Till innehåll på sidan

Stärkt frivilligstöd till kommunerna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under corona-pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner.

Kommunerna står inför stora utmaningar, däribland det akuta behovet av att bistå äldre och andra i riskgrupper (enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer) med exempelvis att matinköp och andra tjänster. MSB har som uppgift att stödja samordningen och har i dialog med alla berörda parter tagit fram två överenskommelser i syfte att samordna frivilligas stöd till kommunerna. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.

Stärka frivilliga resursgrupper

Åtgärderna innebär i ett första steg att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som idag finns i 155 kommuner. MSB har tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen.

Avsiktsförklaring om samverkan

Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och SKR bett Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven. Vissa kommuner har till exempel anställt människor som blivit friställda på grund av pandemin.

Frågor och svar

 • Vad innebär den här satsningen i korthet?

  I och med att riskgrupper inklusive äldre uppmanas undvika sociala kontakter ökar behovet av stöd från kommunen med att handla mat och mediciner. Släktingar, grannar och vänner erbjuder sådant stöd och på många håll finns ideella organisationer och hjälpinitiativ mellan privatpersoner.

  Trots att många hjälper till berörs ett stort antal personer inom riskgrupperna och trycket på kommunerna är stort. Därför tar nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett helhetsgrepp, tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), att hitta lösningar för frivilligstöd. Civilförsvarsförbundet, svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner samverkar på olika sätt för att ge kommunerna den hjälp de behöver till corona-isolerade personer.

  Åtgärderna innebär i ett första steg att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som finns i 155 kommuner idag. Därför har MSB tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen.

  Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och SKR bett Svenska Röda Korset och Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven.

  Kommunen behåller ansvaret i båda fallen.

 • Vad behöver kommunerna hjälp med?

  Det finns många aspekter på utmaningen förutom de direkta konsekvenserna av pandemin. Kommunerna möter olika utmaningar: Stort personalbortfall, risk för att verksamheter måste stängas och stora utmaningar i omsorgen om äldre, förskolebarn och skolbarn. Det behövs ett samordnat stöd för att kunna bistå äldre personer och andra ur riskgrupper med exempelvis matinköp och andra tjänster.

  En särskild utmaning är behovet av att nå ut med information till alla om hur man ska bidra för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och hur man skyddar sig från smitta.

  Målet med satsningen är att kunna stötta kommunerna med praktisk hjälp och informationsinsatser. Den praktiska hjälpen kan handla om avlastning, som att leverera mat hem till äldre.

 • Vilka kan be om hjälpen?

  Personer som är i riskgrupper, inklusive personer över 70 år.

 • Hur söker man som individ hjälpen?

  De kommuner som använder frivilligstödet upprättar en kontaktväg in i kommunen, därigenom kopplas hjälpsökande ihop med frivilligorganisationerna.

 • Hur fungerar stödet i praktiken?

  Den hjälpbehövande kontaktar kommunen på det sätt kommunen angett. Kommunen vidareförmedlar behovet till den lokalt samordnande organisationen som ser till att personen får den hjälp den behöver.

 • Vilka organisationer ingår i MSB:s satsning?

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Civilförsvarsförbundet, Svenska Röda korset, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Sveriges Stadsmissioner.

 • Varför har dessa organisationer valts ut?

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utgått från redan väletablerade samarbeten med de frivilliga försvarsorganisationerna som gemensamt utgör frivilliga resursgrupper (FRG) för att stärka dessa.

  Därutöver vill MSB snabbt få på plats erbjudande om hjälp till kommuner som inte har etablerat FRG.

  Där har hänsyn tagits till svenska Röda korsets etablerade samverkan med andra stora organisationer för att snabbt och med stor räckvidd, kunna få erbjudande om stöd på plats.

 • Hur ser Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) roll ut framåt?

  MSB har ett nära samarbete med de frivilliga försvarsorganisationerna och kommer att stödja dem och fortsätta samverkan. För den andra lösningen kommer MSB och Svenska Röda korset att ha regelbundna avstämningar i syfte att följa upp och se över samverkan.

 • När kommer arbetet dra igång?

  Frivilliga resursgrupper (FRG) finns redan etablerade i 155 kommuner och en del är redan igång. De organisationer som inte redan är igång aktiveras av kommunerna vid behov.

  De kommuner som inte har frivilliga resursgrupper (FRG) kan ta del av erbjudandet genom den nationella samordningen som Svenska Röda Korset etablerar.

 • Hur har dessa personer som inte har någon anhörig på orten hittills fått hjälp?

  Via anhöriga, grannar, vänner, kommunal hemtjänst, privata hjälpinitiativ, ideella organisationer och frivilliga resursgrupper (FRG) där dessa är aktiverade. En del kanske inte har fått tillräcklig hjälp och därför gör vi den här satsningen.

 • Hur säkerhetsställs att alla som behöver hjälpen får den?

  Det viktiga är att informationen når ut. Kommunen är viktig, men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och regioner (SKR), länsstyrelserna och de berörda organisationerna bidrar till att gemensamt nå ut till så många som möjligt.

  Inte bara till den hjälpsökande utan till dess anhöriga, grannar och vänner som kan förmedla budskapet att hjälpen finns.  

 • Hur ser finansieringen av samarbetet ut?

  Finansieringen kommer regleras i en separat överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och de berörda organisationerna.

 • Hur länge gäller hjälpen?

  Hjälpen via frivilliga resursgrupper (FRG) är inte tidsbegränsad. Övriga organisationer kommer erbjuda hjälpen så länge behovet kvarstår under Corona-epidimin.

 • Behövs det fler frivilliga till organisationerna?

  I den här satsningen är det viktiga att de hjälpsökande känner sig trygga och därför bör organisationerna använda sina redan befintliga frivilliga som de känner. För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så måste de frivilliga vara lämpliga för uppgiften och försäkrade. Däremot är det alltid välkommet att bli medlem eller motsvarande i respektive organisation.

 • Vart kan man vända sig om man vill hjälpa?

  Vill du hjälpa till här och nu finns det många andra lokala möjligheter, både av organisationer och privata initiativ. Det är också alltid välkommet att bli medlem eller motsvarande i respektive organisation.

 • Hur säkerhetställer ni att kriminella inte utnyttjar organisationernas namn och uppdrag och lurar äldre?

  I den här satsningen är det viktiga att de hjälpsökande känner sig trygga och därför bör organisationerna använda sina redan befintliga medlemmar som de känner. För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så måste de frivilliga vara lämpliga för uppgiften och försäkrade. Just nu pågår ett arbete med att ta hitta en bra lösning för att undvika bedrägerier.

 • Hur kommer det sig att kommuner måste ta hjälp av frivilligorganisationerna? Borde inte de klara detta själva?

  Kommunerna har alltid ett ansvar och den här satsningen ändrar inte det men under extraordinära förhållanden kan behoven öka så snabbt och så mycket att ordinarie lösningar inte räcker till. Då behövs en bra förstärkning.

 • Vad är skillnaden mellan frivilliga resursgrupper (FRG) och den lösning svenska Röda Korset med flera erbjuder?

  Frivilliga Resursgruppen (FRG), består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. Varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG. FRGs uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

  Där FRG inte finns erbjuds en temporär lösning där Röda korset har ett samordningsansvar. Organisationernas medlemmar arbetar ideellt och anställs inte av kommunen till skillnad från frivilliga från FRG som anställs tillfälligt av kommunen. FRG finns kvar i kommunen över tid medan avsiktsförklaring med Röda korset och gruppen av ideella organisationer är mer av en akutlösning under hanteringen av nuvarande situation.   


Senast granskad: 25 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan