Till innehåll på sidan

Författningsstöd

På denna sida finns information om författningsbestämmelser som kan ligga till grund för kommuners och regioners beredskapsarbete, med särskilt fokus på försörjningsberedskap. Vid sidan av att vidta sådana åtgärder kan ett sätt att säkerställa tillgång till en vara eller tjänst vara att verka för att dämpa förbrukningen, till exempel genom att i informationskampanjer uppmana till minskad konsumtion. Ytterligare en möjlighet är att undersöka ifall andra varor eller tjänster kan uppfylla samma behov.

MSB105107.jpg

Se exempel på hur en kommun respektive en region arbetar med beredskapslagring

Kommuner och regioner behöver arbeta brett med att säkerställa samhällets funktionalitet. Ett sätt att planera för försörjning av varor och tjänster är att arbeta med beredskapslagring. I arbetet behöver många olika kompetenser inom kommunen respektive regionen mötas. Samverkan med andra kommuner resp. regioner, myndigheter och näringsliv är också viktigt. Filmerna ger information om arbetet från en kommun respektive en region.

Om försörjningsberedskap: Västerås stad

I filmen berättar stadsdirektör Helene Öhrling, kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson och säkerhetssamordnare Carl Doverfelt om arbetet i Västerås stad.

Om försörjningsberedskap: Västra Götalandsregionen

I filmen berättar regional beredskapsöverläkare Nina Widfeldt och affärsområdeschef Måns Ottertun om arbetet med beredskapslagring i regionen.

Aktuellt på området försörjningsberedskap av relevans för kommun och region

Nedan finns information om utvecklingsarbeten som har påverkan på hur försörjningsberedskapen utvecklas framöver.

En strukturreform för civilt försvar och krisberedskap trädde i kraft den 1 oktober 2022

De författningsändringar som gjordes 1 oktober innebär nya förutsättningar för aktörer att samverka. Dock kvarstår det geografiska områdesansvaret för regeringen på nationell nivå, för länsstyrelser på regional nivå och för kommuner på lokal nivå. 

Läs mer om strukturreformen härStrategi för försörjningsberedskap

MSB har i samverkan med myndigheter och branschorganisationer tagit fram en strategi för försörjningsberedskap. Av den framgår önskad förmågeutveckling 2021-2030. Försörjningsberedskap

En utredning om nationell samordning av försörjningsberedskapen pågår

En utredning om nationell samordning av försörjningsberedskapen ska senast den 31 maj 2023 redovisa förslag om hur försörjningsberedskapen ska utformas (dir 2021:65.)
Regeringens utredning - Nationell samordning av försörjningsberedskapen Utredningen ska bl.a. analysera och föreslå vilka uppgifter en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen ska ha samt hur denna funktion ska förhålla sig till vissa andra aktörer med ansvar eller betydelse för försörjningsberedskapen. Av direktivet framgår att en utgångspunkt är ”att lokala och regionala behov beaktas och tillgänglighet finns över hela landet av viktiga varor och tjänster”.

Enigt direktivet ska funktionen för samordning av nationell försörjningsberedskap inte inkräkta på det ansvar som faller på exempelvis kommuner och regioner. Om förslagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska de särskilda överväganden som gjorts i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen redovisas.


Arbetsrättsliga bestämmelser utreds

Det arbetsrättsliga bestämmelserna kopplade till totalförsvaret är under utveckling och regeringen utfärdade i juni 2022 ett kommittédirektiv för att utreda en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning samt, bland annat, analysera behovet av anpassningar av arbetsmiljö- och arbetstidsregleringen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023 (Dir. 2022:88).

Regeringens översyn av beredskapen i arbetslivet - Dir. 2022:88Utredningen ska i sin konsekvensbeskrivning av de förslag som lämnas särskilt redovisa administrativa, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för företag, arbetsmarknadens parter och kommuner.

Senast granskad: 23 januari 2023

Till toppen av sidan