Till innehåll på sidan

Ny inriktning för anslag 2:4 Krisberedskap för 2022-2023

Finansieringen från anslag 2:4 Krisberedskap inriktas framöver mot fyra större områden som myndigheterna kan söka medel för att stärka: Samverkan och ledning, Kommunikation med allmänheten, Hantering av resurser samt Farliga ämnen, CBRNE. Nytt för i år är att det också finns ett par fördefinierade projekt där MSB bistår med särskilt stöd för att arbetet ska intensifieras avseende samverkan med frivilliga försvarsorganisationer respektive näringslivet.

MSB:s inriktning för anslag 2:4 utgår från områden som identifierats i den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) och som är viktiga att stärka i samverkan med andra, vilket är en av utgångspunkterna för att få medel från anslaget. Inriktningen kan med fördel läsas tillsammans med NRFB:s huvudrapport som också hänvisar till andra underlag för djupare kunskap inom specifika områden.

Den pågående pandemin har visat på vikten av att utveckla förmågan inom samverkan och ledning, kommunikation med allmänheten samt hantering av resurser. Anslag 2:4 Krisberedskap kan finansiera projekt som utvecklar dessa områden.

Medel för uppbyggande av civilt försvar

Myndigheterna behöver också öka sin förmåga att agera samordnat vid CBRNE-händelser i hela hotskalan och säkerställa att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. Därför kan myndigheterna söka medel även inom det området.

Regeringens proposition avseende totalförsvaret 2021-2025 ger en politisk inriktning och medel för att myndigheterna under kommande år ska kunna öka takten i uppbyggandet av det civila försvaret. Anslag 2:4 Krisberedskap kan både förstärka och komplettera denna utveckling genom olika samverkansprojekt inom såväl civilt försvar som krisberedskap.

Nytt för i år är att MSB har en riktad satsning mot försörjningsberedskap. Det innebär att MSB för några områden har formulerat färdiga projekt där vi erbjuder särskilt stöd i form av vägledningar och liknande. Dessa områden avser etablering av samarbete med frivilliga försvarsorganisationer och ökad samverkan med näringslivet.
Inriktningen avser ett- till treåriga projekt som påbörjas under åren 2022–2023. Den kan dock komma att uppdateras inför 2023.

Sista dag för ansökan är 30 september.

I ansökningsblanketten har några uppdateringar genomförts som ska underlätta för en mer långsiktig uppföljning av finansieringen från anslaget. Genom metoden verksamhetslogik ges stöd att redan i planeringsstadiet tänka i termer av resultat och effekter utav projekten.

Blanketter för ansökan

Läs om förändringar i ansökningsblanketten

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan