Till innehåll på sidan

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Föreskrift och allmänna råd

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet MSBFS 2020:3Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet MSBFS 2020:4

Hur ser processen ut - vem gör vad?

Bild över hela processen Bild över hela processen
Bild över hela processen uppdelad på hemkommun/huvudman, verksamhetsutövare, vårdnadshavare Bild över hela processen uppdelad på hemkommun/huvudman, verksamhetsutövare, vårdnadshavare
 • Beskrivning av processen

  Hemkommunen/ huvudmannen

  Ska vid en stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet och omfattas av 3 och 4 §§ i föreskriften,  ska få omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Vårdnadshavaren

  För en dialog med verksamhetsutövaren om vårdnadshavaren deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

  Verksamhetsutövare

  Gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Bedömningen om vad som är samhällsviktigt ligger hos respektive organisation/företag. De ska inte lämna in denna bedömning till någon.

  Gör en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta. Det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.

  Verksamhetsutövare

  Meddelar vårdnadshavaren att denne behövs vid en stängning.

  Vårdnadshavaren

  Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till berörd hemkommun alternativt huvudmannen. 

  Hemkommunen/ huvudmannen

  Om hemkommunen/huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.
  Beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. De ska grunda sitt beslut på bestämmelser i föreskriften MSBFS 2020:3.

  Förtydliganden

  • Verksamhetsutövare: är till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.
  • Hemkommunen/huvudmannen: Under vissa omständigheter finns skyldigheten hos hemkommunen, under andra omständigheter finns skyldigheten hos både offentliga och enskilda huvudmän. Detta beror på vilka som fattar beslut om skolstängning. Om regeringen har meddelat föreskrifter om stängning ansvarar barnets eller elevens hemkommun i egenskap av huvudman för att sådan omsorg ordnas. Om en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg stänger sådan verksamhet är det den huvudmannen som ska erbjuda omsorg.

Frågor och svar

Frågor och svar

 • Vad innebär MSB:s föreskrift och de allmänna råden?

  MSB:s föreskrift utvecklar hur förordningen ska tillämpas. Av föreskriften och allmänna rådet framgår det mer i detalj vilka typer av verksamheter som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg utifrån situationen med virussjukdomen Covid-19.

 • Vad är samhällsviktig verksamhet i det här sammanhanget?

  Med samhällsviktig verksamhet i detta avseende avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
  • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

  I det här sammanhanget är din verksamhet samhällsviktig om den uppfyller minst ett av villkoren ovan och om den bidrar till att upprätthålla de samhällssektorer och samhällsfunktioner som anges i 3 § föreskriften.  I det allmänna rådet ges exempel på samhällsviktiga verksamheter som omfattas och som bör anses som särskilt viktiga i hanteringen av utbrottet av virussjukdomen Covid-19.

 • Vad betyder "deltar i samhällsviktig verksamhet"?

  Med ”deltar i” avses i det här sammanhanget till exempel att personen i fråga är

  • anställd inom verksamheten eller arbetar i verksamheten utan att vara anställd där,
  • tjänstepliktig enligt lagen om skydd mot olyckor,
  • skyldig att delta i verksamheten, till exempel totalförsvarspliktiga.
 • Räcker det med att man som vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet för att barnet ska ha rätt till omsorg?

  Nej. För att du som vårdnadshavare ska erbjudas omsorg krävs det att den samhällsviktiga verksamhet du deltar i har identifierat att du behövs för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå. Den bedömningen ska baseras på om verksamheten har ett stort personalberoende eller om du som vårdnadshavare har en nyckelkompetens eller nyckelroll inom verksamheten.

  Om det finns en annan vårdnadshavare som kan ansvara för barnet bör utgångspunkten vara att den andra vårdnadshavaren gör det. Om denna vårdnadshavare är förhindrad att ta hand om barnet, t.ex. på grund av sjukdom, eller om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, kan dock behov av omsorg finnas.

 • Jag har en viktig position på mitt företag/arbetsgivare. Hur påverkar detta mig?

  Det som är avgörande för om du kan erbjudas omsorg är om du behövs i den samhällsviktiga verksamhet som du deltar i. Det är verksamhetsutövaren (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som bedömer vilka  inom den samhällsviktiga verksamheten som är av särskild vikt för att verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Vid bedömningen av hur viktig den enskilda vårdnadshavarens arbetsinsats bör hänsyn tas till hur personalberoende den berörda verksamheten är. Hänsyn bör även tas till den enskilda vårdnadshavarens nyckelkompetens för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

 • Vad innebär Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta?

  I förordningen förtydligas under vilka förutsättningar skolor kan stängas.
  En del av förordningen handlar om att vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, ska erbjudas omsorg i den omfattning det behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. MSB har rätt att meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna bestämmelse.

För dig som ansvarar för skola eller omsorg hos kommun eller annan huvudman

Beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kan antingen fattas av regeringen eller av en huvudman.

Om regeringen fattar beslut

 • Om regeringen fattar beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ansvarar barnets eller elevens hemkommun i egenskap av huvudman för att sådan omsorg ordnas. Om regeringen fattar ett sådant beslut ska barnets eller elevens hemkommun informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, ska få omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.
 • Hemkommunen beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Hemkommunen ska grunda sitt beslut på bestämmelser i föreskriften MSBFS 2020:3. Om hemkommunen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.

Om en huvudman fattar beslut

 • Om en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fattar beslut om att stänga sådan verksamhet är det den huvudmannen som ska erbjuda omsorg. Huvudmannen ska vid en stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, ska få omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.
 • Huvudmannen beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Huvudmannen ska grunda sitt beslut på bestämmelser i föreskriften MSBFS 2020:3. Om huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.

Tänk på

 • att inte upprätta listor på personer som jobbar i samhällsviktig verksamhet. Detta kan vara känslig och skyddsvärd information.

Frågor och svar

 • Är listan i föreskriften heltäckande?

  Ja. Det är bara vårdnadshavare som deltar i verksamhet som omfattas av 3 § och 4 § föreskriften som kan ha rätt till omsorg om sina barn vid stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet. I 3 § listas alla funktioner som i detta sammanhang är samhällsviktiga. Listan ska dock läsas med 4 § i beaktande – stödfunktioner som de som anges i listan är särskilt beroende av ska också anses vara samhällsviktiga. Exempel på vilka typer av verksamheter som bör anses som särskilt viktiga i hanteringen av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19 ges i de allmänna råden. Vid behov har MSB möjlighet att ändra föreskriften eller de allmänna råden. Listan är däremot inte uttömmande för vilken verksamhet som alltid måste skyddas eller upprätthållas vid alla givna situationer.

För dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. 

Du ska:

 • Föra en dialog med verksamhetsutövaren om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
 • Anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen. Kommunen eller huvudmannen kan ge dig  information  om hur anmälan ska ske.
 • Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Frågor och svar för vårdnadshavare

 • Hur vet jag om jag deltar i samhällsviktig verksamhet?

  Verksamhetsutövaren (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Verksamhetsutövaren gör vidare en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta. Det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.

 • Hur ska jag göra om jag behöver omsorg?

  Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet ska, utifrån verksamhetsutövarens bedömning, anmäla behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen, som kan begära att behovet styrks med intyg från den som bedriver den samhällsviktiga verksamheten, normalt vårdnadshavarens arbetsgivare.

 • Hur långt ska jag som vårdnadshavare gå för att ordna barnomsorg ”på annat sätt”?

  Varje vårdnadshavare bör se över möjligheten att hålla barnen hemma, eftersom syftet med en eventuell skolstängning är att minska risken för smittspridning. Däremot bör äldre släktingar eller personer i andra riskgrupper inte anlitas som barnvakt i dessa tider.

 • Vilka barn omfattas vid stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

  Om regeringen eller huvudmän för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet skulle stänga dessa verksamheter ska barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet få omsorg i sådan omfattning att verksamheten kan upprätthållas. För barn som vanligen enbart går i skolan eller får omsorg hemma, och inte har plats på fritidshem eller förskola, gäller att även dessa barn kan ansöka om plats ifall verksamheterna stänger, och de har vårdnadshavare med samhällskritiska funktioner. Vidare ska barn och elever som av särskilda skäl har extra stora behov av att gå i förskola eller fritidshem får göra det.

 

För dig som är verksamhetsutövare: arbetsgivare eller uppdragsgivare

Som verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, ska du

 • bedöma om företaget/organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Ta stöd i MSB:s Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet,
 • ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet.

I bedömningen ska du ta hänsyn till:

 • hur personalberoende den berörda verksamheten är,
 • om arbetstagaren har en nyckelroll eller nyckelkompetens.

Du ska även

 • meddela aktuell arbetstagare/vårdnadshavare att denna behövs för att bedriva prioriterad verksamhet,
 • be arbetstagaren att anmäla behov av om barnomsorg.
 • om kommunen begär intyg från vårdnadshavaren, skriva intyg till arbetstagare som är i behov av omsorg. OBS: Intyget ska inte innehålla detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser då detta kan utgöra en informationssäkerhetsrisk.

Du ska inte

 • anmäla att din verksamhet är samhällsviktig till kommunen eller annan instans - du behöver bara styrka detta om kommunen önskar intyg för en enskild medarbetare.

Du bör även

 • ta ställning till stödjande tjänster som verksamheten är särskilt beroende av. Exempel på sådana stödjande tjänster är lokalvård, tvätt av skyddskläder IT-support, med mera.
 • föra dialog med aktörer som bedriver sådana stödjande tjänster för att säkerställa att de kan fortsätta att bedriva sin verksamhet.

Tänk på

 • Du ska bedöma behovet av samtlig personal, dvs. både ordinarie personal och personal som anställts för att tillfälligt stärka upp samhällsviktig verksamhet. Till exempel  frivilliga eller personal från bemanningsföretag.
 • MSB gör inte bedömningen om ett specifikt företag är samhällsviktigt eller inte. Denna bedömning görs av dig som verksamhetsutövare som ska ta ställning till vilka anställda tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

Vägledning identifiering av samhällsviktig verksamhetPlaneringsstöd för bortfall av personal, tjänster och varor

 

Utgångspunkt i förordning

I förordningen förtydligas under vilka förutsättningar verksamheter på skolområdet kan stängas. Det slås också fast att barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, ska erbjudas omsorg i den omfattning det behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. MSB har rätt att meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna bestämmelse.

Informationsmaterial om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittaÄndring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittaFörordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittaBeslut om lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Kontakt

Samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 24 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan