskap. Broschyren Om krisen eller kriget kommer finns att beställa. 

 • Vad är målet med Krisberedskapsveckan?

  Målet med Krisberedskapsveckan är att:

  • fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris (kris och krig)
  • fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap
  • den lokala riskkommunikationen utvecklas
 • Varför är det kommunerna som är huvudaktörer under kampanjen?

  Kommunerna står närmast invånarna och har ett stort ansvar för att kommunicera hot, risker och beredskap till alla som bor, verkar och vistas i kommunen. MSB målsättning är att guiden för kommuners riskkommunikation och kampanjen ska underlätta för kommunerna att utveckla sin riskkommunikation. Både försvarsutskottet och regeringen har lyft den lokala riskinformationen som särskilt viktig. Samtidigt är ambitionen med Krisberedskapsveckan att den ska involvera allt större delar av samhället, civilsamhället, centrala myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.

 • Vad har länsstyrelserna för roll under kampanjen?

  Länsstyrelserna ska fungera som regionala ambassadörer för Krisberedsapsveckan, underlätta samordning mellan deltagande kommuner och andra aktörer och hjälpa till att sprida information om kampanjen. Vi rekommenderar att länsstyrelserna bjuder in till samordningsmöten inför kampanjen samt samlar alla medverkande aktörer efter kampanjen för att dela med sig av varandras insatser och erfarenheter. Länsstyrelsens roll är också att stödja kommunerna att utveckla sin lokala riskkommunikation.

 • Vad har MSB för roll under kampanjen?

  MSB ansvarar för kampanjmaterial, val av prioriterad målgrupp samt gör egna kommunikationsaktiviteter för att Krisberedskapsveckan ska uppmärksammas nationellt. MSB utvärderar också kampanjen och gör andra studier kopplat till riskkommunikation till allmänheten.

 • Hur är frivilligorganisationerna involverade?

  MSB rekommenderar kommunerna att ta stöd av både frivilligorganisationer, andra föreningar, företag och myndigheter i planering och genomförande av aktiviteter under Krisberedskapsveckan. Ju fler som säger samma sak vid samma tillfälle desto större genomslag.

 • Får vem som helst använda texter och illustrationer i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" i andra produktioner eller sammanhang?
  • Illustrationerna i broschyren är inte fria att använda i andra sammanhang.

  • Det går bra att citera texten i broschyren. Ange källan.

  • Checklistan från mittuppslaget finns som pdf och kan användas att dela ut vid evenemang.

  • Själva broschyren finns att beställa i upp till 400 exemplar för kommuner. 

 • Finns det något utbildningsmaterial om kris och krig?

  Ja flera stycken, MSB tar fram ett nytt material för användning i grupper som kommer vecka 12. Det går att använda i alla sammanhang där en grupp människor vill dela erfarenheter och diskutera. Det kan användas av alla från scoutkårer till bostadsrättsföreningar.

  Vi har också valt att behålla diskussionsduken till elever 12-16 år. Målet med det är att eleverna ska känna att de själva kan påverka sin situation genom att vara mentalt förberedda på en kris. 
  Skolmaterialet (diskussionsduk)

  ABF har också ett material för grupper. det heter Preppa tillsammans och kan användas då man vill stärka beredskapen i t ex sitt bostadsområde.
  Preppa tillsammans!

 • Varför vill MSB att människor ska kunna hantera kriser och höjd beredskap?

  Det är Sveriges regering som har beslutat att denna satsa på informationen, bland annat mot bakgrund av den återupptagna planeringen av civilt försvar och ett oförutsägbart säkerhetspolitiskt läge. MSB:s uppfattning är också att människor vill ha kunskap för att kunna ta ansvar och fatta egna välgrundade beslut. MSB har alltid haft som uppdrag att arbeta med information om krisberedskap och hemberedskap. Vi får många frågor om bland annat skyddsrum och vad Sverige gör vid en förhöjd hotbild. De allra flesta människor vill vara välinformerade. Det är därför viktigt att kommunicera till invånarna att vi alla, efter förmåga, har ansvar för att ha en beredskap för att kunna hantera olika händelser.

 • Vad har människor för ansvar för att förbereda sig inför kris och krig?

  Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris, ytterst vid krig. Men det offentliga behöver fortsätta att ge privatpersoner verktyg för att de ska kunna ta sitt ansvar, exempelvis användbar information med konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig och agera om något händer. Människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga utgör grunden i krisberedskapen.

 

Senast granskad: 31 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan